Vstrekovanie paliva je spôsob prípravy zmesi paliva so vzduchom pre spaľovacie motory. Spočíva v streknutí paliva cez malý otvor - dýzu vstrekovača do priestoru motora: nasávacieho potrubia, nasávacieho kanálu, komôrky, valca, alebo spaľovacej komory. Palivo pred dýzou je stlačené na výrazne vyšší tlak, ako je tlak v priestore do ktorého sa vstrekuje. Následkom toho a malého rozmeru dýzy sa palivo počas vstreku rozpráši na jemné častice, čo urýchľuje tvorbu spaľovacej zmesi.

Radové vstrekovacie čerpadlo vznetového motora
Vstrekovač prúdového leteckého motora

V starších aplikáciách najmä pre vznetové motory sa využívalo pneumatické vstrekovanie, pri ktorom bolo palivo s nezvýšeným tlakom do spaľovacieho priestoru dopravované cez dýzu prostredníctvom prúdu stlačeného vzduchu.

Vstrekovanie paliva zabezpečuje vstrekovacie zariadenie, ktoré sa obvykle skladá z nasledovných častí: palivová nádrž, dopravné čerpadlo, čističe paliva, vstrekovacie čerpadlo, vstrekovač a potrebné spojovacie potrubie. Niektoré súčasti nemusia byť v konkrétnom riešení zastúpené, resp. môžu byť pridané iné súčasti.

Rozdelenie

upraviť

Podľa typu motora a koncepcie vstrekovania je potrebné pre osobitosti konštrukcie a podmienok práce rozlišovať: