Vetný člen

Vetný člen je stavebná jednotka vety. Je to časť vety, ktorá je k inej časti vety v syntagmatickom vzťahu závislosti. Výrazovou bázou pre vetné členy sú plnovýznamové slovné druhy (podstatné mená, slovesá, prídavné mená, číslovky, príslovky) a slovný druh, ktorý tieto plnovýznamové slovné druhy zastupuje alebo odkazuje na predmety, javy a príznaky a to sú zámená. Neplnovýznamové slová ako predložky, spojky a častice nie sú vetnými členmi. Vetné členy sú navzájom spojené skladmi.

DelenieUpraviť

Delenie 1
 • Základné (hlavné) vetné členy:
  • (2) podmet – vyjadrený alebo nevyjadrený
  • (1) prísudok – slovesný alebo neslovesný (menný)
 • Rozvíjacie (vedľajšie) vetné členy:
  • (3) predmet – podľa zhody v páde ho delíme na priamy a nepriamy
  • (4) príslovkové určenie – miesta, času, spôsobu a príčiny
  • (5) prívlastok – zhodný a nezhodný; a prístavok – voľný zhodný prívlastok
  • (6) doplnok – má zvláštne postavenie, viaže sa naraz k dvom vetným členom. Poznáme podmetový (napr. Otec prišiel unavený.) alebo predmetový (napr. Otca sme našli unaveného.) doplnok.

Poznámka: Čísla v zátvorke sa používajú pri vetnom rozbore na označovanie jednotlivých vetných členov. Napr. menný prísudok bude 1M, alebo zhodný prívlastok bude 5Z.

Delenie 2
Delenie 3
Delenie 4
 • Vetné členy vyjadrené vetne - vetným členom je podradená vedľajšia veta
 • Vetné členy vyjadrené nevetne (člensky) - ostatné