mr-2 ही व्यक्ती मध्यम पातळीचे मराठी लेख निर्माण करु शकते.