Viadukt (súčasnosť)

Viadukt (z lat. via=cesta + ductum < ducere = viesť) je veľký (dopravný) most vysoko nad premosťovaným územím. Presnejšie definície sa rôznia.

Telgártsky viadukt
Viadukt

Možné definície:

  • každý mimoriadne vysoký a/alebo mimoriadne dlhý most
  • most nad údolím alebo iným krajinným zárezom
  • dopravná stavba ponad údolie, cestnú komunikáciu a podobne
  • (dlhá) dopravná stavba prekonávajúca dopravné prekážky viacerými oblúkmi (resp. majúca veľa krátkych polí)
  • dopravná (cestná alebo železničná) mostná stavba s veľa krátkymi poľami, ktorá je zvyčajne veľmi dlhá, a ktorá vedie ponad hlboké údolie, na svahoch cez úšusty a podobne (resp. všeobecnejšie: slúži na prekonanie výškových rozdielov tam, kde nemožno alebo sa neoplatí vybudovať násyp dopravného telesa)
  • umelá stavba pozostávajúca z oblúkov alebo polí, prostredníctvom ktorej sa vedie cesta, voda a pod. ponad údolie a pod.

Podobný je pojem estakáda. Viadukt sa od estakády odlišuje prevažne tým, že výška pilierov a/alebo rozpätie pilierov smerom k najvyššej časti výrazne narastá, kým pri estakáde sú piliere skôr rovnako vysoké a/alebo rozpätie pilierov skôr rovnako veľké.

Slovo vzniklo analógiou k slovu akvadukt (pozri aj viadukt (staroveký Rím)).

Najvyšší viadukt na svete je Millauský viadukt v južnom Francúzsku.

Iné projekty

upraviť