Wikipédia:Pravidlá/Pravidlo o správcoch rozhrania

Toto je záväzné pravidlo Wikipédie.
Pozri tiež: Wikipédia:Pravidlá
Pravidlo o správcoch rozhrania

Kandidatúra upraviť

Kto môže podať žiadosť upraviť

 • Kandidát musí byť na Wikipédii registrovaný najmenej 3 mesiace a mať viac ako 250 úprav v hlavnom mennom priestore.
 • Kandidát musí mať sfunkčnený wikimail a byť prostredníctvom neho dosiahnuteľný.
 • Kandidát musí mať základnú znalosť frontendových webtechnológií (CSS/JS). Doložiť svoju spôsobilosť môže preukázaním starších zásahov, nástrojov, vlastných projektov a pod. v odôvodnení svojej kandidatúry.
 • Výkon právomocí správcu rozhrania môže byť potencionálne deštruktívny, preto musí byť kandidát na správcu rozhrania skúseným redaktorom. Zvážte preto dôkladne vašu kandidatúru.
 • Žiadosť sa podáva osobne na stránke Wikipédia:Žiadosť o práva správcu rozhrania.

Kto nemôže podať žiadosť upraviť

 • O právomoci správcu rozhrania nemôže požiadať
  • anonymný (nezaregistrovaný) redaktor,
  • redaktor, ktorý má v čase podania žiadosti obmedzené alebo zakázané redaktorské úpravy,
  • redaktor, ktorému bola žiadosť o právomoci správcu rozhrania počas predchádzajúcich 3 kalendárnych mesiacov zamietnutá.
 • Správca rozhrania nesmie podať druhú žiadosť prostredníctvom iného redaktorského účtu.
 • Takéto neplatné žiadosti sa môžu zmazať bez diskusie.
 • Na postup voľby sa použijú ustanovenia pravidla o hlasovaní s nasledujúcimi spresneniami:
  • Volí sa hlasovaním s jednou možnosťou, pri ktorej má každý redaktor jeden hlas. Hlasujúci môžu počas hlasovania svoje rozhodnutie zmeniť, rozhodujúca je situácia na konci hlasovania.
  • Kandidát nesmie hlasovať sám za seba, takýto hlas bude odstránený.
  • Kandidát môže svoj návrh kedykoľvek v priebehu voľby stiahnuť.
 • Voľba trvá 14 dní, počínajúc dňom nasledujúcim od začiatku hlasovania.
 • Na schválenie návrhu je potrebných aspoň 10 platných hlasov, z ktorých minimálne dvojtretinová väčšina sa vyjadrí v prospech návrhu (pomer kladných a záporných hlasov je väčší alebo rovný 2).
 • Ak návrh počas 14 dní nezíska aspoň 10 platných hlasov, predlžuje sa hlasovanie o ďalších 7 dní. Ak ani potom návrh nezíska aspoň 10 platných hlasov, uzatvorí sa ako zamietnutý.
 • Po skončení hlasovania ktorýkoľvek z byrokratov hlasovanie uzatvorí a udelí schválenému kandidátovi právomoci správcu rozhrania.
 • Ak bola žiadosť zamietnutá, upovedomí o tom byrokrat kandidáta na jeho diskusnej stránke s uvedením dátumu, kedy môže o právomoci správcu rozhrania opätovne požiadať.

Výkon právomocí upraviť

 • Správca rozhrania musí právomoci vykonávať v súlade s 5 piliermi Wikipédie, dodržiavať jej zásady a schválené pravidlá. Ďalšie pravidlá výkonu môže upresniť osobitné pravidlo alebo pravidlá.
 • Správca rozhrania musí mať sfunkčnený wikimail a byť prostredníctvom neho dosiahnuteľný počas celého obdobia výkonu funkcie, s výnimkou wikidovolenky.

Potvrdzovanie právomocí upraviť

 • V prípade nespokojnosti s prácou správcu rozhrania môže ktokoľvek vyzvať správcu rozhrania na jeho diskusnej stránke, aby požiadal o potvrdenie vo funkcii. Takejto žiadosti musí správca rozhrania vyhovieť, len ak sú splnené nasledovné podmienky:
  • Výzva je podaná vo výročný kalendárny mesiac, v ktorom správca rozhrania získal alebo mu boli poslednýkrát potvrdené oprávnenia správcu rozhrania.
  • Pod výzvu sa podpísali aspoň piati žiadatelia, ktorí mali v okamihu pridania prvého podpisu hlasovacie právo a všetkých päť podpisov bolo pridaných vo výročný kalendárny mesiac.
 • Ak je žiadosť redaktorov právoplatná, správca rozhrania musí požiadať komunitu o potvrdenie právomocí správcu rozhrania okamžite od nadobudnutia jej právoplatnosti. Urobí tak postupom zhodným ako v prípade novej kandidatúry. Proces potvrdenia vo funkcii prebieha za rovnakých podmienok ako proces novej voľby.
 • Proces potvrdenia vo funkcii môže začať aj ktorýkoľvek z navrhovateľov kedykoľvek po nadobudnutí právoplatnosti žiadosti.
 • Každý správca rozhrania môže o potvrdenie právomocí požiadať kedykoľvek aj z vlastného rozhodnutia.
 • Proces potvrdzovania nemôže správca rozhrania stiahnuť, ani ak ho podal dobrovoľne.

Odňatie právomocí upraviť

 • Správcovi rozhrania je možné odňať právomoci za:
  • závažné alebo opakované zneužitie právomocí na základe hlasovania komunity,
  • nezáujem o výkon funkcie.
 • Hlasovanie o odňatí právomocí je možné začať až vtedy, keď návrh získa v diskusii podporu aspoň 5 redaktorov s hlasovacím právom, do 7 dní od zverejnenia takéhoto návrhu. Ak je podmienka podpory splnená, ktorýkoľvek redaktor môže začať hlasovanie o odňatí právomocí správcovi rozhrania podľa pravidla o hlasovaní.
 • O tom, či existuje konsenzus komunity za odňatie právomocí správcu rozhrania rozhoduje byrokrat po skončení hlasovania.
 • V prípade nezáujmu právomoci odoberie byrokrat po dobe 4 mesiacov neaktivity na slovenskej Wikipédii bez akéhokoľvek hlasovania komunity. Pod slovom aktivita sa rozumie akákoľvek úprava (redaktorská aj správcovská).
 • O odobratie právomoci správcovi rozhrania, ktorý spĺňa stanovené kritériá na jej odobratie, môže byrokrata požiadať ktorýkoľvek redaktor, ako keby o odobratie práv požiadal správca rozhrania sám.