Tetrachlórmetán: Rozdiel medzi revíziami

Odobraných 769 bajtov ,  pred 9 rokmi
Prerobenie infoboxu a drobná úprava
(Prerobenie infoboxu a drobná úprava)
{{Chem Disclaimer}}
 
{{Infobox Chemická zlúčenina
| Názov = Tetrachlórmetán
| Synonymá = chlorid uhličitý, tetrachlór
| Vzhľad = bezfarebná tekutina sladkastej chuti a vône
| Molekulová hmotnosť = 153,8 amu u
| Molárna hmotnosť = 153,823 8 g/mol
| Teplota topenia = -23,0 °C  (250,2  K)
| Teplota varu = 76,8  °C (350 ,0 K)
| Teplota sublimácie =
| Teplota rozkladu =
| Trojný bod =
| Kritický bod = 283,3 °C, 4493 kPa
| Hustota = 1,584  2  g/cm³
| Rozpustnosť = ''vo vode:''<br />0,973&nbsp;081 g/l100 ml (''25&nbsp; °C'')
| Skupenské teplo topenia =
| Entropia topenia =
| Entropia varu =
| Entropia rozpúšťania =
| Entropia sublimácie =
| Skupenské teplo vyparovania =
| Štandardná zlučovacia entalpia = -130,5&nbsp; kJ/mol
| Štandardná entropia =
| Štandardná Gibbsová energia =
| Merná tepelná kapacita =
| Merná tepelná kapacita = 82,65 J K<sup>-1</sup> g<sup>-1</sup> (''plyn'')<br />131,30 J K<sup>-1</sup> g<sup>-1</sup> (''kvapalina'') 44,22 J K<sup>-1</sup> g<sup>-1</sup> (''tuhé, -227 °C'')
| Teplota vzplanutia =
| Teplota samovznietenia = 982&nbsp; °C
| Medze výbušnosti =
| externé dáta MSDS = https://fscimage.fishersci.com/msds/90116.htm
| NFPA 704 = {{NFPA 704|Horľavosť = 0 |Zdravie = 3 |Reaktivita = 0 |Ostatné = }}
| MSDSGHS zdroj =
| GHS piktogram = {{GHS|06|08|09}}
| heslo GHS = Nebezpečenstvo
| vety H = {{vety H|301|311|331|351|372|412}}
| vety EUH = {{vety EUH|059}}
| vety P = {{vety P|273|281|314|501}}
| Merná tepelnázdroj kapacita =
| EÚ piktogram = {{Výstraha|T|Xn|N}}
| vety R = {{vety R|23/24/25|40|48/23|59|52/53|}}
| vety S = {{vety S|1/2|23|36/37|45|59|61}}
| NFPA 704 = {{NFPA 704|Horľavosť = 0 |Zdravie = 3 |Reaktivita = 0 |Ostatné = }}
| NFPA 704 zdroj =
| CAS = 56-23-5
| UN = 1846
| EC číslo (EINECS/ELINCS/NLP) = 602-008-00-5
| Číslo RTECS = FG4900000
| ulr =
| MSDS =
}}
 
'''Tetrachlórmetán''' alebo '''chlorid uhličitý''' ([[uhlík|C]][[chlór|Cl]]CCl<sub>4</sub>) je ťažká bezfarebná tekutina sladkastej chuti a vône. Používa sa ako nepolárne [[rozpúšťadlo]]. Je výborným rozpúšťadlom nepolárnych organických zlúčenín a tukov. Ešte pred niekoľkými rokmi prakticky všetky čistiarne odevov prali tovar svojich zákazníkov v zmesi tetrachlórmetánu a [[chloroform]]u. Organické znečistenie bolo veľmi efektívne odstránené a vďaka nízkemu bodu varu čistiacej zmesi boli ich zostatky z odevov zahriatím ľahko odstrániteľné. Kedysi bol používaný ako náplň hasiacich prístrojov.
<!-- {{GHS06}}{{GHS08}}{{GHS09}}{{výstraha|riziko=T}}{{výstraha|riziko=Xn}}{{výstraha|riziko=N}} -->
 
'''Tetrachlórmetán''' alebo '''chlorid uhličitý''' ([[uhlík|C]][[chlór|Cl]]<sub>4</sub>) je ťažká bezfarebná tekutina sladkastej chuti a vône. Používa sa ako nepolárne [[rozpúšťadlo]]. Je výborným rozpúšťadlom nepolárnych organických zlúčenín a tukov. Ešte pred niekoľkými rokmi prakticky všetky čistiarne odevov prali tovar svojich zákazníkov v zmesi tetrachlórmetánu a [[chloroform]]u. Organické znečistenie bolo veľmi efektívne odstránené a vďaka nízkemu bodu varu čistiacej zmesi boli ich zostatky z odevov zahriatím ľahko odstrániteľné. Kedysi bol používaný ako náplň hasiacich prístrojov.
 
== Výroba a vlastnosti ==
 
== Bezpečnosť ==
[[Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny]] (IARC) klasifikuje tetrachlórmetán do '''skupiny 2B''' teda ''„podozrivý karcinogén pre človeka“''.
=== R a S-vety ===
{| class="wikitable"
|-
| R23/24/25 || Toxický pri vdýchnutí, styku s pokožkou a po požití
|-
| R40 || Podozrenie na karcinogénne účinky
|-
| R48/23 || Jedovatý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia pri dlhodobej expozícii vdychovaním
|-
| R52/53 || Škodlivý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia
|-
| R59 || Nebezpečný pre ozónovú vrstvu
|-
| S1/2 || Uchovávajte uzamknutý a mimo dosahu detí
|-
| S23 || Nevdychujte plyn/dym/pary/aerosóly (Vhodné slovo špecifikuje výrobca)
|-
| S36/37 || Noste vhodný ochranný odev a ochranné rukavice
|-
| S45 || V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte toto označenie)
|-
| S59 || Informujte sa u výrobcu alebo dodávateľa o regenerácii alebo recyklácii
|-
| S61 || Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Pozri špeciálne pokyny alebo bezpečnostné listy
|}
 
=== Výstražné a bezpečnostné upozornenia ===
{| class="wikitable"
|-
| H301 || Toxický pri požití.
|-
| H311 || Jedovatý pri kontakte s pokožkou.
|-
| H331 || Jedovatý pri vdýchnutí.
|-
| H351 || Podozrenie na vyvolanie rakoviny.
|-
| H372 || Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
|-
| H412 || Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
|-
| EUH059 || Nebezpečný pre ozónovú vrstvu.
|-
| P273 || Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
|-
| P281 || Používajte požadované osobné ochranné prostriedky.
|-
| P314 || Ak sa necítite dobre, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
|-
| P501 || Odstráňte obsah/obal...
|}
 
== Podobné zlúčeninylátky ==
* [[Chlorid kremičitý]]
* [[Chlorid germaničitý]]
 
[[Kategória:Halogénderiváty]]
[[Kategória:Karcinogény IARC skupiny 2B]]
 
[[ar:رباعي كلوريد الكربون]]
2 569

úprav