Zdvihový objem je časť pracovného priestoru valca v piestovom stroji s priamočiarym vratným pohybom piesta vymedzený hornou a dolnou úvraťou. Zdvihový objem neznamená celkový objem piestového stroja, pretože aj v horej úvrati piesta zostáva časť pracovného priestoru s nenulovým objemom. Tento priestor nazývame kompresný priestor. Preto sa dá zdvihový objem definovať aj ako rozdiel objemov pracovného priestoru medzi dolnou a hornou úvraťou.

Zdvihový objem sa označuje Vz a závisí od vzdialenosti medzi úvraťami tzv. zdvihu (odtiaľ názov) a priemetu plochy piesta do roviny kolmej na os jeho pohybu. Udáva sa v jednotkách objemu, prakticky najčastejšie v litroch, alebo centimetroch kubických.

Ak predpokladáme kruhový prierez piesta použitý u väčššiny piestových strojov, potom platí:

Vz = π × × Z × i

  • D - priemer piesta, alebo vŕtanie valca
  • Z - zdvih piesta, alebo vzdialenosť medzi hornou a dolnou úvraťou
  • i - počet valcov stroja

Význam zdvihového objemu upraviť

Zdvihový objem sa používa na porovnávanie veľkosti piestových strojov, pretože je to veličina od ktorej priamo závisia výkonové parametre stroja.

Ak sa vybrané parametre piestového stroja vydelia zdvihovým objemom, získame tak porovnávacie parametre, pomocou ktorých môžeme porovnať navzájom aj stroje rôznych veľkostí. Príkladom takéhoto parametra je litrový výkon - podiel výkonu a zdvihového objemu vyjadreného v litroch.