O odvetví národného hospodárstva pozri verejná správa (odvetvie).

Verejná správa je činnosť vykonávaná orgánmi štátnej správy, samosprávy a verejnoprávnymi inštitúciami pri zabezpečovaní verejných úloh. Jej hlavným cieľom je prevádzkovanie verejného blahobytu prostredníctvom posilnenia občianskej spoločnosti a sociálnej spravodlivosti.

Modely verejnej správy upraviť

Na Slovensku existuje takzvaný paralelný model, v ktorom je štátna správa úplne oddelenou, samostatnou zložkou verejnej správy. V iných štátoch môže byť takzvaný integrovaný model verejnej správy, pri ktorom sú niektoré orgány verejnej správy súčasne orgánom štátnej správy aj orgánom samosprávy.

Verejná správa na Slovensku upraviť

 
Usporiadanie verejnej správy v SR

Verejná správa na Slovensku je organizovaná na troch úrovniach: štát – kraj – obec. Slovenská republika je územnosprávne rozdelená na 8 krajov a 2 890 obcí. Krajská samospráva vznikla v rámci decentralizácie verejnej správy 1. januára 2002.

Rozdelenie upraviť

 1. Štátna správa
  1. Ústredná štátna správa – vláda, ministerstvá, ústredné orgány štátnej správy
  2. Miestna štátna správa – 72 okresných úradov (krajské úrady boli zrušené zákonom č. 254/2007 Z.z.; rovnako obvodné úrady zanikli z dôvodu reformy štátnej správy "ESO" v roku 2013)
 2. Samospráva
  1. Územná samospráva
   1. Miestna územná samospráva – obce a mestá
   2. Regionálna územná samospráva – vyššie územné celky, ktorými sú samosprávne kraje
  2. Záujmová samospráva – súdna samospráva, verejnoprávne korporácie v oblasti poisťovníctva, zdravotníctva, sociálnych vecí, životného prostredia, kultúry, školstva, telovýchovy atď.
  3. Špecializovaný druh - moderný druh samosprávy s verejnoprávnymi inštitúciami, ktoré patria do štruktúry verejnej správy (NBS, Matica slovenská, Sociálna poisťovňa, Zdravotné poisťovne...), zaraďujeme ich pod samosprávu a však vykonávajú úlohy, ktoré majú skôr charakter štátnej správy.

Externé odkazy upraviť