Voľby do Národného zhromaždenia 1935

československé parlamentné voľby

Voľby do Národného zhromaždenia v roku 1935 sa konali dňa 19. mája 1935. Išlo o v poradí štvrté voľby (predtým v rokoch 1920, 1925, 1929) v období prvej republiky.

Voľby do Národného zhromaždenia 1935
ŠtátČeskoslovensko Československo
Druhparlamentné voľby
OrgánNárodné zhromaždenie
Dátum19. mája 1935
Počet strán16 do Poslaneckej snemovne
15 do Senátu
Výsledky volieb do Poslaneckej snemovne
Pre bližšie informácie pozri kapitolu Výsledky volieb do Poslaneckej snemovne
Percentá hlasov
SdP a KdP
  
15,18 %
RSZMĽ
  
14,29 %
ČSSD a Žid. s.
  
12,55 %
KSČ
  
10,32 %
ČSNS
  
9,18 %
ČSĽ
  
7,48 %
Autonom. blok.
  
6,86 %
NZj
  
5,57 %
ČŽOSS
  
5,44 %
DSAP
  
3,64 %
OKSZP/MNP/ZDP
  
3,55 %
NOF
  
2,04 %
DCV
  
1,98 %
BdL
  
1,73 %
ostatní
  
0,19 %

Počet poslancov v komore

     SdP a KdP (44)
     RSZMĽ (45)
     ČSSD a Žid. s. (38)
     KSČ (30)
     ČSNS (28)
     ČSĽ (22)
     Autonom. blok. (22)
     NZj (17)
     ČŽOSS (17)
     DSAP (11)
     OKSZP/MNP/ZDP (9)
     NOF (6)
     DCV (6)
     BdL (5)
Druhé kolo
Výsledky volieb do Senátu
Pre bližšie informácie pozri kapitolu Výsledky volieb do Senátu
Percentá hlasov
SdP
  
15,01 %
RSZMĽ
  
14,33 %
ČSSD
  
12,51 %
KSČ
  
10,18 %
ČSNS
  
9,24 %
ČSĽ
  
7,66 %
Autonom. blok.
  
6,80 %
NZj
  
5,64 %
ČŽOSS
  
5,41 %
DSAP
  
3,73 %
OKSZP/MNP/ZDP
  
3,57 %
DCV
  
2,12 %
ostatní
  
3,77 %

Počet poslancov v komore

     SdP (23)
     RSZMĽ (23)
     ČSSD (20)
     KSČ (16)
     ČSNS (14)
     ČSĽ (11)
     Autonom. blok. (11)
     NZj (9)
     ČŽOSS (8)
     DSAP (6)
     OKSZP/MNP/ZDP (6)
     DCV (3)
Poradie volieb
Poradie4. voľby do Nár. zhrom.
Predchodca 1929 1935 1946
(Úst. n. zh.)
Nástupca

Volebný systém upraviť

Napriek snahe o zmenu volebného systému, kedy k zisku mandátu by bolo potrebné získať aspoň 300 000 hlasov, s výnimkou menšín (čo by sa dotklo najmä poľskej a židovskej), kedy malo stačiť 50 000 hlasov do poslaneckej snemovne a 60 000 do senátu sa nakoniec mandáty mali prideliť len tým stranám, ktoré buď vo volebnom kraji získali 20 000 hlasov alebo celoštátne 120 000 hlasov. Cieľom bolo hlavne pomôcť aktivistickým nemeckým politickým stranám proti SdP (BdL alebo Nemecká kresťansko-sociálna strana ľudová). Nová volebná úprava viedla k spájaniu niektorých menších politických strán do účelových volebných koalícií. Významným rozdielom voči predchádzajúcim voľbám bolo spojenie termínu volieb do dolnej a hornej komory do jedného dňa.[1][2] 26. mája 1935, týždeň po parlamentných voľbách, sa tiež konali voľby do okresných a krajinských zastupiteľstiev.

Dopad volieb upraviť

Volieb sa zúčastnilo 16 strán a koalícií, z nich mandáty získalo 14.[3] Zvolených bolo 300 poslancov a 150 senátorov.

Celoštátnym víťazom volieb do dolnej aj hornej komory sa stala Sudetonemecká strana, ktorá do poslaneckej snemovne získala o 70 000 hlasov viac ako druhá v poradí Republikánska strana poľnohospodárskeho a maloroľníckeho ľudu (agrárna strana). Kvôli systému skrutínií a prerozdeľovania hlasov v jednotlivých krajoch však viac mandátov získali agrárnici.[4]

Víťazom volieb podľa jednotlivých krajín ČSR sa stali SdP (Česká krajina), Československá strana ľudová (Moravskosliezska krajina), Autonomistický blok (Slovenská krajina) a KSČ (Podkarpatskoruská krajina).[5]

Výsledky volieb do Poslaneckej snemovne upraviť

Strana
Počet hlasov Percentuálne vyjadrenie Počet mandátov Predseda
Sudetonemecká strana a Karpatonemecká strana[6][7][8]
1 249 530
15,18 %
44
Konrad Henlein
Republikánska strana poľnohospodárskeho a maloroľníckeho ľudu[9]
1 176 593
14,29 %
45
Rudolf Beran
Československá sociálno-demokratická strana robotnícka a Poľská socialistická robotnícka strana a Židovská strana[10]
1 034 774
12,55 %
38
Antonín Hampl
Komunistická strana Československa[11]
849 509
10,32 %
30
Klement Gottwald
Česko-slovenská strana národno-socialistická[12]
755 880
9,18 %
28
Václav Klofáč
Československá strana ľudová[13]
615 877
7,48 %
22
Jan Šrámek
Autonomistický blok (HSĽS, SNS, Autonomní zemědělský sojuz a Poľská strana v Československu)
564 273
6,86 %
22
Andrej Hlinka

Martin Rázus

Andrej Bródy

Leon Wolf

Národné zjednotenie[14] Ruská nacionálno autonómna strana a Ruská národná strana[15]
456 353
5,57 %
17
Karel Kramář
Československá živnostensko-obchodnícká strana stredostavovská[16]
448 047
5,44 %
17
Rudolf Mlčoch
Nemecká sociálno-demokratická strana robotnícka v ČSR[17]
299 942
3,64 %
11
Ludwig Czech
Krajinská kresťansko-socialistická strana, Maďarská národná strana, Spišská nemecká strana[18]
291 831
3,55 % 9 Ján Eszterházy

Andor Jaross

Andor Nitsch

Národná obec fašistická[19]
167 433
2,04 %
6
Radola Gajda
Nemecká kresťansko-sociálna strana ľudová[20]
162 781
1,98 % 6
Friedrich Stolberg
Nemecký zväz poľnohospodárov[21]
142 399
1,73 % 5
Franz Spina
Ostatní -
Celková účasť (91,85%)
8 231 412
100 % 300

Výsledky volieb v Slovenskej krajine[22] upraviť

Strana Počet hlasov % Počet mandátov Vedúci predstaviteľ
Autonomistický blok
489 631
30,12
20 Andrej Hlinka

Martin Rázus

Republikánska strana poľnohospodárskeho a maloroľníckeho ľudu
286 739
17,64
12 Milan Hodža
Krajinská kresťansko-socialistická strana, Maďarská národná strana a Spišská nemecká strana 230 713 14,19 8 Ján Eszterházy

Andor Jaross

Andor Nitsch

Komunistická strana Československa
210 754
12,97
6 Štefan Major
Československá sociálno-demokratická strana robotnícka
184 389
11,34
6 Ivan Dérer
Česko-slovenská strana národno-socialistická
51 935
3,19
2 Igor Hrušovský
Československá živnostensko-obchodnícká strana stredostavovská
42 002
2,58
1 Bohuš Kianička
Československá strana ľudová
37 510
2,31
1 Martin Mičura
Národná obec fašistická
32 609
2,01
1 Ján Ivák
Sudetonemecká strana/Karpatonomecká strana
27 558
1,70
0 Franz Karmasin
Národné zjednotenie
25 490
1,57
1 Gejza Rehák
Nemecká sociálnodemokratická robotnícka strana
5 409
0,33
0

Zoznam zvolených poslancov za Slovensko v parlamentných voľbách v roku 1935

Výsledky volieb do Senátu upraviť

Strana
Počet hlasov Percentuálne vyjadrenie Počet mandátov
Sudetonemecká strana 1 092 255 15,01 % 23
Republikánska strana poľnohospodárskeho a maloroľníckeho ľudu 1 042 924 14,33 % 23
Československá sociálno-demokratická strana robotnícka 910 252 12,51 % 20
Komunistická strana Československa 740 696 10,18 % 16
Česko-slovenská strana národno-socialistická 672 126 9,24 % 14
Československá strana ľudová 557 684 7,66 % 11
Autonomistický blok (HSĽS, SNS, Autonomní zemědělský sojuz a Polská strana v Československu) 495 166 6,80 % 11
Národné zjednotenie 410 095 5,64 % 9
Československá živnostensko-obchodnická strana stredostavovská 393 732 5,41 % 8
Nemecká sociálno-demokratická strana robotnícka v ČSR 271 097 3,73 % 6
Krajinská kresťansko-socialistická strana, Maďarská národná strana, Spišská nemecká strana 259 832 3,57 % 6
Ostatné strany 431 194 5,93 % 3
Celkom
7 277 053
100 % 150

Referencie upraviť

 1. Borek, D.: Židovské strany v politickém systému Československa 1918-1938, Moderní Dějiny, 11. svazek, ISBN 80-7286-053-4
 2. Kárník, Z.: České země v éře První republiky, Díl 2. Československo a české země v krizi a v ohrožení (1930-1935), ISBN 80-7277-031-4
 3. Volby do Národního shromáždění 1920 až 1935 - Český statistický úřad
 4. Kárník. s. 498-501
 5. Kárník. s. 500
 6. Kandidátní listiny pro volbu do Poslanecké sněmovny
 7. Oficiálny názov kandidátnej listiny Sudetendeutsche Partei (für das Karpathengebiet: Karpathendeutsche Partei), Vorsitzender Konrad Henlein
 8. Kárník. s. 496
 9. Oficiálny názov kandidátnej listiny Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu zakladatel Antonín Švehla (Domovina domkářů a malorolníků, Slovenská rolnická jednota, Sdružení ruských zemědělců, Československý domov majitelů domů a domků, odborová jednota republikánských zaměstnanců a Odborové sdružení, Ústřední sdružení úředníků, učitelů a zřízenců)
 10. Oficiálny názov kandidátnej listiny Československá sociálně-demokratická strana dělnická
 11. Oficiálny názov kandidátnej listiny Komunistická strana Československa (sekce Komunistické internacionály)
 12. Oficiálny názov kandidátnej listiny Československá strana národně socialistická (předseda Václav Klofáč) na Podkarpatské Rusi Ruská národní jednota, Karpatoruská strana národněsocialistická, Ruské národní sjednocení a Karpatoruská trudová strana malozemědělců a bezzemků
 13. Oficiálny názov kandidátnej listiny Československá strana lidová
 14. bývalá Československá národní demokracie, Národní fronta a Národní liga
 15. Oficiálny názov kandidátnej listiny Národní sjednocení předseda Karel Kramář spolu s Ruským blokem: Ruská nacionálně autonomní strana a Ruská národní strana
 16. Oficiálny názov kandidátnej listiny Československá živnostensko-obchodnická strana středostavovská
 17. Oficiálny názov kandidátnej listiny Deutsche sozialdemokratische Arbeiterpartei in der Tschechoslowakischen Republik
 18. Oficiálny názov kandidátnej listiny Christlichsoziale Landespartei, Magyar Nemzeti Párt, Einheit des bodenständigen Deutschtums in Slovensko und Podkarpatská Rus und Sudetendeutsche
 19. Oficiálny názov kandidátnej listiny Národní obec fašistická, předseda Rudolf Gajda
 20. Oficiálny názov kandidátnej listiny Deutsche Christlich-soziale Volkspartei
 21. Oficiálny názov kandidátnej listiny Bund der Landwirte, politische Partei des christlich-deutschen Landvolkes
 22. Slovenský archív sociálnych dát . Dostupné online.