Zoznam kultúrnych pamiatok v okrese Partizánske

zoznamový článok projektov Wikimedia

V okrese Partizánske sa nachádza 65 kultúrnych pamiatok. Nasleduje zoznam jednotlivých zoznamoch pamiatok podľa obcí.

Okres Partizánske
Obec Počet pamiatok
Bošany 9
Brodzany 10
Hradište 3
Chynorany 0
Ješkova Ves 0
Klátova Nová Ves 14
Kolačno 1
Krásno 1
Livina 1
Livinské Opatovce 0
Malé Kršteňany 0
Malé Uherce 1
Nadlice 2
Nedanovce 0
Ostratice 2
Partizánske 10
Pažiť 0
Skačany 20
Turčianky 0
Veľké Kršteňany 0
Veľké Uherce 7
Veľký Klíž 3
Žabokreky nad Nitrou 2