Ústava Československej republiky (1948)

(Presmerované z Ústava 9. mája)

Ústava Československej republiky, známa ako Ústava 9. mája, z roku 1948 bola ústava prijatá Ústavodarným národným zhromaždením 9. mája 1948. Deklarovala „víťazstvo robotníckej triedy“ vo februári 1948, definovala Česko-slovenskú republiku ako „ľudovodemokratický štát“ a zabezpečovala položenie základov socializmu vo všetkých oblastiach spoločenského života. Zakotvila asymetrické štátoprávne usporiadanie, teda okrem česko-slovenských orgánov iba existenciu slovenských orgánov s obmedzenou autonómiou a žiadne české orgány. Povoľovala existenciu podnikov do 50 zamestnancov a držbu pôdy do 50 ha. (Tento princíp bol v praxi porušený.)