Zločin (rozlišovacia stránka)

rozlišovacia stránka

Zločin môže byť:

 • v práve mnohých krajín: závažný trestný čin (napríklad konkrétne na Slovensku od roku 2006 výslovne podľa Trestného zákona č. 300/2005 Z. z.[1]), pozri zločin
 • na Slovensku v rokoch 1950 – 2005: polooficiálne označenie závažného trestného činu, resp. pojem používaný ako súčasť niektorých špecifických slovných spojení (napr. vojnový zločin)[2][3][4], pozri zločin
 • v medzinárodnom práve: súčasť niektorých termínov v slovenskom znení, pozri napr. vojnový zločin, zločiny proti ľudskosti[5]
 • v historickej terminológii: akékoľvek protiprávne konanie (delikt), za ktoré hrozí trest (t.j. napr. aj občianskoprávny delikt) [6][7], pozri protiprávne konanie
 • v rímskom práve[8][9][7][10][11][12][13]:
  • delictum v širšom zmysle, čiže akákoľvek verejnoprávna aj súkromnoprávna trestaná protiprávna činnosť, pozri delictum (rímske právo)
  • iba delictum publicum (iné názvy: crimen publicum, crimen, verejný trestný čin), pozri crimen publicum
 • v katolíckom kánonickom práve
  • v slovenskom úradnom preklade kánonickoprávnych noriem zriedkavejšie používaný preklad termínu delictum[14], t. j. naplnenie skutkovej podstaty akokoľvek závažného trestného činu definovaného kánonickoprávnymi normami[15], synonymá v tomto zmysle sú trestný čin a delikt, pozri delikt (cirkevné právo)
  • bežne používaný preklad termínu delictum v českom úradnom preklade kánonickoprávnych noriem[15], pozri delikt (cirkevné právo)
 • zločinná činnosť, kriminalita (napr. organizovaný zločin, boj proti zločinu), pozri kriminalita
 • expresívne: zlý čin[4]
 • slovenský názov amerického seriálu The Killing, pozri Zločin (seriál)
 • francúzsky film Jacquesa Deraya, pozri Zločin (film z roku 1993)

Referencie

upraviť
 1. §§ 9, 11 Trestného zákona č. 300/2005 Z.z. Dostupné online [cit. 2021-07-10]
 2. čsl. Trestné zákony z rokov 1950, 1961, 2005 (všetky znenia)
 3. zločin. In: Malá československá encyklopedie
 4. a b zločin. In: Slovník slovenského jazyka (Peciar)
 5. Rímsky štatút Medzinárodného súdnehop dvora, publikovaný v slovenskom znení v Zbierke zákonov SR pod č. 333/2002
 6. Verbrechen. In: Pierer's Universal-Lexikon, Band 18. Altenburg 1864, S. 451 – 453
 7. a b IVOR, J; POLÁK, P; ZÁHORA, J. Trestné právo hmotné: Všeobecná časť. Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-8168-509-5. S. 16 – 18.
 8. BUBELOVÁ, Kamila. Proč kvázidelikty?. In: Perpauca terrena blande honori dedicata : pocta Petrovi Blahovi k nedožitým 80. narodeninám. Trnava : Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2019. ISBN 978-80-568-0313-4. S. 421 – 430.
 9. REBRO, Karol; BLAHO, Peter. Rímske právo. 2. doplnené vydanie Bratislava : Manz, 1997. (pojem zločin používa zriedkavo, len pri verejných trestných činoch). ISBN 80-85719-08-8. S. 23, 129, 323.
 10. BLAHO, Peter; HARAMIA, Ivan; ŽIDLICKÁ, Michaela. Základy rímskeho práva. Bratislava : Vydavateľstvo Manz, Vydavateľské oddelenie PF UK, 1997. (termín zločin používa v spojení s verejným právom). ISBN 80-85719-07-X, 80-7160-086-5. S. 265.
 11. GREGOR, Martin. „Desivé“ tresty v rímskom práve. ComenIUS (Bratislava: Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave), 31. január 2018. Dostupné online [cit. 2021-07-10]. ISSN 2454-0846. Archivované 2021-07-10 z originálu.
 12. CRIMEN In: A Dictionary of Greek and Roman Antiquities. London : John Murray, 1875. [Cit. 2021-07-10]. Dostupné online. S. 368 – 369.
 13. delictum. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 2003. 702 s. ISBN 80-224-0761-5. Zväzok 3. (Č – Eg), s. 269.
 14. Kánn. 982, 1078 CIC (1983) a niektoré iné normy, napr. Apoštolská konštitúcia Universi Dominici Gregis, bod 78...
 15. a b zločin In: TRETERA, Jiří Rajmund; HORÁK, Záboj. Slovník církevního práva. Praha : Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-7178-6, 978-80-247-3614-3. S. 139 – 140.

Pozri aj

upraviť
 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje odkazy na rozličné stránky, ktoré by mohli mať rovnaký názov.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.