Zákon o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom

Zákon (zo 4. decembra 2003) o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom alebo skrátene autorský zákon alebo zákon č. 618/2003 Z. z. bol zákon NR SR, účinný v období od 1. januára 2004 do 31. decembra 2015. Upravoval vzťahy vznikajúce v súvislosti s vytvorením a použitím literárneho a iného umeleckého diela a vedeckého diela, umeleckého výkonu, s výrobou a použitím zvukového záznamu, zvukovo-obrazového záznamu, s vysielaním a použitím rozhlasového vysielania a televízneho vysielania a v súvislosti so zhotovením a použitím databázy tak, aby boli chránené práva a oprávnené záujmy autora, výkonného umelca, výrobcu zvukového záznamu, výrobcu zvukovo-obrazového záznamu, rozhlasového vysielateľa a televízneho vysielateľa a zhotoviteľa databázy.[1] S účinnosťou od 1. januára 2016 bol nahradený novým autorským zákonom č. 185/2015 Z. z.[2]

Ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú na dielo:

 • autora, ktorý je štátnym občanom Slovenskej republiky alebo má na jej území trvalý pobyt, alebo zverejnené na Slovensku bez ohľadu na štátne občianstvo alebo trvalý pobyt jeho autora.
 • chránené na Slovensku podľa medzinárodných zmlúv alebo dohôd, ktorými je Slovenská republika viazaná a ktoré boli vyhlásené spôsobom ustanoveným v osobitnom zákone.
 • výtvarného umenia autora, ktorý nie je občanom Slovenska, sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona o práve na odmenu pri ďalšom predaji originálu diela výtvarného umenia, len ak je zaručená vzájomnosť na základe medzinárodných zmlúv alebo dohôd, ktorými je Slovensko viazané a ktoré boli vyhlásené spôsobom ustanoveným v osobitnom zákone.

Ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú na umelecký výkon výkonného umelca, ktorý:

 • je občanom Slovenska,
 • nie je občanom Slovenska, ak
  • sa umelecký výkon uskutočnil na území Slovenska,
  • je umelecký výkon obsiahnutý vo zvukovom zázname chránenom podľa tohto zákona, alebo
  • umelecký výkon nebol zaznamenaný na zvukový záznam, ale bol verejne prenášaný vysielaním chráneným podľa tohto zákona.

Ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú na zvukový záznam a zvukovo-obrazový záznam:

 • výrobcu zvukového záznamu a výrobcu zvukovo-obrazového záznamu, ktorý je občanom Slovenska alebo má na jej území trvalý pobyt alebo sídlo,
 • zaznamenaný na Slovensku alebo
 • zverejnený na Slovensku.

Ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú na vysielanie:

 • vysielateľa, ak má trvalý pobyt alebo sídlo na území Slovenska, alebo
 • uskutočňované vysielateľom z miesta na území Slovenska.

Autor je fyzická osoba, ktorá dielo vytvorila. Autor súborného diela ako celku je fyzická osoba, ktorá vybrala alebo usporiadala jeho obsah; práva autorov diel takto vybraných alebo usporiadaných v súbornom diele nie sú dotknuté.

Predmetom autorského práva je literárne a iné umelecké dielo a vedecké dielo, ktoré je výsledkom vlastnej tvorivej duševnej činnosti autora, najmä:

Predmetom autorského práva je aj súborné dielo vyjadrené v akejkoľvek forme vrátane elektronickej formy zahŕňajúcej analógové aj digitálne vyjadrenie, najmä zborník, noviny, časopis, encyklopédia, antológia, pásmo, výstava alebo iná databáza, ak je súborom nezávislých diel alebo iných prvkov, ktorý je spôsobom výberu alebo usporiadaním obsahu výsledkom vlastnej tvorivej duševnej činnosti autora.

Dielo spoluautorov je dielo, ktoré vzniklo vlastnou tvorivou duševnou činnosťou dvoch alebo viacerých autorov ako jediné dielo, ku ktorému patria práva všetkým autorom spoločne a nerozdielne.

Spojenie dvoch alebo viacerých samostatných diel možno uskutočniť len so súhlasom ich autorov, a to na dohodnutý účel; so spojenými dielami nakladajú autori spoločne. Práva autorov nakladať s dielami, ktoré boli takto spojené iným spôsobom ako v tomto spojení, zostávajú nedotknuté.

Spoločné dielo je dielo, ktoré vzniklo spoločnou činnosťou dvoch alebo viacerých autorov, ktorí súhlasili s využitím svojej vlastnej tvorivej duševnej činnosti pri vytvorení diela pod vedením fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá

 • iniciovala vytvorenie tohto diela a
 • usmerňovala a zabezpečovala proces vytvorenia diela.

Zverejnenie a vydanie diela

upraviť

Dielo je zverejnené v ten deň, keď bolo oprávnene prvý raz verejne vykonané, verejne vystavené, vydané alebo inak uvedené na verejnosti. Dielo je vydané v deň, keď sa oprávnene začalo s verejným rozširovaním jeho rozmnoženín.

Práva autora

upraviť

Autor má právo

 • označiť svoje dielo menom alebo pseudonymom a žiadať, aby sa jeho meno alebo pseudonym uvádzalo na všetkých rozmnoženinách diela náležitým spôsobom pri každom použití diela na verejnosti, a to podľa spôsobu použitia,
 • neoznačiť svoje dielo menom alebo pseudonymom,
 • rozhodnúť o zverejnení svojho diela,
 • na nedotknuteľnosť svojho diela, najmä na ochranu pred akoukoľvek nedovolenou zmenou alebo iným nedovoleným zásahom do svojho diela, ako aj pred akýmkoľvek hanlivým nakladaním so svojím dielom, ktoré by malo za následok narušenie jeho cti a dobrej povesti. Ak to povaha diela alebo spôsob použitia diela nevylučuje, autor má právo na autorský dohľad (autorskú korektúru) nad nakladaním so svojím dielom; v prípade architektonického diela je autorským dohľadom dozor nad zhotovením stavby.
 • použiť svoje dielo
 • udeľovať súhlas na každé použitie diela

Majetkové práva trvajú, ak nie je v tomto zákone ustanovené inak, počas autorovho života a 70 rokov po jeho smrti. Trvanie majetkových práv sa počíta od prvého dňa roka nasledujúceho po skutočnosti rozhodujúcej na toto trvanie.

Zamestnanecké dielo

upraviť

Majetkové práva autora k zamestnaneckému dielu vykonáva vo svojom mene a na svoj účet zamestnávateľ, ak nie je dohodnuté inak. Zamestnávateľ môže právo výkonu majetkových práv autora postúpiť tretej osobe len so súhlasom autora; to neplatí, ak ide o predaj podniku alebo samostatnej organizačnej zložky podniku. Smrťou zamestnávateľa alebo zánikom zamestnávateľa oprávneného vykonávať majetkové práva autora k zamestnaneckému dielu, ktorý nemá právneho nástupcu, právo výkonu majetkových práv zamestnávateľa zaniká a majetkové práva k zamestnaneckému dielu vykonáva autor.

Ak zamestnávateľ vykonáva majetkové práva autora k zamestnaneckému dielu, platí, že autor udelil súhlas na zverejnenie tohto diela, ako aj na to, aby zamestnávateľ toto dielo uvádzal na verejnosti pod svojím menom, ak nie je dohodnuté inak; osobnostné práva autora k zamestnaneckému dielu inak nie sú dotknuté. Počas výkonu majetkových práv autora k zamestnaneckému dielu zamestnávateľom je autor povinný zdržať sa výkonu majetkových práv k tomuto dielu.

Skončením pracovnoprávneho vzťahu, služobného vzťahu, štátnozamestnaneckého vzťahu alebo pracovnoprávneho vzťahu medzi družstvom a jeho členom zostávajú práva a povinnosti podľa odsekov 1 až 4 nedotknuté.

Školské dielo

upraviť

Škola môže uzatvoriť s autorom licenčnú zmluvu o použití školského diela za zvyčajných podmienok; ak autor bez závažného dôvodu odmieta licenčnú zmluvu uzatvoriť, môže sa škola domáhať, aby obsah tejto zmluvy určil súd.

Ak nie je dohodnuté inak, autor školského diela môže použiť svoje dielo alebo poskytnúť licenciu inému, ak to nie je v rozpore s oprávnenými záujmami školy.

Škola môže požadovať, aby jej autor školského diela zo získanej odmeny súvisiacej s použitím diela alebo poskytnutím licencie primerane prispel na úhradu nákladov vynaložených na vytvorenie diela, a to podľa okolností až do ich skutočnej výšky; pritom sa prihliada na odmenu získanú školou v súvislosti s použitím školského diela.

Voľné dielo

upraviť

Ak autor nemá dedičov alebo ak dedičia odmietnu dedičstvo prijať, dielo sa stane voľným. Ak je dielo voľné, používateľ nie je povinný získať súhlas na použitie diela ani uhradiť odmenu.

Audiovizuálne dielo

upraviť

Vyhlásenie o audiovizuálnom diele a o právach k tomuto dielu vrátane práv týkajúcich sa jeho použitia zapísané v medzinárodnom registri audiovizuálnych diel sa považuje za pravdivé do času, kým sa nepreukáže niečo iné, s výnimkou, ak vyhlásenie

 • nemôže byť platné podľa tohto zákona alebo
 • je v rozpore s iným vyhlásením uvedeným v medzinárodnom registri.

Ak nie je dohodnuté inak, majetkové práva autorov k audiovizuálnemu dielu vykonáva výrobca originálu audiovizuálneho diela, ak od autorov audiovizuálneho diela písomnou zmluvou získal súhlas na vyhotovenie originálu tohto diela a dohodol sa s nimi na odmene za vytvorenie diela a na odmene a spôsobe jej určenia osobitne za jednotlivé použitie tohto diela.

Autor, do ktorého práva sa neoprávnene zasiahlo alebo ktorého právu hrozí neoprávnený zásah, môže sa domáhať najmä

 • určenia svojho autorstva,
 • zákazu ohrozenia svojho práva vrátane zákazu opakovania takého ohrozenia, a to aj proti osobe, ktorá sa nepriamo podieľa na ohrození tohto práva,
 • zákazu neoprávneného zásahu do svojho práva, a to aj proti osobe, ktorá sa nepriamo podieľa na neoprávnenom zásahu do tohto práva,
 • poskytnutia informácií o pôvode rozmnoženiny diela alebo napodobeniny diela, o spôsobe a rozsahu jej použitia a o službách porušujúcich právo autora vrátane
  • údajov o vlastníkovi, vydavateľovi, výrobcovi, distributérovi, dodávateľovi alebo predajcovi takej rozmnoženiny diela alebo napodobeniny diela alebo o poskytovateľovi služieb,
  • údajov o vydanom, vyrobenom, dodanom, poskytnutom, prijatom alebo objednanom množstve alebo cene takej rozmnoženiny diela, napodobeniny diela alebo služby,
 • odstránenia následkov zásahu do práva na náklady osoby, ktorá neoprávnene zasiahla alebo hrozila neoprávneným zásahom, a to
  • zničením neoprávnene vyhotovenej rozmnoženiny diela alebo napodobeniny diela, jej stiahnutím z obehu alebo z iného použitia alebo
  • zničením materiálov, nástrojov a pomôcok použitých pri neoprávnenom zásahu alebo hrozbe neoprávneného zásahu, ich stiahnutím z obehu alebo z iného použitia
 • náhrady ujmy podľa osobitného predpisu
 • vydania bezdôvodného obohatenia vo výške dvojnásobku odmeny, ktorá je obvyklá za získanie licencie pri obdobných zmluvných podmienkach v čase neoprávneného zásahu do tohto práva

Referencie

upraviť
 1. Zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) [online]. Bratislava: Ministerstvo spravodlivosti SR, 2003-12-04, [cit. 2018-05-30]. Dostupné online.
 2. Zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon [online]. Bratislava: Ministerstvo spravodlivosti SR, 2015-07-01, [cit. 2018-05-30]. Dostupné online.

Pozri aj

upraviť

Externé odkazy

upraviť