Wikipédia:Žiadny vlastný výskum

(Presmerované z Wikipédia:Vlastný výskum)
Toto je odporúčanie Wikipédie.
Pozri tiež: Wikipédia:Odporúčania
Publikujte len overiteľné informácie!
Články Wikipédie by mali byť založené na spoľahlivých publikovaných zdrojoch. Táto stránka je súhrnom kritérií, ako identifikovať vlastný výskum, ktorý sa pokladá za nespoľahlivý zdroj. Je založená na zásade publikujte len overiteľné informácie a súvisí s pravidlami Wikipédia:Spoľahlivé zdroje a Wikipédia:Overiteľnosť.
Wikipédia je nestranná!
Články wikipédie by mali spočívať na objektívnom podaní faktov a myšlienok, tak aby sa na nich zhodli zástancovia rozličných stanovísk. Táto stránka je súhrnom kritérií, ako identifikovať vlastný výskum, ktorý sa pokladá za zdroj so zaujatým stanoviskom. Je založená na zásade wikipédia je nestranná a súvisí s pravidlom Wikipédia:Nestranný uhol pohľadu.
Odporúčania a návody
Obsah
Správanie sa
Mazanie
Upravovanie a vytváranie stránok
Buďte smelí pri úprave stránok
Váš prvý článok
Minimálny štandard článku
Konvencie
Názov článku
Pozri aj

Vlastný výskum je termín, ktorý sa na Wikipédii používa na označenie materiálu, ktorý nebol uverejnený v spoľahlivom zdroji. Zahŕňa nezverejnené skutočnosti, argumenty, koncepcie, tvrdenia, teórie alebo neuverejnené analýzy alebo syntézy nezverejneného materiálu, ktorý zastáva určité stanovisko, alebo ktorý je možné slovami spoluzakladateľa Wikipédia Jimmyho Walesa označiť ako nová naratívna alebo historická interpretácia.

Wikipédia nie je miestom na publikovanie vlastného výskumu. Citovanie zdrojov a zákaz zverejňovania vlastného výskumu sú neoddeliteľne spojené: Jediný spôsob, ako dokázať, že nezverejňujete vlastný výskum, je citácia spoľahlivých zdrojov, ktoré uvádzajú informácie priamo súvisiace s témou článku, a pridržiavanie sa tvrdení, ktoré tieto zdroje uvádzajú.

Zákaz zverejňovania vlastného výskumu patrí medzi pravidlá súvisiace s obsahom. Ďalšími pravidlami sú Nestranný uhol pohľadu a Overiteľnosť. Tieto pravidlá spoločne určujú typ a charakter materiálu, ktorý je v článkoch prijateľný. Keďže tieto pravidlá sa navzájom doplňujú, nemali by sa interpretovať oddelene jedno od druhého a redaktori by sa mali zoznámiť so všetkými tromi pravidlami.

Kritériá

upraviť

Vlastný výskum zahŕňa redaktorove osobné stanoviská, politické názory a akékoľvek nezverejnené analýzy alebo syntézy zverejnených materiálov, ktoré vyvolávajú dojem, že ich cieľom je zastávať konkrétne stanovisko. To znamená, že akékoľvek fakty, názory, interpretácie, definície a argumenty zverejnené na Wikipédii musia byť predtým zverejnené v spoľahlivom zdroji, ktorý súvisí s témou článku.

Príspevok do Wikipédie sa pokladá za vlastný výskum, ak spĺňa ktorékoľvek z nasledovných kritérií:

  1. uvádza novú teóriu alebo metódu riešenia,
  2. uvádza originálne myšlienky autora,
  3. definuje novú terminológiu,
  4. uvádza alebo predpokladá novú definíciu existujúcej terminológie,
  5. uvádza bez citácie spoľahlivých zdrojov uvedeného tvrdenia argumenty, ktoré majú za cieľ vyvrátiť alebo podporiť inú myšlienku, teóriu, argument alebo stanovisko,
  6. uvádza analýzu alebo syntézu známych faktov, myšlienok, názorov alebo argumentov spôsobom, ktorý podporuje stanovisko zastávané redaktorom, bez pripísania autorstva uvedenej analýzy alebo syntézy spoľahlivému zdroju,
  7. uvádza neologizmy bez pripísania autorstva týchto neologizmov spoľahlivému zdroju.

Spoľahlivé zdroje

upraviť
Bližšie informácie v hlavnom článku: Wikipédia:Spoľahlivé zdroje

Akýkoľvek obsah, ktorý niekto spochybní, alebo môže spochybniť musí byť podložený zdrojom, pričom zodpovednosť za nájdenie zdroja má redaktor, ktorý pridal alebo obnovil dotknutý obsah. Obsah bez zdroja, alebo s pochybným zdrojom je možné kedykoľvek spochybniť a odstrániť. Niekedy je lepšie nemať žiaden obsah, než mať obsah nepodložený zdrojom.

Obrázky

upraviť

Obrázky (fotografie, ilustrácie, grafy a pod.) sú výnimkou z tohto pravidla: Redaktorov Wikipédie podporujeme v tvorbe fotografií, obrázkov alebo diagramov na ilustráciu článkov, ich uvoľnení pod licenciou GFDL alebo inou slobodnou licenciou a ich nahrávaní do Wikimedia Commons. Táto činnosť je vítaná, pretože obrázky vo všeobecnosti neuvádzajú nezverejnené myšlienky alebo argumenty a nepredstavujú porušenie tohto pravidla. Druhým dôvodom je, že právo duševného vlastníctva v mnohých krajinách neumožňuje budovať slobodnú encyklopédiu z dôvodu nedostatku verejne dostupných obrázkov, ktoré by sme mohli použiť. Obrázky od redaktorov Wikipédie spĺňajú potrebnú úlohu.

Nevýhodou povolenia vlastných fotografií je riziko, že redaktori použijú programy na úpravu obrázkov, aby ovplyvnili skutočnosti alebo stanoviská, ktoré fotografia ilustruje. Upravené obrázky musia byť jasne označené. Upravené obrázky bez takéhoto označenia by mali byť uvedené na stránke Wikipédia:Obrázky na zmazanie. Obrázky, ktoré akýmkoľvek spôsobom spĺňajú kritéria vlastného výskumu nie sú povolené, napríklad diagram atómu vodíka, ktorý by obsahoval častice v jadre, ktoré sú teóriou redaktora.

Súvisiace pravidlá

upraviť
Publikujte len overiteľné informácie
Wikipédia je nestranná