Charta základných práv Európskej únie: Rozdiel medzi revíziami

Chyba v poradí hláv, za hlavou číslo V nasledovala opäť hlava číslo V a nie VI, a tak isto namiesto hlavy číslo VII bola chybne uvedená hlava číslo VI.
(Chyba v poradí hláv, za hlavou číslo V nasledovala opäť hlava číslo V a nie VI, a tak isto namiesto hlavy číslo VII bola chybne uvedená hlava číslo VI.)
* '''Hlava IV''', pomenovaná ako Solidarita obsahuje právo pracovníkov alebo ich zástupcov na informácie a konzultácie v rámci podniku ''(čl. 27)'', právo na kolektívne vyjednávanie a kolektívne akcie vrátane štrajku ''(čl. 28)'', právo na prístup k bezplatným službám zamestnanosti ''(čl. 29)'', právo na ochranu pred bezdôvodným prepustením zo zamestnania ''(čl. 30)'', právo na spravodlivé a primerané pracovné podmienky, najmä pokiaľ ide o ochranu zdravia, bezpečnosť, dôstojnosť, maximálnu dĺžku pracovného času, odpočinok a platenú dovolenku ''(čl. 31)'', zákaz detskej práce okrem výnimiek, ktoré sú pre mladistvých výhodné a osobitná ochrana mladistvých v zamestnaní ''(čl. 32)'' právo na právnu, ekonomickú a sociálnu ochranu rodiny vrátane ochrany pred prepustením zo zamestnania z dôvodov spojených s materstvom a práva na platenú materskú a rodičovskú dovolenku ''(čl. 33)'', právo na sociálne zabezpečenie a sociálnu pomoc ''(čl. 34)'', právo na prístup k zdravotnej starostlivosti '''''(nie bezplatnej)''''' s cieľom dosiahnutia vysokej úrovne ochrany ľudského zdravia ''(čl. 35)'', právo na prístup k službám všeobecného hospodárskeho záujmu s cieľom podpory sociálnej a územnej súdržnosti [[Európska únia|Únie]] ''(čl. 36)'', právo na ochranu životného prostredia ''(čl. 37)'' právo na ochranu spotrebiteľa ''(čl. 38)''.
* '''Hlava V''' nazvaná Občianstvo priznáva občanom [[Európska únia|Európskej únie]] právo voliť a byť volení do [[Európsky parlament|Európskeho parlamentu]] na území členského štátu, kde má občan bydlisko za rovnakých podmienok, ako štátni príslušníci tohto štátu ''(čl. 39)'', právo voliť a byť volení v komunálnych voľbách v členskom štáte, v ktorom má občan [[Európska únia|EÚ]] bydlisko za rovnakých podmienok, ako štátni príslušníci tohto štátu ''(čl. 40)'', právo na dobrú správu verejných vecí ''(čl. 41)'', právo občanov [[Európska únia|Únie]], ako aj fyzických osôb s bydliskom na území členského štátu [[Európska únia|Únie]] alebo právnickej osoby so sídlom na území členského štátu [[Európska únia|EÚ]] na prístup k dokumentom inštitúcii, orgánov, úradov a agentúr [[Európska únia|Únie]] ''(čl. 42)'', právo obrátiť sa na európskeho ombudsmana v prípadoch nesprávneho úradného postupu inštitúcii, orgánov, úradov a agentúr [[Európska únia|Únie]] s výnimkou [[Súdny dvor Európskych spoločenstiev|Súdneho dvora Európskej únie]] ''(čl. 43)'', petičné právo vo vzťahu k [[Európsky parlament|Európskemu parlamentu]] ''(čl. 44)'', právo občanov [[Európska únia|EÚ]] a za istých okolností aj iných osôb na slobodný pohyb a pobyt na území členských štátov [[Európska únia|EÚ]] ''(čl. 45)'' a právo občanov [[Európska únia|EÚ]] na diplomatickú a konzulárnu ochranu na území tretieho štátu, ak sa na ňom nenachádza zastupiteľský úrad jeho štátu, zastupiteľským orgánom ktoréhokoľvek členského štátu [[Európska únia|EÚ]] za rovnakých podmienok, ako občania tohto štátu ''(čl. 46)''.
* '''Hlava VVI''' - Spravodlivosť - zaručuje právo na spravodlivý proces a na efektívnu právnu pomoc aj osobám, ktoré nemajú dostatočné finančné prostriedky ''(čl. 48)'', zákaz retroaktivity v trestnom práve s výnimkou ak je to pre páchateľa priaznivejšie a s výnimkou potrestania za skutky, ktoré boli v čase ich spáchania, trestné podľa všeobecných zásad uznávaných spoločenstvom národov a zákaz neprimeraných trestov ''(čl. 49)'', zákaz stíhania a trestania dvakrát za ten istý čin a zákaz stíhania alebo trestania za čin, za ktorý už bola osoba oslobodená alebo odsúdená konečným rozsudkom a to v rámci celej [[Európska únia|Európskej únie]] ''(čl. 50)''.
* Posledná '''Hlava VIVII''' s názvom Všeobecné ustanovenia upravujúce výklad a uplatňovanie Charty upravuje limity obmedzenia práv priznaných Chartou a ďalšie interpretačné pravidlá ako aj zákaz zneužitia práv priznaných Chartou.
 
== Kritika Charty ==
Anonymný používateľ