Vrchol (počítačová grafika)

Vrchol (angl. vertex) v počítačovej grafike (ale aj všeobecne v geometrii) označuje roh polygónu alebo tiež krajné body priesečníka dvoch susedných plôch polygónov. Vertex v polygóne je označovaný ako konvexný, ak vnútorný uhol rohu polygónu je menší ako 180 stupňov. Ak je uhol väčší, vrchol označujeme ako konkávny.

Vrchol je jednoznačne určený ako bod vo virtuálnom trojrozmernom priestore troma súradnicami - x,y,z, súradnica vrcholu môže niesť aj informáciu o farbe, normálovom vektore, súradniciach textúry, mierke a väzbe na ďalší vrchol.

Pozri aj upraviť