Vodný útvar

Vodný útvar je trvalé alebo dočasné sústredenie vody na zemskom povrchu alebo pod ním (teda v zemskej kôre), najmä ak je charakterizované typickými formami výskytu a znakmi hydrologického režimu. Príklady vodných útvarov sú: vodný tok (alebo jeho časť), jazero, pásmo pobrežnej vody, prameň, podzemná voda (vymedzené množstvo podzemnej vody hydrogeologického kolektora), močiar, vodná nádrž, snehová pokrývka, ľadovec. Vodnými útvarmi sa zaoberá hydrológia a hydrogeografia.

ZdrojUpraviť

  • §2 zákona č. 364/2004 Z. z. (zákon o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon))
  • vodný útvar. In: ČINČURA, Juraj, ed. Encyklopédia Zeme. 1. vyd. Bratislava : Obzor, 1983. 720 s. (Encyklopédie Obzoru.) S. 672.