Verejný činiteľ

osoba, ktorá pôsobí ako štátny funkcionár alebo úradník; osoba pracujúca vo verejnej službe

Verejný činiteľ je osoba, ktorá pôsobí ako štátny funkcionár alebo úradník; osoba pracujúca vo verejnej službe. Pojem štátna služba je užší a zahŕňa len osoby pracujúce v štátnych orgánoch, respektíve osoby pracujúce podľa zákona o štátnej službe. Verejná služba zahŕňa aj mnoho ďalších funkcií, a to predovšetkým funkcie volené a delegované v závislosti od výsledkov volieb.

Verejný činiteľ podľa Trestného zákona upraviť

Na účely Trestného zákona (č.300/2005 Z.z.) sú verejnými činiteľmi:

  • prezident SR, poslanec NR SR, poslanec EP
  • člen vlády, sudca ÚS SR, sudca, prokurátor
  • iná osoba zastávajúca funkciu v orgáne verejnej moci
  • osoba v služobnom pomere
  • príslušník ozbrojených síl
  • starosta, predseda VÚC, poslanec orgánu územnej samosprávy
  • štátny zamestnanec alebo zamestnanec orgánu štátnej správy, územnej samosprávy alebo iného štátneho orgánu
  • osoba, ktorá vykonáva pôsobnosť v rámci právnickej osoby, ktorej zákon zveruje právomoc rozhodovať v oblasti verejnej správy,
  • notár, súdny exekútor
  • člen lesnej stráže, vodnej stráže, rybárskej stráže, poľovníckej stráže, stráže prírody alebo osoba, ktorá má oprávnenie člena stráže prírody, ak sa podieľa na plnení úloh spoločnosti a štátu a používa pritom právomoc, ktorá mu bola v rámci zodpovednosti za plnenie týchto úloh zverená

Slovenské právo, ale aj bežná reč rozlišuje tiež užší pojem ústavný činiteľ.