Wikipédia:Vyžadovanie schopností

Text tejto stránky nie je pravidlom ani odporúčaním a v tomto zmysle teda nie je záväzný. Je to ale názor, ktorý na určité aspekty fungovania Wikipédie zastáva jeden alebo viac wikipediánov a predkladá ho ostatným ako podnet na zamyslenie.

Ak ste zástancom tohto názoru: Ak budete niekde diskutovať, neargumentujte týmto článkom, akoby išlo o pravidlo, ale použite odkaz na neho na vysvetlenie svojich motívov. Nebojte sa k tomuto názoru prihlásiť na príslušnom mieste diskusie alebo na vlastnej redaktorskej stránke.

Ak ste oponentom tohto názoru: Nevkladajte do tejto stránky svoje názory. Diskutovať môžete v diskusii, môžete založiť názorovú stránku s iným postojom na zamyslenie.


Wikipédia je rozsiahlym priestorom, pre mnohých redaktorov, často s rôznymi názormi na to ako editovať a riešiť problémy vyplývajúce z práce na encyklopédii. Je prekvapujúce, že rôznorodá komunita takto vôbec môže spolupracovať.

Jedným zo základných pravidiel správania sa na Wikipédii je predpokladať dobré úmysly ostatných redaktorov. Odporúčanie radí, že ak sa redaktori na riešení problému nedohodnú, všetci zúčastnení sa (obvykle) snažia robiť to, čo si myslia, že je najlepšie. Avšak medzi redaktormi sa vyskytujú aj takí, ktorí zámerne poškodzujú projekt. Takéto úpravy je často jednoduché ľahko odhaľovať a odstraňovať. Správcovia môžu, na základe takýchto zistení jednoducho zablokovať ich možnosť editácie bez zbytočných diskusií.

Za kontroverzné však možno považovať napríklad to, ak redaktor, ktorý sa pokúša pomôcť svojimi príspevkami zároveň Wikipédii škodí. Toto môže byť považované za odvrátenú stránku (inak celkom dobrého) odporúčania o predpokladaní dobrej vôle. Ak činnosť redaktora má za následok negatívne dopady na Wikipédiu, tieto nemôžu byť odstraňované bez následkov pre redaktora, ktorý ich spôsobil. Veľa redaktorov si môže myslieť, že predpokladanie dobrej vôle je všetko, čo sa od dobrého redaktora očakáva. Nie je to bohužiaľ celkom pravda. Aj cesta do pekla môže byť dláždená dobrými úmyslami. Wikipédia nemá za cieľ udržať každého redaktora, ktorý má chuť pomáhať projektu, je preto potrebné povýšiť celkové záujmy projektu Wikipédia nad záujmy jednotlivých redaktorov. Od redaktorov sa preto tiež očakáva dávka schopností, bez ktorých užitočná práca v tej ktorej časti Wikipédie nie je možná.

Žiadny redaktor nie je schopný pracovať univerzálne na všetkých problémoch, každý by preto mal poznať svoje obmedzenia.

Dobrá viera a schopnosti upraviť

Predpoklad, že ľudia sa snažia pomáhať je jednoduchý – asi tak ako to, že predpokladáme že dýchajú. Ak však niekto nie je schopný pomôcť, alebo ak už pomáha ale pri tom podstatným spôsobom narúša projekt, je to zlé a nemožno dovoliť aby v tom pokračoval. Príslovečný slon v porceláne môže mať dobré úmysly, ale je komunitou jednoznačne neželaný. Hodnota projektu musí byť vždy kladená na vyššiu úroveň ako je príspevok jednotlivých redaktorov.

Ak ste videli na nástenke správcov žiadosť o blok redaktora, ktorý spôsobuje problémy aj s odkazmi na jeho vandalské, či chybné editácie, ktoré to preukazujú alebo vidíte ako zablokovaný redaktor žiada o odblokovanie popremýšľajte dvakrát o tom či je vždy možné predpokladať dobrú vieru. Osoba sťažujúca sa na blok pravdepodobne očakáva dobré úmysly od vás, ale to čo projekt očakáva od nej je dostatok schopností pracovať na projekte, tak aby mu prinášala úžitok, nie len dobré úmysly. Ak už raz redaktor prejavil svoju nekompetentnosť, ktorá spôsobila väčšie nerušenie integrity projektu, žiadna dávka dobrej vôle tento problém nevyrieši.

Bežné typy nekompetencie a neschopnosti na Wikipédii upraviť

Nepochopenie faktov

Ani najväčšia dávka dobrej vôle nestačí ak redaktor nechápe podstatu veci a faktov, ich tradičnú interpretáciu a kultúrny kontext.

Neschopnosť spolupracovať

Niektorí ľudia nedokážu správne fungovať v editorskom kolektíve Wikipédie, ktorý vyžaduje kolaboratívne prostredie. Wikipédiu nemožno meniť tak, aby vyhovovala im. Ak sa sami nedokážu zmeniť, mali by sme im ukázať, kde sú dvere.

Subjektívna zaujatosť

Niektorí redaktori povyšujú svoje osobné názory nad všetky racionálne protiargumenty a často nie sú schopní editovať niektoré témy z neutrálneho pohľadu, alebo nie sú schopní na tvorbe článkov spolupracovať s ľuďmi, ktorí zastávajú odlišný názor. Ak takéto jednanie pôsobí rušivo, je namieste editáciu danej témy takémuto redaktorovi znemožniť. Skúste to predtým, než mu zakážete editáciu Wikipédie ako celku, pretože takíto redaktori môžu významne prispieť v iných oblastiach, než sú ich obľúbené. Z najrôznejších dôvodov je veľmi ťažké vidieť vlastnú zaujatosť pri editácii, ale je ľahké pozorovať zaujatosť ostatných.

Jazykové ťažkosti

Slovenčina nie je jednoduchý jazyk a v porovnaní s viacerými cudzími jazykmi má komplikovanú gramatiku. Ani mnohí ľudia, pre ktorých je materským jazykom, ju neovládajú dokonale. Ak niekto nie je schopný plynule používať slovenčinu a nie je schopný diskutovať o veciach s ďalšími redaktormi, je možné ho odporučiť na jazykové mutácie Wikipédie v jeho rodnom jazyku. Schopní redaktori sú potrební aj tam.

Vyspelosť

Niektorí ľudia nie sú schopní jednať na takej úrovni ako si vyžaduje schopnosť editácie Wikipédie.

Nedostatok inteligencie

Niektorí ľudia nie sú schopní pochopiť princípy ako Wikipédia funguje. Sú pravdepodobne schopní jednoduchých editačných úkonov, ale narazia pravdepodobne na problém ak sa budú pokúšať o niečo zložitejšie.

Nedostatok odborných znalostí

Nedostatok odborných znalostí nemusí byť vôbec problém, ak nezachádzate do oblastí, kde sa odborné znalosti vyžadujú. Nie každý oplýva rovnakými zručnosťami a vedomosťami, avšak ak redaktori pracujú iba v oblastiach Wikipédie v ktorých sa vyznajú, nemusí to byť žiadny problém. Redaktora opakovane prispievajúceho nekvalitnými príspevkami v obore, ktorému evidentne nerozumie je vhodné na túto činnosť primerane upozorniť.

Nevraživosť

Niektorí ľudia sú natoľko rozrušení zo sporov na Wikipédii, že na všetko hľadia vzťahovačne a majú pocit, že ten a ten redaktor si na nich zasadol, alebo naopak na niekom hľadajú aj chyby, ktoré nemá. Ak takéto jednanie dôjde do extrému je dosť škodlivé. V takýchto prípadoch je na mieste požiadať daného redaktora, alebo oboch redaktorov, aby na seba navzájom nereagovali.

Nováčikovia

Prevažná väčšina začínajúcich redaktorov sa učí zvykom Wikipédie za chodu. Väčšina z nás v dobe, keď sme začínali editovať nebola príliš skúsená. Chyby po nás rýchlo opravili skúsenejší redaktori, pretože je to jednoduché. Pomôcť novým redaktorom pochopiť filozofiu projektu Wikipédie a to čo tu robíme, je veľmi dôležité, pretože čoskoro sa aj oni stanú užitoční pri jej rozširovaní.

Čo „vyžadovanie schopností“ neznamená upraviť

 • To, že sa od redaktorov vyžaduje dávka schopností pre prácu v redaktorskej komunite neznamená, že „je namieste niekoho tvrdo trestať akonáhle spraví chybu.“ Vo Wikipédii sa redaktori postupne učia. Redaktorom – predovšetkým nováčikom, by sme mali nechať čas na to aby pochopili ako Wikipédia pracuje a mali by sme im pomôcť pochopiť ako správne editovať. Chyby sú nevyhnutnou súčasťou procesu tvorby wiki encyklopédie.
 • Neznamená to, že je vyžadovaný perfekcionizmus. Články môžu byť vylepšované postupne po malých krôčikoch, dokonca skôr ako by mali byť dotiahnuté do dokonalosti jedným ťahom pera. Malé opravy a zlepšenia sú nevyhnutné. Rovnako to však neznamená, že ostatným redaktorom netreba pomáhať pri tom aby sa zlepšovali.
 • Rovnako nie je vhodné sa dotknutého pýtať na jeho vzdelanie len preto aby ste ho mohli označiť za nekompetentného.
 • Nemožno zabudnúť, že od redaktora, ktorý sústavne prispieva už celý rok sa očakáva, že sa poučí z vlastných školáckych chýb a bude plne rešpektovať rady skúsenejších redaktorov. Neznamená to teda, že dáme v dobrej viere niekomu nekonečne veľa možností k tomu, aby ukázal či môže byť pre projekt prospešný. Keď po primeranom množstve času a učenia niekto nie je stále schopný prispievať na dostatočnej úrovni, netreba na jeho záštitu tratiť neúmerne veľa času. Ak sa takíto redaktori nevedia stále postaviť na vlastné nohy, nie je dôvod strácať s nimi čas a svoje úsilie môžete zamerať na lepšieho kandidáta.

Dunningov-Krugerov efekt upraviť

Bližšie informácie v hlavnom článku: Dunningov-Krugerov efekt

Psychológovia už dávnejšie zistili, že ľudia s absenciou špecifických zručností a kompetencií si často nevedia uvedomiť, že im tieto schopnosti chýbajú. Ak sa pozrieme na zoznam možných problémov, zistíme, že:

 • Ľuďom, ktorí trpia nedostatkom sociálnych zručností, je veľmi ťažké vysloviť myšlienku, že majú problémy s komunikáciou;
 • Ak človek nie je neutrálny, môže sa podvedome považovať za neutrálneho a správneho, navyše jeho myseľ môže inštinktívne odmietať názor, že pozícia jeho oponenta by mohla byť správna;
 • Človek, ktorý nerozumie dobre slovenčine, alebo má nízke schopnosti komunikovať či editovať text gramaticky správne, nemôže vedieť rozoznať gramaticky správny text od textu plného chýb;
 • Nezrelý človek nie je schopný rozpoznať svoju nezrelosť, pretože takéto uvedomenie by samo o sebe bolo známkou morálnej vyspelosti a pozitívnou dynamikou v rozvoji jeho schopností;
 • Človek presvedčený o tom, že ho účelne sledujú, bude považovať popieranie takejto činnosti za klamstvo;
 • Nervózni ľudia sa obyčajne pokúšajú presvedčiť sami seba o tom, že sú pokojní a veľmi často plne nadobúdajú takýto pocit;
 • Len múdry nováčik môže pochopiť, že nič nevie.

V súvislosti s tým niektorí ľudia, voči ktorým sú na Wikipédii použité sankcie, na ne neadekvátne reagujú. Vo väčšine prípadov, si skôr či neskôr uvedomia, že sa mýlili a snažia sa rozvíjať svoje nedostatočné zručnosti, následne sa dokonca môžu vrátiť do projektu.

Zhrnuté a podčiarknuté upraviť

Nezáleží na tom, či niekto narúša Wikipédiu kvôli svojmu darebáctvu alebo neschopnosti. Nestrácajte čas snažením zistiť to, pretože mnoho z našich vandalov robí vandalizmus tým, že predstiera neschopnosť. Nemá zmysel snažiť sa rozlišovať medzi falošnou a skutočnou neschopnosťou, narušenie je narušením, a je potrebné mu zabrániť. Dajte redaktorom niekoľko šancí, a pár dobrých rád, ale ak tieto nevedú k dostatočne kvalitným úpravám v rozumnom časovom horizonte, je najlepšie sa v takejto situácii zbaviť zodpovednosti za ich budúce nekvalitné príspevky. Nie každý človek patrí na Wikipédiu, pretože niektorí ľudia nie sú dostatočne kompetentní.

Táto úvaha … upraviť

… je často kritizovaná pre to, že je nezdvorilá. Najrozumnejším argumentom proti tejto kritike je, že hlavným účelom tejto úvahy nie je dokazovať neschopným ľuďom, že sú nekompetentní. Jej zmyslom je to, že ukazuje, že takíto ľudia buď nie sú schopní uznať svoju vlastnú neschopnosť, keď na ňu niekto poukáže, alebo nie sú schopní zmeniť svoje správanie. Cieľom tohto príspevku je informovať ďalších redaktorov o tom ako sa vysporiadať s otázkami niečích schopností editovať Wikipédiu. Takže ak sa Wikipédia:Vyžadovanie schopností vzťahuje na nejakého redaktora, zvyčajne mu nie je vhodné o tom hovoriť.

Pozri aj upraviť