Zborník je publikácia, ktorá súhrnne pod spoločným názvom prináša súbor samostatných textov, ktoré majú niečo spoločné -napr. tematiku, autora (čiže všetky texty sú od jedného autora), myšlienkový či literárny smer autorov, generáciu autorov a pod. Jednotlivé časti zborníka (napr. štúdie) by mohli existovať samy o sebe.[1][2] Podľa užšej definície sú texty v zborníku „spravidla aspoň rámcovo tematicky príbuzné“.[3]

Delenie

upraviť

Pre (najmä vedecké) zborníky rozlišujeme[4][5][6]:

Iné delenie vedeckých zborníkov je delenie na konferenčné zborníky (porov. vyššie) a nekonferenčné zborníky.[1]

Vedecké zborníky sa môžu líšiť aj tým, či sú alebo nie sú recenzované. Príspevky do kvalitného zborníka však vždy prechádzajú recenziou.[5]

Referencie

upraviť
  1. a b VYHLÁŠKA 456/2012 Z. z. Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 18. decembra 2012 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti. dostupné online
  2. MATHAEIDESOVÁ, Marta, ed. Využívanie informačných zdrojov. 4. vyd. Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 1998. 132 s. ISBN 80-85165-71-6. s. 29.
  3. MATUŠÍK, Zdeněk. sborník. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha: Národní knihovna ČR, [cit. 2015-12-27]. Dostupné online.
  4. MATHAEIDESOVÁ, Marta, ed. Využívanie informačných zdrojov. 4. vyd. Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 1998. 132 s. ISBN 80-85165-71-6. s. 29 – 37.
  5. a b MEŠKO, Dušan; KATUŠČÁK, Dušan, a kol. Akademická príručka. 1. slov. vyd. Martin : Osveta, 2004. 316 s. ISBN 80-8063-150-6. S. 166.
  6. MATUŠÍK, Zdeněk. oslavný sborník. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha: Národní knihovna ČR, [cit. 2015-12-27]. Dostupné online.