Všeobecný pohyb

rozlišovacia stránka

Všeobecný pohyb môže byť:

 • najčastejšie: pohyb telesa (či sústavy hmotných bodov), ktorý nie je ani čisto posuvný, ani čisto rotačný[1][2][3][4][5][6] (resp. v užšom zmysle: ani čisto posuvný, ani čisto rotačný okolo pevnej osi otáčania[7]), pozri pod mechanický pohyb
 • pohyb hmotného bodu, ktorý nie je ani čisto priamočiary, ani čisto kruhový, čiže ide o krivočiary pohyb hmotného bodu okrem kruhového pohybu[8][9], pozri pod krivočiary pohyb
 • pohyb hmotného bodu, ktorý nie je analyzovaný ako jednorozmerná krivočiara súradnica (čo môže to byť pohyb priamočiary alebo krivočiary), ani nie je čisto kruhový[10]
 • nevhodne: nerovnomerný pohyb (v zmysle pohyb s nekonštatným a či (?)|a| a nekonštatným v či |v|)[11]

ZdrojeUpraviť

 1. HOFMANN, Jaroslav; URBANOVÁ, Marie. Fyzika I (Verze 1.0) [online]. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2005, [cit. 2016-09-01]. Dostupné online. s. 80
 2. ASSMANN, Bruno a SELKE, Peter. Technische Mechanik 3 – Kinematik und Kinetik. 14. verbesserte Auflage. München, Wien: Oldnebourg Verlag, 2007. ISBN 978-3-486-58072-3. s. 83, 96, 141
 3. PETRY, Siegfried. Einführung in die Theoretische Physik [online]. si-pe.de, [cit. 2016-09-01]. Dostupné online. kapitola 2.5 Mechanik starrer Körper - s. 11
 4. JANDAČKA, Daniel. Základy biomechaniky tělesných cvičení [online]. PaedDr. Dagmar Hanousková, Luleč 2012, [cit. 2016-08-25]. Dostupné online. k. 14
 5. obecný pohyb tělesa. In: Technický naučný slovník M – Po. Praha, Bratislava : SNTL, SVTL, 1963. s. 283.
 6. BANÍK, Ivan; CHOVANCOVÁ, Marcela; ZÁMEČNÍK, Jozef. Fyzika . 1 , Mechanika a hydromechanika. Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2007. ISBN 978-80-227-2590-3. S. 41.
 7. DUBBEL, Heinrich; GROTE, Karl-Heinrich (ed.), et al.. Dubbel (Taschenbuch für den Maschinenbau). 23. vyd. Berlin, Heidelberg : Springer, 2011. ISBN 978-3-642-17305-9. S. B21-22.
 8. DOBRINSKI, Paul et al. Physik für Ingenieure. 10. überarbeitete Auflage. Stuttgart, Leipzig, Wiesbaden: B. G. Teubner, 2003. ISBN 3-519-46501-9. s. 45
 9. Fyzika I - Prednášky [online]. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre – Technická fakulta, [cit. 2016-09-01]. Dostupné online. s. 4(Poznámka:Tu pod nespisovným názvom „obecný pohyb“)
 10. MEYER, Heinz, et al.. Technische Mechanik (Teil 2: Kinematik und Kinetik). 7. vyd. Stuttgart : G G Teubner, 1991. ISBN 978-3-519-16521-7. S. 22.
 11. OŽVOLDOVÁ, Miroslava; ČERVEŇ, Ivan. Úvod do vysokoškolskej fyziky. Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2004. ISBN 80-227-2114-X. S. 63, 82, 50.
 

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.