Zoznamy základných filozofických tém

zoznamový článok projektov Wikimedia

Filozofické heslá

(A – H) · (I – P) · (Q – Z)

Zoznam filozofov: (A – Č) · (D – H) · (I – Q) · (R – Ž)
Zoznamy základných tém · Zoznam filozofických smerov · Kategória článkov

Nasledujúci zoznam slúži ako prehľadný sprievodca základnými témami vo filozofii.

Filozofia (gr. φιλοσοφία ako láska k múdrosti) je štúdia hlavných, všeobecných a fundamentálnych problémov, ako sú bytie, existencia, poznanie a otázka pravdy, hodnoty, otázka existencie a povahy Boha, podstaty a prirodzenosti človeka, pravidlá platného usudzovania, myseľ, jazyk, morálne normy a mravnosť konania, krásno a ďalšie. Zakladá si na kritickom a pojmovom myslení a rozumovej argumentácii.

Hlavné oblasti filozofie

upraviť

Hlavnými oblasťami filozofie sú:

 • estetika - štúdia prirodzenosti krásy, umenia a vkusu
 • epistemológia - štúdia povahy viery, poznania a pravdy
 • logika - štúdia platného usudzovania, odhaľovania omylov a formálnej platnosti argumentov
 • etika - štúdia správneho, dobrého a cenného
 • metafyzika - štúdia prirodzenosti bytia a povahy reality ako takej

Vetvy filozofie

upraviť

Etika - štúdia správneho, dobrého a cenného

Podľa poľa výskumu:

Podľa teoretického základu:

Epistemológia

upraviť

Epistemológia - štúdia povahy viery, poznania a pravdy

Podľa teoretického základu:

Podľa hlavných tém:

Estetika

upraviť

Estetika - štúdia prirodzenosti krásy, umenia a vkusu

Podľa teoretického základu:

Podľa hlavných tém:

Logika - štúdium platného usudzovania, jeho pravidiel a kritérií. Formálne opisuje dištinkciu medzi správnou a nesprávnou inferenciou.

Hlavné témy:

Metafyzika

upraviť

Metafyzika - tradičné odvetvie filozofie, ktoré skúma fundamentálnu povahu bytia ako takého vo všeobecnosti, podstaty sveta vo svojej inteligibilnosti, a to najmä za hranice jeho empirickej evidencie.

Podľa teoretického základu:

 • Ontológia (štúdia povahy bytia, súcna, vzniku, existencie a reality pomocou kategórií a všeobecných vzťahov)
 • Filozofia mysle (štúdia povahy mysle, mentálnych javov a vlastností, vedomia a mentálnych funkcií, hľadanie ich vzťahu s telom, špecificky s mozgom)
 • Filozofia priestoru a času (prelínanie ontológie a epistemológie vo vzťahu k skúmaniu povahy priestoru a času); Kozmológia
 • Filozofia činu (skúmanie vplyvu vôle na vedomý pohyb tela a jeho častí, alebo na telesné funkcie)
 • Filozofická antropológia (štúdia podstaty a všeobecných vlastností ľudskej bytosti)
 • Filozofická teológia (nenáboženská štúdia podstaty a povahy transcendentnej skúsenosti, špecificky najmä Boha a božskej reality ako takej)

Podľa hlavných tém:

Dejiny filozofie

upraviť

Západná filozofia

upraviť
 • FIlozofia 20. a 21. storočia

Východná filozofia

upraviť

Zdroj zoznamov

upraviť