Vlnová rovnica je príkladom parciálnej diferenciálnej rovnice hyperbolického typu. Ako vlnová rovnica sa označuje rovnica, ktorú je možné vyjadriť v tvare:

Vlnová rovnica býva obyčajne zapisovaná s použitím Laplaceovho operátora v ekvivalentnom tvare:

Pod pojmom vlnová rovnica je obvykle myslená homogénna rovnica. Vo všeobecnejšom tvare má vlnová rovnica nehomogénne vyjadrenie

Pozri aj upraviť