Zdeněk Schneider

RNDr. Zdeněk Schneider, CSc. (* 20. december 1948, Bratislava – † 29. december 1997, Bratislava) bol slovenský matematik.

Zdeněk Schneider
slovenský matematik
Narodenie20. december 1948
Bratislava
Úmrtie29. december 1997 (49 rokov)
Bratislava

ŽivotopisUpraviť

Narodil sa v Bratislave. Po maturite na SVŠ Vazovova v Bratislave študoval v rokoch 19661971 na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave odbor matematika-fyzika, od 3. ročníka špecializáciu približné a numerické metódy.

Po skončení štúdia pracoval rok ako programátor-analytik vo výpočtovom stredisku Prírodovedeckej fakulty UK, od r. 1972 ako asistent a odborný asistent tej istej fakulty. R. 1973 získal titul RNDr. a r. 1983 vedeckú hodnosť kandidáta fyzikálno-matematických vied. V máji 1989 prešiel úspešne habilitačným konaním v odbore numerická matematika na Matematicko-fyzikálnej fakulte UK v Bratislave. Reorganizáciou fakúlt a fakultných pracovísk sa r. 1980 ocitol na Matematicko-fyzikálnej fakulte UK a na katedre numerických a optimalizačných metód, kde zotrval do r. 1994, keď prešiel na katedru matematiky a deskriptívnej geometrie Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Na tomto pracovisku zostal až do svojej smrti.

Pedagogické pôsobenie Z. Schneidera na Prírodovedeckej a Matematicko-fyzikálnej fakulte UK sa sústreďovalo hlavne na numerické metódy v matematickej analýze a funkcionálnej analýze a na programovú realizáciu týchto metód vo výpočtovej technike. Osobitne intenzívne sa venoval využívaniu osobných počítačov v pedagogickom procese a v rutinnej numerickej praxi. V posledných rokoch svojho pôsobenia na uvedených fakultách a celý čas pobytu na Stavebnej fakulte STU prednášal aj v základnom kurze vysokoškolskej matematiky. Vo všetkých oblastiach svojej pedagogickej práce bol aj publikačne činný. Samostatne alebo v spoluautorstve vydal 5 titulov vysokoškolských učebných textov a bol aj spoluautorom učebnice numerickej matematiky, ktorá bola kompletne pripravená, ale z nejasných príčin nebola vydaná. Vedecky pracoval v oblasti numerického riešenia obyčajných diferenciálnych rovníc, a to spočiatku na riešení Cauchyho začiatočnej úlohy, neskôr na riešení nelineárnych okrajových úloh.

Rozsiahlu časť jeho vedeckovýskumnej práce zaberali mnohostranné aplikácie numerických a štatistických metód v medicínskych problémoch, v úlohách tvorby a ochrany životného prostredia, vo vybraných procesoch, v analýze a optimalizácii plánovania poľnohospodárskej produkcie, tvorby zisku, využívania priemyselných odpadov ap. Taktiež sa podieľal na príprave modelu optimálneho využitia počítačov v riadení a organizácii priemyselnej výroby. Významným podielom prispel k rozvoju spolupráce v oblasti numerickej matematiky medzi Univerzitou Komenského v Bratislave a Univerzitou Martina Luthera v Halle. Od konca sedemdesiatych rokov až do konca svojho pôsobenia na UK pravidelne každé dva roky absolvoval študijný a prednáškový pobyt na univerzite v Halle. Na dlhšom – štvormesačnom študijnom pobyte tam bol v r. 1984. Okrem týchto pravidelných zahraničných stykov absolvoval ešte polročný študijný pobyt v Banachovom centre vo Varšave v roku 1972 a štvormesačný študijný pobyt na Katolíckej univerzite v Louvain-la-Neuve v Belgicku 19921993.

Zomrel náhle a nečakane 29. decembra 1997 v Bratislave.

Externé odkazyUpraviť

  • Matematický ústav SAV – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok. Vzhľadom na to, že tento zdroj ešte nemá vyriešené autorské práva podľa licencie CC-BY-SA 3.0, nie je zatiaľ vhodné preberať články označené touto šablónou.