Valencia (jazykoveda)

Valencia je schopnosť slovies (menej často prídavných mien a podst. mien) spájať sa v kontexte so slovami určitého významového (lexikálna valencia) alebo gramatického typu (gramatická valencia), teda schopnosť vytvárať kolokácie.

Lexikálna valenciaUpraviť

Lexikálna valencia je schopnosť slova vstupovať do rôznych kombinácií s inými slovami (question -vital question, pressing question, to raise a question, a question of a great importance). Je daná vnútornou štruktúrou slovnej zásoby daného jazyka (napr. príd. meno prettysa spája u osôb len s ženským rodom, preto = a pretty girl, pretty women NOT a pretty boy). Zo synonymického radu slov vstupuje do určitej kolokácie obvykle len jedno.

Gramatická valenciaUpraviť

Gramatická valencia je schopnosť slova vystupovať v rôznych gramatických (a syntaktických) štruktúrach: heavy+N, heavy+inf.-heavy to lift; kind+N(a kind man),kind +prep.+N(kind to people). Obmedzenia gramatickej valencie sú dané gramatickou štruktúrou jazyka. Gramatická valencia slov je predovšetkým daná ich príslušnosťou k slovnému druhu. Nie všetky slová toho istého druhu musia však nutne mať totožnú gramatickú valenciu (napr. to propose s.t., to propose to do s.t. alebo to suggest s.t.,ale NIE to suggest to do s.t.) Gramatická valencia môže signalizovať rôzne významy.