Zamestnanec je mimo právnych kontextov obyčajne[1][2][3][4]:

 • osoba majúca zamestnanie alebo
 • (nepresne-porovnaj nižšie) osoba, ktorá je v pracovnom pomere u zamestnávateľa alebo
 • osoba zamestnaná v úrade, kancelárii a pod. (ako opak robotníka)

Jednotlivé právne predpisy na Slovensku a v zahraničí majú špecifické definície zamestnanca. Príklady pozri nižšie.

Starší ekvivalent výrazu zamestnanec v zmysle slovenského Zákonníka práce bol pracovník - pozri nižšie.

Zamestnanec podľa slovenského Zákonníka práce [5] upraviť

Zamestnanec je fyzická osoba, ktorá v pracovnoprávnych vzťahoch, a ak to ustanovuje osobitný predpis, aj v obdobných pracovných vzťahoch vykonáva pre zamestnávateľa závislú prácu. (Od apríla 2002 do augusta 2007 táto definícia znela nasledovne: Zamestnanec je fyzická osoba, ktorá v pracovnoprávnych vzťahoch, a ak to ustanovuje osobitný predpis, aj v obdobných pracovných vzťahoch vykonáva pre zamestnávateľa závislú prácu podľa jeho pokynov za mzdu alebo za odmenu.). Táto definícia teda zahŕňa "podriadenú" stranu nielen v prípade pracovného pomeru, ale aj dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru a isté obdobné pracovné vzťahy.

Spôsobilosť fyzickej osoby mať v pracovnoprávnych vzťahoch práva a povinnosti ako zamestnanec a spôsobilosť vlastnými právnymi úkonmi nadobúdať tieto práva a brať na seba tieto povinnosti vzniká, ak ďalej nie je ustanovené inak, dňom, keď fyzická osoba dovŕši 15 rokov veku; zamestnávateľ však nesmie dohodnúť ako deň nástupu do práce deň, ktorý by predchádzal dňu, keď fyzická osoba skončí povinnú školskú dochádzku.

Zamestnanec môže uzatvoriť dohodu o hmotnej zodpovednosti najskôr v deň, keď dovŕši 18 rokov veku.

Práca fyzickej osoby vo veku do 15 rokov alebo práca fyzickej osoby staršej ako 15 rokov do skončenia povinnej školskej dochádzky je zakázaná. Tieto fyzické osoby môžu vykonávať ľahké práce, ktoré svojím charakterom a rozsahom neohrozujú ich zdravie, bezpečnosť, ich ďalší vývoj alebo školskú dochádzku len pri:

 • a) účinkovaní alebo spoluúčinkovaní na kultúrnych predstaveniach a umeleckých predstaveniach,
 • b) športových podujatiach,
 • c) reklamných činnostiach.

Výkon ľahkých prác uvedených v odseku 4 povoľuje na žiadosť zamestnávateľa príslušný inšpektorát práce po dohode s príslušným orgánom štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva .... V povolení sa určí počet hodín a podmienky, za ktorých sa ľahké práce môžu vykonávať. Príslušný inšpektorát práce odoberie povolenie, ak podmienky povolenia nie sú dodržiavané.

Termín zamestnanec bol zavedený do slovenského Zákonníka práce (vtedy zákon č. 65/1965 Zb.) novelou účinnou od septembra 1996. Predtým tento zákonník z roku 1965 používal termín pracovník.

Zamestnanec podľa slovenského Zákona o zdravotnom poistení upraviť

Zamestnancom je na účely tohto zákona fyzická osoba, ktorá vykonáva zárobkovú činnosť uvedenú v § 10b ods. 1 písm. a)[6]a ods. 2 [7] a 3 [8] a má nárok na príjem zo závislej činnosti podľa osobitného predpisu [§ 5 ods. 1 písm. a) až h), ods. 2 a 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov] okrem príjmov z dohody o brigádnickej práci študentov, dohody o vykonaní práce poberateľov výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, ak dovŕšili dôchodkový vek podľa osobitného predpisu [§ 65 a 65a zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov], poberateľov invalidného výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, poberateľov starobného dôchodku alebo poberateľov invalidného dôchodku a dohody o pracovnej činnosti poberateľov výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, ak dovŕšili dôchodkový vek podľa osobitného predpisu [§ 65 a 65a zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov], poberateľov invalidného výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, poberateľov starobného dôchodku alebo poberateľov invalidného dôchodku. Fyzická osoba sa na účely tohto zákona nepovažuje za zamestnanca v dňoch, v ktorých nepoberá príjem zo zárobkovej činnosti podľa § 10b ods. 1 písm. a) alebo v ktorých nie je fyzickou osobou podľa odseku 7 písm. m)[9] a s) [10].

Pracovník upraviť

V rokoch 1965 - 1996 sa namiesto termínu zamestnanec v (česko-)slovenskom práve používal termín pracovník, pretože tento termín používal vtedajší Zákonník práce (zák. č. 65/1965 Zb. v znení do roku 1996)[11][12]. Explicitná definícia v texte Zákonníka práce uvedená nebola, ale v literatúre nájdeme napr. takéto definície:

 • Pracovník je "v čs. práve občan ako subjekt pracovného práva alebo pracovnoprávnych vzťahov."[13]
 • Pracovník je "občan v pracovnom alebo obdobnom vzťahu k zamestnávateľovi, ktorý pracuje za mzdu, plat alebo odmenu.", pričom pracovný vzťah je "vzťah medzi občanom a zamestnávateľom resp. družstvom v pracovnom procese; ...[napr.] pracovný pomer, ...[alebo] pracovnoprávne vzťahy založené dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru ap."[14]

Referencie a poznámky upraviť

 1. Krátky slovník slovenského jazyka, 2003
 2. Havránek, B. et al.: Slovník spisovného jazyka českého, 1989
 3. spoločenská trieda in: Ekonomický slovník, 1986
 4. FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
 5. § 11 Zákonníka práce v znení účinnom od 1.1.2013
 6. t.j. činnosť vyplývajúca z právneho vzťahu, ktorý zakladá právo na príjem zo závislej činnosti podľa osobitného predpisu [§ 5 ods. 1 písm. a) až h), ods. 2 a 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov] okrem príjmov z dohody o brigádnickej práci študentov, dohody o vykonaní práce poberateľov výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, ak dovŕšili dôchodkový vek podľa osobitného predpisu [§ 65 a 65a zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov], poberateľov invalidného výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, poberateľov starobného dôchodku alebo poberateľov invalidného dôchodku, dohody o pracovnej činnosti poberateľov výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, ak dovŕšili dôchodkový vek podľa osobitného predpisu [§ 65 a 65a zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov], poberateľov invalidného výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, poberateľov starobného dôchodku alebo poberateľov invalidného dôchodku, odchodného, výsluhového príspevkualebo rekreačnej starostlivosti podľa osobitného predpisu [§ 1 ods. 2 a 3, § 31, 33 a 69 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov].
 7. t.j. činnosť podľa odseku 1 [t.j. §10b ods. 1 - pozri text zákona], z ktorej príjem nepodlieha dani z príjmov podľa osobitného predpisu [Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov] z dôvodu, že tak ustanovujú predpisy o zamedzení dvojitého zdanenia.
 8. t.j. činnosť podľa odseku 1 [t.j. §10b ods. 1 - pozri text zákona], z ktorej príjem nepodlieha dani z príjmov podľa osobitného predpisu[Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov] , ktorú vykonáva fyzická osoba na území Slovenskej republiky, a na ktorú sa v právnych vzťahoch povinného verejného zdravotného poistenia uplatňujú predpisy Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu16h) alebo podľa medzinárodnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky.
 9. t.j. fyzická osoba, 1. ktorá poberá náhradu príjmu, nemocenské, ošetrovné alebo materské podľa osobitného predpisu, 2. ktorej zanikol nárok na nemocenské po uplynutí podporného obdobia podľa osobitného predpisu42) a ktorej trvá dočasná pracovná neschopnosť, alebo 3. ktorej zanikol nárok na ošetrovné po uplynutí desiateho dňa potreby ošetrovania alebo starostlivosti podľa osobitného predpisu) a ktorej trvá potreba ošetrovania alebo starostlivosti podľa osobitného predpisu aj po tomto dni.
 10. t.j. fyzická osoba, ktorá je nemocensky zabezpečená a poberá náhradu služobného platu policajta počas dočasnej neschopnosti na výkon štátnej služby a náhradu služobného príjmu profesionálneho vojaka, ktorý nemôže vykonávať vojenskú službu pre chorobu alebo úraz, nemocenské alebo materské podľa osobitného predpisu.
 11. Československé právne dejiny. [s.l.] : EUROKÓDEX. 425 s. ISBN 978-80-89447-42-8. S. 172.
 12. zák. č. 65/1965 Zb. v znení do roku 1996
 13. pracovník. In: Malá československá encyklopedie
 14. pracovník; pracovný vzťah. In: Malá slovenská encyklopédia, 1993 S. 573

Iné projekty upraviť

 •   Wikicitáty ponúkajú citáty od alebo o Zamestnanec