Vecné bremeno predstavuje obmedzenia vlastníka nehnuteľnosti voči inej osobe tak, že je povinný niečo strpieť, zniesť alebo konať, pričom sú čiastočne obmedzené jeho vlastnícke práva.

Vznik vecného bremena

upraviť

Vecné bremeno vzniká spísaním osobitnej zmluvy, ktorá je následne vkladaná do katastra. V prípade, že o vzniknutí vecného bremena rozhoduje štátny orgán, zápis do katastra sa neuskutočňuje.

K vzniku vecného bremena najčastejšie dochádza v dedičských konaniach, či v prípadoch, ak vlastník stavby nie je vlastníkom priľahlého pozemku, a okrem neho neexistuje k stavbe iná prístupová cesta. Predmetom vecného bremena môže byť aj osoba, pričom toto bremeno zväčša zaniká až jej smrťou.

Možnosti zrušenia vecného bremena

upraviť

V prípade prevodu vlastníckeho práva nehnuteľnosť s vecným bremenom, je toto bremeno aj naďalej zachované. Ak však vznikne hrubý nepomer medzi bremenom a výhodami oprávneného, je možné toto bremeno za primeranú náhradu obmedziť, zrušiť alebo namiesto neho poskytovať trvalú finančnú náhradu.

  • §151n 60/1964 Zb.
  • §151o 60/1964 Zb.
  • §151p 60/1964 Zb.