Záujmové združenie právnických osôb

právna forma na Slovensku

Záujmové združenie právnických osôb je právnická osoba zriadená na základe § 20f – 21 Občianskeho zákonníka (č. 40/1964 Zb.) na ochranu záujmov členských právnických osôb združenia alebo na dosiahnutie iného účelu.[1] Patrí k základným typom právnických osôb na Slovensku.[2]

ZaloženieUpraviť

Záujmové združenie právnických osôb môžu založiť minimálne dve právnické osoby.[3] Na založenie združenia sa vyžaduje písomná zakladateľská zmluva uzavretá zakladateľmi alebo schválenie založenia združenia na ustanovujúcej členskej schôdzi. O založení združenia na tejto schôdzi sa spíše zápisnica obsahujúca zoznam zakladajúcich členov združenia s uvedením ich mena (názvu) a bydliska (sídla) a podpisy členov. K zmluve alebo zápisnici o ustanovujúcej členskej schôdzi musia byť priložené stanovy a určenie osôb oprávnených konať v mene združenia, ktoré schvália zakladatelia alebo ustanovujúca schôdza.[4]

Zakladatelia alebo ustanovujúca členská schôdza schvália stanovy, ktoré určia:

 • názov, sídlo a predmet činnosti združenia,
 • úpravu majetkových pomerov,
 • vznik a zánik členstva,
 • práva a povinnosti členov,
 • orgány združenia a vymedzenie ich pôsobnosti,
 • spôsob zrušenia združenia a naloženie s jeho likvidačným zostatkom,
 • spôsob, ktorým sa stanovy menia a dopĺňajú.[5]

Následne zakladateľ predloží registrovému úradu, ktorým je obvodný úrad v sídle kraja, v ktorom bude mať záujmové združenie svoje sídlo:

 • písomný návrh na zápis záujmového združenia právnických osôb do registra,
 • písomnú zakladateľskú zmluvu resp. zápisnicu z ustanovujúcej členskej schôdze,
 • oznámenie o určení osoby oprávnenej konať v mene združenia (s uvedením jej mena, dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska), pokiaľ už nie je definovaná v zakladateľskej zmluve resp. zápisnici z ustanovujúcej členskej schôdze,
 • stanovy v dvoch rovnopisoch,
 • preukázanie existencie zakladajúcich právnických osôb (výpis z Obchodného registra a pod.),
 • správny poplatok.[3]

Záujmové združenie právnických osôb nadobúda právnu spôsobilosť zápisom do Registra záujmových združení právnických osôb, ktorý spravuje sekcia verejnej správy Ministerstva vnútra SR.[2]

ZánikUpraviť

Záujmové združenie právnických osôb zaniká výmazom z Registra záujmových združení právnických osôb, t. j. vykonaním likvidácie, ak imanie združenia neprechádza na právneho nástupcu,[6] alebo v opačnom prípade zlúčením / splynutím s iným záujmovým združením.[7]

ReferencieUpraviť

 1. § 20f Občianskeho zákonníka (č. 40/1964 Zb.) v znení neskorších predpisov
 2. a b Gábriš 2011, s. 119
 3. a b ObÚ Žilina 2014, s. 1
 4. § 20g Občianskeho zákonníka (č. 40/1964 Zb.) v znení neskorších predpisov
 5. § 20h Občianskeho zákonníka (č. 40/1964 Zb.) v znení neskorších predpisov
 6. § 20j Občianskeho zákonníka (č. 40/1964 Zb.) v znení neskorších predpisov
 7. ObÚ Žilina 2014, s. 2 – 3

Použité zdrojeUpraviť

Externé odkazyUpraviť