Wikipédia:Pravidlá/Úprava pravidiel 2021

Výsledný text pravidla, o ktorom sa hlasuje Upraviť


1/ V článku: Wikipédia:Pravidlá/Hlasovanie#Hlasovacie právo nahradiť bod (2), písm. b) nasledovne:

b) Vykonal minimálne 30 akýchkoľvek úprav vo Wikipédii za posledných šesť mesiacov pred začiatkom hlasovania.


2/ V článku: Wikipédia:Žiadosť_o_práva_revízora#Podmienky_na_získanie_funkcie_revízora nahradiť bod o konsenze nasledovne

 • Na pridelenie právomoci revízora je potrebný konsenzus komunity. Pod konsenzom, pri voľbe revízora, sa rozumie minimálne 12 podporných hlasov a súčasne najmenej 80% podpora hlasujúcich. Pri 20 a viac podporných hlasoch postačuje 70 % podpora hlasujúcich. (Percento podporných hlasov sa zaokrúhľuje na 2 desatinné miesta.)


3/ V článku Wikipédia:Pravidlá/Pravidlo_o_správcoch#Spoločné_a_záverečné_ustanovenia nahradiť pododrážku tretieho bodu nasledovne:

 • O pridelenie právomocí byrokrata môže požiadať správca, ktorý má a vykonáva správcovské právomoci po dobu minimálne 6 mesiacov, alebo už funkciu byrokrata, alebo revízora vykonával.

Priebežné zapracovanie pripomienok 21.11.2021 Upraviť

Upravené znenie návrhu 21.11.2021 Upraviť


1/ Hlasovanie o volebnom práve:, článok: Wikipédia:Pravidlá/Hlasovanie#Hlasovacie právo nahradiť bod (2) nasledovne:
"(2) Hlasovať smú redaktori s hlasovacím právom.

 • Hlasovacie právo má každý redaktor, ktorý spĺňa všetky z nasledovných podmienok:
a) Je zaregistrovaný vo Wikipédii minimálne po dobu dvoch kalendárnych mesiacov.
b) Vykonal minimálne 30 akýchkoľvek úprav vo Wikipédii za posledných šesť mesiacov pred začiatkom hlasovania.
c) Vykonal minimálne 200 úprav v hlavnom mennom priestore pred začiatkom hlasovania."
 • Aj každý redaktor s funkciou správcu má hlasovacie právo.
 • Každý redaktor s hlasovacím právom hlasuje ako jedna osoba, bez ohľadu na počet funkcií, alebo práv."


2/ volebné kvórum:
2a/ článok: Wikipédia:Pravidlá/Pravidlo_o_správcoch#Voľba nahradiť takto:
"

 • Na postup voľby sa použijú ustanovenia pravidla o hlasovaní s nasledujúcimi spresneniami:
  • Volí sa hlasovaním s jednou možnosťou, pri ktorej má každý redaktor jeden hlas. Hlasujúci môžu počas hlasovania svoje rozhodnutie zmeniť, rozhodujúca je situácia na konci hlasovania.
  • Kandidát nesmie hlasovať sám za seba, takýto hlas bude odstránený.
  • Kandidát môže svoj návrh kedykoľvek v priebehu voľby stiahnuť.
  • Voľba trvá 14 dní, počínajúc dňom nasledujúcim od začiatku hlasovania.
 • Na schválenie návrhu je potrebných aspoň 7 podporných hlasov a súčasne minimálne dvojtretinová väčšina všetkých odovzdaných hlasov sa vyjadrí v prospech návrhu (pomer kladných a záporných hlasov je väčší alebo rovný 2).
 • Ak návrhu po 14 dňoch chýbajú pre zvolenie najviac 2 podporné hlasy, predlžuje sa hlasovanie o ďalších 7 dní. Ak po skončení hlasovania nie je kandidát zvolený za správcu, uzatvorí sa návrh ako zamietnutý.
 • Po skončení hlasovania ktorýkoľvek z byrokratov hlasovanie uzatvorí a udelí schválenému kandidátovi právomoci správcu.
 • Ak bola žiadosť zamietnutá, upovedomí o tom byrokrat kandidáta na jeho diskusnej stránke s uvedením dátumu, kedy môže o právomoci správcu opätovne požiadať."


článok Wikipédia:Pravidlá/Pravidlo o správcoch#Kto_môže_podať_žiadosť doplniť o bod:

 • Kandidát musí byť pred hlasovaním zaregistrovaný vo Wikipédii, pod menom s akým kandiduje, minimálne po dobu šesť kalendárnych mesiacov nepretržite.


2b/ Článok: Wikipédia:Žiadosť_o_práva_revízora#Podmienky_na_získanie_funkcie_revízora nahradiť celé takto:
"

 • Nadácia Wikimedia môže funkciu revízora udeliť, či neudeliť, prípadne odobrať podľa svojho uváženia.
 • Kandidát na revízora musí byť posledné 3 mesiace správcom, alebo musel byť kedykoľvek v posledných troch rokoch byrokratom alebo revízorom.
 • Požívatelia s právom revízor musia byť starší ako osemnásť rokov, musia byť spôsobilí na právne úkony a musia nadácii Wikimedia poskytnúť svoje identifikačné údaje.
 • Na každej wiki musia byť vždy najmenej dvaja používatelia s oprávnením revízor, alebo vôbec žiaden. Dôvodom je, že si tak môžu vzájomne overovať a potvrdzovať svoje kroky.
 • Na pridelenie právomoci revízora je potrebný konsenzus komunity.
 • Pod konsenzom, pri voľbe revízora, sa rozumie minimálne 12 podporných hlasov a súčasne najmenej 85% podpora hlasujúcich. Pri 20 a viac podporných hlasoch postačuje 75% podpora hlasujúcich, pri 30 a viac podporných hlasoch postačuje 67 % podpora hlasujúcich. (Percento hlasov sa zaokrúhľuje na 2 desatinné miesta.)
Viac na meta:CheckUser policy/sk.":


2c/ na stránku: Wikipédia:Byrokrati navrhujem doplniť pred obsah text:

Podmienky na získanie funkcie byrokrata sú upravené na stránke: Wikipédia:Pravidlá/Pravidlo o správcoch

Odstavec Wikipédia:Pravidlá/Pravidlo_o_správcoch#Spoločné_a_záverečné_ustanovenia nahradiť v celku nasledovne:

 • Odobratie správcovských právomocí sa vždy rozumie vrátane odobratia prípadných ďalších funkcií viazaných na dôveru komunity (byrokrat, revízor, atď.).
 • Pravidlo na schvaľovanie žiadostí o právomoci správcu sa primerane vzťahuje aj na žiadosti, potvrdzovanie a odňatie právomoci byrokrata nasledujúcimi spresneniami:
  • Kandidát na byrokrata musí byť posledných 6 mesiacov správcom, alebo musel byť kedykoľvek v posledných troch rokoch byrokratom alebo revízorom.
  • Na pridelenie právomoci byrokrata je potrebný konsenzus komunity.
  • Pod konsenzom, pri voľbe byrokrata, sa rozumie minimálne 9 podporných hlasov a súčasne najmenej 80% podpora hlasujúcich. Pri 15 a viac podporných hlasoch postačuje 67% podpora hlasujúcich. (Percento hlasov sa zaokrúhľuje na 2 desatinné miesta.)


3/ Zjednodušiť požiadavky na správcov, odstavec Wikipédia:Pravidlá/Pravidlo_o_správcoch#Nezáujem_o_výkon_funkcie celý nahradiť nasledovne:

 • Za neaktívneho správcu sa považuje taký správca, ktorý nevykonal žiadnu aktivitu (úpravu) na wikipédii za posledné 4 kalendárne mesiace. (Za aktivitu sa ráta akákoľvek redaktorská, alebo správcovská činnosť, alebo iná aktivita, napr. príspevky v Kaviarni)
 • Neaktívnemu správcovi, stewardi odoberú správcovské právomoci, ak o to požiada iný správca.
 • Ktorýkoľvek správca môže požiadať o odobratie právomoci inému správcovi z dôvodu neaktivity, ale iba dovtedy, kým tento neaktívny správca je neaktívny.


4/ konsenzus pri hlasovaní
V kapitole: Wikipédia:Pravidlá/Prijímanie_pravidiel#Podmienky_hlasovania nahradiť druhý bod nasledovnými bodmi:

 • Pravidlo je schválené, ak je prijaté konsenzom
 • Pod konsenzom sa rozumie minimálne 7 podporných hlasov a súčasne najmenej 80 % podpora hlasujúcich. Pri 15 a viac podporných hlasoch postačuje 67 % podpora hlasujúcich. (Percento hlasov sa zaokrúhľuje na 2 desatinné miesta.)


5/ údržba: Kapitolu Wikipédia:Pravidlá/Pravidlo_o_správcoch#Prechodné_ustanovenia odstrániť v celku.


Pôvodný návrh z 9.11.2021 Upraviť

Pretože wikipédia.sk je byrokraticky nefunkčná (jak som bol upozornený, v stave klinickej smrti), navrhujem následnú resuscitáciu - úpravu existujúcich pravidiel a sprístupnenie riadenia wikipédie širšiemu okruhu ľudí.

Chcem sa zamerať na vyriešenie týchto problémov: Upraviť

 • 1/ nemáme dostatok ľudí s volebným právom = nedostatok kandidátov a nedosiahnuteľné volebné kvórum
  • Riešenie: Priblížiť limit volebného práva k nemeckému modelu
 • 2/ Slovákov je 10x menej ako nemcov, ale máme porovnateľné kvóra = máme neobsaditeľné, nefunkčné a nesvojprávne spravovanie wikipédie.sk
  • Riešenie: Prispôsobiť kvórum reálnym možnostiam
 • 3/ Máme najmenej zaťažených byrokratov na wikipédii a pritom najprísnejšie požiadavky na ich aktivitu = zbytočné zbavenie práv dlhoročného byrokrata
  • Riešenie: Zjednodušiť požiadavky na správcov
 • 4/ tvorba pravidiel je ľahko manipulovateľná = riziko chaosu
  • Riešenie: pri menšom počte hlasujúcich vyžadovať vyšší konsenzus
 • 5/ odstránenie expirovaných pravidiel

O hlasovaní: Upraviť

 • O všetkých otázkach sa hlasuje spoločne jedným hlasovaním. (ak sa nedohodneme na niečom inom)
 • Diskusia o návrhu pravidla je plánovaná do 25.11.2021, (ak sa nedohodneme na niečom inom, alebo ak sa skôr nepoužije pravidlo o 7 dňoch bez diskusie)

Plné znenie návrhu o ktorom sa hlasuje Upraviť

(zmeny vyznačené hrubo)

1/ Hlasovanie o volebnom práve: článok: Wikipédia:Pravidlá/Hlasovanie#Hlasovacie právo nahradiť bod (2) nasledovne:

"(2) Hlasovať smú redaktori s hlasovacím právom.

 • Hlasovacie právo má každý redaktor, ktorý spĺňa všetky z nasledovných podmienok:
a) Je zaregistrovaný vo Wikipédii minimálne po dobu dvoch kalendárnych mesiacov.
b) Vykonal minimálne 30 akýchkoľvek úprav vo Wikipédii za posledných šesť mesiacov pred začiatkom hlasovania.
c) Vykonal minimálne 200 úprav v hlavnom mennom priestore pred začiatkom hlasovania."
 • Aj každý redaktor s funkciou správcu má hlasovacie právo.
 • Každý redaktor s hlasovacím právom hlasuje ako jedna osoba, bez ohľadu na počet funkcií, alebo práv."


Zdôvodnenie: porovnaj nem. wiki[1], tiež definícia 5 úprav za mesiac (30/6m) zodpovedá medzinárodnej definícii aktívneho redaktora, pozri Slovenská_Wikipédia#Redaktorská_základňa Správcovia môžu hlasovať na základe získanej dôvery komunity bez ďaľších kvalifikačných podmienok. V súčasnosti máme málo ale vysokoaktívnych správcov. Je to kvalita, ale i elitárstvo a v prípade výpadku 2-3 aktívnych redaktorov hrozí wikiarmagedonsk. Rozložiť zodpovednosť na širšie masy. Je to možno riziko nižšej kvality, ale získavame širšiu a stabilnejšiu základňu.

2/ volebné kvórum:
2a/ článok: Wikipédia:Pravidlá/Pravidlo_o_správcoch#Voľba nahradiť takto:
"

 • Na postup voľby sa použijú ustanovenia pravidla o hlasovaní s nasledujúcimi spresneniami:
  • Volí sa hlasovaním s jednou možnosťou, pri ktorej má každý redaktor jeden hlas. Hlasujúci môžu počas hlasovania svoje rozhodnutie zmeniť, rozhodujúca je situácia na konci hlasovania.
  • Kandidát nesmie hlasovať sám za seba, takýto hlas bude odstránený.
  • Kandidát môže svoj návrh kedykoľvek v priebehu voľby stiahnuť.
  • Voľba trvá 14 dní, počínajúc dňom nasledujúcim od začiatku hlasovania.
 • Na schválenie návrhu je potrebných aspoň 7 podporných hlasov a súčasne minimálne dvojtretinová väčšina všetkých odovzdaných hlasov sa vyjadrí v prospech návrhu (pomer kladných a záporných hlasov je väčší alebo rovný 2).
 • Ak návrhu po 14 dňoch chýbajú pre zvolenie najviac 2 podporné hlasy, predlžuje sa hlasovanie o ďalších 7 dní. Ak po skončení hlasovania nie je kandidát zvolený za správcu, uzatvorí sa návrh ako zamietnutý.
 • Po skončení hlasovania ktorýkoľvek z byrokratov hlasovanie uzatvorí a udelí schválenému kandidátovi právomoci správcu.
 • Ak bola žiadosť zamietnutá, upovedomí o tom byrokrat kandidáta na jeho diskusnej stránke s uvedením dátumu, kedy môže o právomoci správcu opätovne požiadať."


článok Wikipédia:Pravidlá/Pravidlo o správcoch#Kto_môže_podať_žiadosť doplniť o bod:

 • Kandidát musí byť pred hlasovaním zaregistrovaný vo Wikipédii, pod menom s akým kandiduje, minimálne po dobu troch kalendárnych mesiacov nepretržite.


Zdôvodnenie: ak môže niekto byť zvolený 7 hlasmi za a 3 proti, tak je škoda ho nezvoliť len preto že sa nenašli 3 proti, ak sa nášlo 7 za. Kandidát by mal byť ostatným známy.

2b/ Článok: Wikipédia:Žiadosť_o_práva_revízora#Podmienky_na_získanie_funkcie_revízora nahradiť celé takto:
"

 • Nadácia Wikimedia môže funkciu revízora udeliť, či neudeliť, prípadne odobrať podľa svojho uváženia.
  Komentár Zmenil by som na nasledovné: Nadácia Wikimedia alebo Globálna rada môže funkciu revízora udeliť, či neudeliť, prípadne odobrať podľa svojho uváženia. ✍️ Dušan Kreheľ (diskusia) 19:27, 18. november 2021 (UTC)Odpovědět[odpovedať]
 • Kandidát na revízora musí byť posledné 3 mesiace správcom, alebo musel byť kedykoľvek v posledných troch rokoch byrokratom alebo revízorom.
 • Požívatelia s právom revízor musia byť starší ako osemnásť rokov, musia byť spôsobilí na právne úkony a musia nadácii Wikimedia poskytnúť svoje identifikačné údaje.
 • Na každej wiki musia byť vždy najmenej dvaja používatelia s oprávnením revízor, alebo vôbec žiaden. Dôvodom je, že si tak môžu vzájomne overovať a potvrdzovať svoje kroky.
 • Na pridelenie právomoci revízora je potrebný konsenzus komunity.
 • Pod konsenzom sa rozumie minimálne 12 podporných hlasov a súčasne najmenej 85 % podpora hlasujúcich. Pri 20 a viac podporných hlasoch postačuje 75 % podpora hlasujúcich, pri 30 a viac podporných hlasoch postačuje 67 % podpora hlasujúcich. (Percento hlasov sa zaokrúhľuje na 2 desatinné miesta.)
 • Hlasovanie prebieha podľa schválených pravidiel.
 • Ak sú vo funkcii najmenej štyria revízori, tak voľba akéhokoľvek ďaľšieho revízora je zrušená, bez ohľadu na to, či už prebehla.
 • Ak sú vo funkcii najmenej štyria revízori, tak ak funkcia najdlhšie pôsobiaceho z nich trvá dlhšie ako 4 roky, tak jeho funkcia zaniká ihneď, inak zanikne 4 roky od jeho zvolenia do funkcie.
 • Zánik jednej funkcie správcu neznamená automaticky zánik jeho ostatných funkcii.
Viac na meta:CheckUser policy/sk.":


Zdôvodnenie: Dosiahnuť konsenzus reálneho počtu zúčastnených, bez nutnosti meniť pravidlá po oživení skwiki.

2c/ na stránku: Wikipédia:Byrokrati navrhujem doplniť článok: Podmienky_na_získanie_funkcie_byrokrata

 • Kandidát na byrokrata musí byť posledných 6 mesiacov správcom, alebo musel byť kedykoľvek v posledných troch rokoch byrokratom alebo revízorom.
 • Na pridelenie právomoci byrokrata je potrebný konsenzus komunity.
 • Pod konsenzom sa rozumie minimálne 9 podporných hlasov a súčasne najmenej 75 % podpora hlasujúcich. Pri 15 a viac podporných hlasoch postačuje 67 % podpora hlasujúcich.(Percento hlasov sa zaokrúhľuje na 2 desatinné miesta.)
 • Hlasovanie prebieha podľa schválených pravidiel.
 • Ak sú vo funkcii najmenej traja byrokrati, tak voľba akéhokoľvek ďalšieho byrokrata je zrušená, bez ohľadu na to, či už prebehla.
 • Ak sú vo funkcii najmenej traja byrokrati, tak ak funkcia najdlhšie pôsobiaceho z nich trvá dlhšie ako 3 roky, tak jeho funkcia zaniká ihneď, inak zanikne 3 roky od jeho zvolenia do funkcie.
 • Zánik jednej funkcie správcu neznamená automaticky zánik jeho ostatných funkcii.


Zdôvodnenie: Dosiahnuť konsenzus reálneho počtu zúčastnených, bez nutnosti meniť pravidlá po oživení skwiki.

3/ Zjednodušiť požiadavky na správcov, odstavec Wikipédia:Pravidlá/Pravidlo_o_správcoch#Nezáujem_o_výkon_funkcie celý nahradiť nasledovne:

 • Za neaktívneho správcu sa považuje taký správca, ktorý nevykonal žiadnu aktivitu (úpravu) na wikipédii za posledné 4 kalendárne mesiace. (Za aktivitu sa ráta akákoľvek redaktorská, alebo správcovská činnosť, alebo iná aktivita, napr. príspevky v Kaviarni)
 • Neaktívnemu správcovi, stewardi odoberú správcovské právomoci, ak o to požiada iný správca.
 • Ktorýkoľvek správca môže požiadať o odobratie právomoci inému správcovi z dôvodu neaktivity, ale iba v čase, keď sa tento správca považuje za neaktívneho.


Zdôvodnenie: na nemeckej wikipédii sa za aktivitu považuje dokonca jedna aktivita za rok. Súčasné slovenské znenie považujem za nezmyselné, najmä ak počas limitu na nečinnosť nevznikne žiadna požiadavka, ktorú by mal byrokrat plniť. Tiež pri hyperaktívnom byrokratovi a rozvážnom byrokratovi sa tomu druhému nemusí ujsť žiadna činnosť. Dôležité je, že si ku wiki správca pravidelne sadne a pozrie sa do nej.

4/ konsenzus pri hlasovaní V kapitole: Wikipédia:Pravidlá/Prijímanie_pravidiel#Podmienky_hlasovania nahradiť druhý bod nasledovnými bodmi:

 • Pravidlo je schválené, ak je prijaté konsenzom
 • Pod konsenzom sa rozumie minimálne 7 podporných hlasov a súčasne najmenej 75 % podpora hlasujúcich. Pri 12 a viac podporných hlasoch postačuje 67 % podpora hlasujúcich.(Percento hlasov sa zaokrúhľuje na 2 desatinné miesta.)


Zdôvodnenie: pri menšom počte hlasujúcich sa požaduje vysoká zhoda názorov, ak hlasuje viac ľudí, stačí nižšia zhoda

5/ údržba: Kapitolu Wikipédia:Pravidlá/Pravidlo_o_správcoch#Prechodné_ustanovenia odstrániť v celku.
Zdôvodnenie: pravidlo už expirované, len pletie nováčikov

--Martin Jediny (diskusia) 18:21, 9. november 2021 (UTC)Odpovědět[odpovedať]