Zoznam unixových príkazov

zoznamový článok projektov Wikimedia

Zoznam unixových príkazov je v informatike súhrn unixových nástrojov a utilít podľa špecifikácie IEEE Std 1003.1-2004, ktorá je súčasťou Single UNIX Specification (SUS). Nasledujúce príkazy sa vyskytujú vo väčšine unixových systémov (napr. v Linuxe).

ZoznamUpraviť

IEEE Std 1003.1-2001 utilities
Meno Kategória Popis Prvá zmienka
admin SCCS Vytváranie a správa SCCS súborov
alias Rôzne Vytváranie skratiek pre dlhšie zápisy príkazov
ar Rôzne Spracovanie archívov so statickými knižnicami
asa Spracovanie textu Interpretácie riadiacich znakov pre pohyb tlačiarenskej hlavy tlačiarne
at Správa procesov Spustenie programu v zadaný čas Verzia 7 AT&T UNIX
awk Spracovanie textu Programovateľný filter Verzia 7 AT&T UNIX
basename Súborový systém Výpis názvu súboru bez cesty (bez adresárov)
batch Správa procesov Spustenie príkazov pri znížení záťaže systému alebo v zadaný čas (viz at)
bc Rôzne Ľubovolne presný kalkulátor
bg Správa procesov Spustenie a presunutie pozastavenej úlohy na pozadí
break Programovanie shellu Ukončenie cyklu pre for alebo while
c99 Programovanie v jazyku C Kompilátor pre jazyk C
cal Rôzne Kalendár Verzia 5 AT&T UNIX
cat Súborový systém Výpis obsahu súboru Verzia 1 AT&T UNIX
cd Súborový systém Zmena aktuálneho adresára
cflow Programovanie v jazyku C Generuje flowgraph jazyka C
chgrp Súborový systém Zmena skupiny, ktorá vlastní súbor, adresár apod.
chmod Súborový systém Nastavenie práv súboru, adresári apod. Verzia 1 AT&T UNIX
chown Súborový systém Zmena vlastníka súboru, adresára apod. Verzia 1 AT&T UNIX
cksum Súborový systém Výpis veľkosti a kontrolného súčtu zadaných CRC súborov 4.4BSD
cmp Súborový systém Porovnanie obsahu dvoch súborov Verzia 1 AT&T UNIX
comm Spracovanie textu Označenie a vypustenie spoločných častí súborov Verzia 4 AT&T UNIX
command Programovanie shellu Spustenie jednoduchého príkazu
compress Súborový systém Komprimovanie súborov 4.3BSD
continue Programovanie shellu Ďalší krok cyklu for alebo while
cp Súborový systém Kopírovanie súborov Verzia 1 AT&T UNIX
crontab Rôzne Automatické periodické spúšťanie príkazov
csplit Spracovanie textu Rozdelenie súborov PWB UNIX
ctags Programovanie v jazyku C Utilita používaná programátormi pre vytvorenie súboru značiek v aktuálnom adresári 3.0BSD
cut Programovanie shellu Vertikálny rez súborom
cxref Programovanie v jazyku C Generovanie cross-referencie tabuľky jazyka C
date Rôzne Dátum Verzia 1 AT&T UNIX
dd Súborový systém Presunutie a kopírovanie súboru
delta SCCS Vytvorenie delta (zmeny) na SCCS súboru
df Súborový systém Oznámení voľného miesta na disku Verzia 1 AT&T UNIX
diff Spracovanie textu Porovnanie dvoch súborov po jednotlivých riadkoch a hľadanie rozdielov medzi nimi
dirname Súborový systém Výpis cesty k súboru (tj. adresáre bez názvu súboru)
dot Programovanie shellu Spustenie príkazov v aktuálnom prostredí
du Súborový systém Výpis obsadeného priestoru (výsledok v kB) Verzia1 AT&T UNIX
echo Programovanie shellu Výpis reťazca na terminál
ed Spracovanie textu Štandardný textový editor Verzia1 AT&T UNIX
env Rôzne Nastavenie prostredia pre spúšťaný príkaz
eval Programovanie shellu Príkaz na vyhodnotenie argumentov
ex Spracovanie textu Riadkový textový editor BSD
exec Programovanie shellu Spustenie príkazu, ktorý nahradí shell
exit Programovanie shellu Ukončenie shellu
expand Spracovanie textu Presunutie tabuliek na medzery 3.0BSD
export Rôzne Nastavenie exportného atribútu premenným
expr Programovanie shellu Výpočet matematického výrazu (celého čísla)
false Programovanie shellu Vrátenie hodnoty false (nepravda)
fc Rôzne Spracovanie histórie príkazov
fg Správa procesov Presun pozastavenej úlohy na popredie a jej spustenie
file Súborový systém Určenie typu súboru podľa jeho obsahu Verzia 4 AT&T UNIX
find Súborový systém Hľadanie súborov a adresárov Verzia 1 AT&T UNIX
fold Spracovanie textu Zalamovanie riadkov
fort77 Programovanie FORTRAN kompilátor
fuser Správa procesov Výpis programov, ktoré pristupujú na konkrétny disk
gencat Rôzne Vygenerovanie sformátovaného katalógu správ
get SCCS Získanie Verzia SCCS súboru
getconf Rôzne Získanie konfiguračnej hodnoty
getopts Programovanie shellu Získavanie parametrov z príkazového riadku
grep Rôzne Vyhľadávanie riadkov so zadaným reťazcom znakov
hash Rôzne Sledovanie priebehu prenosu
head Spracovanie textu Výpis začiatku súboru PWB UNIX
iconv Spracovanie textu Prevod textu medzi rôznymi znakovými sadami
id Rôzne Výpis údajov o užívateľovi 4.4BSD
ipcrm Rôzne Zmazanie fronty správ
ipcs Rôzne Výpis stavu medzi-procesorovej komunikácie
jobs Správa procesov Výpis úloh riadených shellom
join Spracovanie textu Spája 2 utriedené súbory podľa spoločného kľúča
kill Správa procesov Zasielanie signálov procesom Verzia 3 AT&T UNIX
lex Programovanie v jazyku C Generovanie programov pre lexikálnu analýzu
link Súborový systém vytvorenie pevného alebo symbolického odkazu Verzia 1 AT&T UNIX
ln Súborový systém Vytvorenie pevného odkazu na súbor Verzia 1 AT&T UNIX
locale Rôzne Výpis locale-specific informácii
localedef Rôzne Kompilácia lokalizačných súborov
logger Programovanie shellu Zapisovanie hlásení z užívateľských programov do systémového logu
logname Rôzne Výpis názvu prihláseného užívateľa 4.4BSD
lp Spracovanie textu Poslanie súborov na tlačiareň
ls Súborový systém Výpis obsahu adresáre Verzia 1 AT&T UNIX
m4 Rôzne Makro-procesor PWB UNIX
mailx Rôzne Elektronická pošta Verzia 1 AT&T UNIX
make Programovanie Riadenie dávkovej kompilácie napr. v jazyku C
man Rôzne Zobrazenie manuálovej stránky
mesg Rôzne Povolenie alebo zákaz príjmu správ na terminál Verzia 1 AT&T UNIX
mkdir Súborový systém Vytvorenie adresára Verzia 1 AT&T UNIX
mkfifo Súborový systém Vytvorenie súboru FIFO 4.4BSD
more Spracovanie textu Zobrazenie obsahu súboru po stránkach
mv Súborový systém Premenovanie alebo presun súboru a adresárov Verzia 1 AT&T UNIX
newgrp Rôzne Prepnutie do inej skupiny Verzia 6 AT&T UNIX
nice Správa procesov Spustenie programu s inou, než základnou prioritou Verzia 4 AT&T UNIX
nl Spracovanie textu Očíslovanie riadkov súboru (výstupu)
nm Programovanie v jazyku C Výpis zoznamu mien objektov v súbore
nohup Správa procesov Spustenie programu tak, aby nebol závislý na terminály
od Rôzne Výpis súboru v hexadecimálnom formátu Verzia1 AT&T UNIX
paste Spracovanie textu Sekvenčné spájanie riadkov súborov Verzie 32V AT&T UNIX
patch Spracovanie textu Aplikovanie zmien na súbory
pathchk Súborový systém Kontrola, či zadané cesty existujú
pax Rôzne Archivačný program 4.4BSD
pr Spracovanie textu Tlač súboru Verzia 1 AT&T UNIX
printf Programovanie shellu Výpis formátovaného výstupu 4.3BSD-Reno
prs SCCS Tlač SCCS súboru
ps Správa procesov Výpis aktuálne bežiacich procesov Verzia 4 AT&T UNIX
pwd Súborový systém Výpis názvu aktuálneho adresára
qalter Dávkové nástroje Zmena atribútov dávky
qdel Dávkové nástroje Zmazanie úloh z dávky
qhold Dávkové nástroje Podržanie dávky
qmove Dávkové nástroje Presunutie dávky
qmsg Dávkové nástroje Poslanie správy dávke
qrerun Dávkové nástroje Znovu spustenie dávky
qrls Dávkové nástroje Uvoľnenie dávky
qselect Dávkové nástroje Označenie dávky
qsig Dávkové nástroje Signál dávky
qstat Dávkové nástroje Výpis stavu dávok
qsub Dávkové nástroje Odoslanie skriptu dávok
read Programovanie shellu Načítanie vstupu do premennej
renice Správa procesov Zmena priority bežiaceho procesu 4.0BSD
return Programovanie shellu Návrat z funkcie
rm Súborový systém Zmazanie súboru Verzia 1 AT&T UNIX
rmdel SCCS Zmazanie „delta“ z SCCS súboru
rmdir Súborový systém Zmazanie adresáre Verzia 1 AT&T UNIX
sact SCCS Výpis aktuálnej SCCS činnosti
sccs SCCS Front-end pre SCCS sub-systém
sed Spracovanie textu Neinteraktívny dávkový editor Verzia 7 AT&T UNIX
set Rôzne Výpis premenných prostredia
sh Programovanie shellu Unixový shell Verzia 7 AT&T UNIX
shift Programovanie shellu Posun parametrov z príkazového riadku
sleep Programovanie shellu Pozastavenie vykonávania programu na zadanú dobu Verzia4 AT&T UNIX
sort Spracovanie textu Triedenie vstupu (filter)
split Rôzne Rozdelenie súboru na časti Verzia 3 AT&T UNIX
strings Programovanie v jazyku C Výpis reťazcov z binárneho súboru
strip Programovanie v jazyku C Odstránenie zbytočných informácií zo spustiteľných súborov
stty Rôzne Nastavenie vlastností terminálu
tabs Rôzne Nastavenie terminálové tabuľky PWB UNIX
tail Spracovanie textu Výpis posledných riadkov súboru PWB UNIX
talk Rôzne Komunikácia s ostatnými užívateľmi 4.2BSD
tee Programovanie shellu Opis vstup do súboru a zároveň na obrazovku (filter)
test Programovanie shellu Testovanie typov súborov a porovnávanie ich hodnôt
time Správa procesov Výpis času, ktorý proces spotreboval Verzia 3 AT&T UNIX
times Správa procesov Výpis kumulovaného času spotrebovaného procesom
touch Súborový systém Zmena dát poslednej modifikácie súboru Verzia 7 AT&T UNIX
tput Rôzne Formátovaný výstup na terminál System V
tr Spracovanie textu Transformácia znakov na iné znaky Verzia4 AT&T UNIX
trap Správa procesov Zachytávanie signálov, pri zachytení spustí príkaz
true Programovanieshellu Vrátenie hodnoty true (pravda)
tsort Spracovanie textu Topologické triedenie súboru Verzia 7 AT&T UNIX
tty Rôzne Výpis pripojeného terminálu Verzia 1 AT&T UNIX
type Rôzne Výpis interpretácie pre každé zadané meno
ulimit Rôzne Nastavenie alebo výpis limity veľkosti súboru
umask Rôzne Nastavenie alebo výpis implicitnej masky práv novo vytvorených súborov
unalias Rôzne Odstránenie aliasu
uname Rôzne Výpis informácii o systéme PWB UNIX
uncompress Rôzne Dekomprimácia súboru 4.3BSD
unexpand Spracovanie textu Konvertovanie medzier na tabuľky 3.0BSD
unget SCCS Získanie predchádzajúceho SCCS súboru
uniq Spracovanie textu Výpis alebo odstránenie duplicitných riadkov zo súboru do výstupného súboru Verzia 3 AT&T UNIX
unlink Súborový systém Odstránenie súboru Verzia 1 AT&T UNIX
unset Rôzne Zrušenie premenných a atribútov funkcií
uucp Sieť Kopírovanie zo systému na systém
uudecode Sieť Dekódovanie binárneho súboru 4.0BSD
uuencode Sieť Zakódovanie binárneho súboru 4.0BSD
uustat Sieť Informácie o stave uucp
uux Správa procesov Vzdialené spúšťanie príkazov
val SCCS Overenie SCCS súborov
vi Spracovanie textu Vizuálne interaktívny editor na spracovanie textu BSD
wait Správa procesov Čakanie na ukončenie iného procesu
wc Spracovanie textu Výpis počtu riadkov, slov a písmen v súboru Verzia 1 AT&T UNIX
what SCCS Rozpoznanie SCCS súborov
who Správa systémov Výpis pripojených užívateľov Verzia 1 AT&T UNIX
write Rôzne Písanie na terminál iného užívateľa Verzia 1 AT&T UNIX
xargs Programovanieshellu Spustenie príkazu na zoznam parametrov, ktoré dostane na vstup xargs PWB UNIX
yacc Programovanie v jazyku C Generátor syntaktických analyzátorov PWB UNIX
zcat Spracovanie textu Výpis komprimovaného súboru

Iné projektyUpraviť

Externé odkazyUpraviť

ZdrojUpraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Seznam unixových utilit na českej Wikipédii.