Veliteľ je ten kto velí organizovanej vojenskej jednotke, resp. vozidlu alebo lodi. Týmto termínom sa označujú aj osoby riadiace činnosť policajných alebo hasičských jednotiek.[1] Osoba poverená touto funkciou nesie za jednotky pod svojim velením osobnú zodpovednosť a musí sa riadiť vojenskými predpismi a vojnovým právom.[2] Medzi dôležité úlohy veliteľa patrí udržiavanie disciplíny a bojovej pripravenosti jednotky.[2] Veliteľ zodpovedá za činy svojich podriadených a je povinný ich kontrolovať. Podriadení sú naopak povinní chrániť svojho veliteľa v boji a v prípade jeho zranenia alebo smrti musia prevziať velenie jednotky aby splnili úlohy v stanovenej dobe.[3]

Sovietsky veliteľ vedúci svoju jednotku do boja.

Menším vojenským jednotkám napr. družstvám môžu veliť poddôstojníci, väčším jednotkám ako sú čata velia dôstojníci. Aj z tohto dôvodu sa často používa ako synonymum označenia veliteľ termín veliaci dôstojník (angl. Commanding Officer, skrátene CO).

Referencie Upraviť

  1. veliteľ zásahu, Slovenská terminologická databáza [online]. data.juls.savba.sk, rev. 2013-02-05, [cit. 2013-11-26]. Dostupné online.
  2. a b Ogarkov, N. V. (editor): Sovietskaja voennaja enciklopedia. Tom 4. Voennoe izdateľstvo Ministerstva oborony SSSR, Moskva, 1979, s. 253
  3. Karaffa, V., Příručka vojáka AČR. II. vydání. Ředitelství výcviku a doktrín, Správa Doktrín, Vyškov, 2007,s. 23