Pracovný pomer: Rozdiel medzi revíziami

Pridaných 1 945 bajtov ,  pred 7 rokmi
chýba zhrnutie úprav
'''Pracovný pomer''' je základný typ [[pracovnoprávny vzťah|pracovnoprávneho vzťahu]] založeného podľa slovenského Zákonníka práce. Je to pracovnoprávny vzťah (v zmysle slovenského Zákonníka práce) založený na základe [[pracovná zmluva|pracovnej zmluvy]]. Upravený je v §41 a nasl. Zákonníka práce.Je zmluvný a záväzkový vzťah, v ktorom sa zamestnanec zaväzuje vykonávať prácu pre zamestnávateľa na dohodnutom mieste a podľa jeho pokynov.Zamestnávateľ sa zaväzuje vyplácať zamestnancovi mzdu,utvárať mu vhodné pracovné podmienky a podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
 
 
== Vzťahy pred uzavretím pracovnej zmluvy (§41) ==
''(1) Pred uzatvorením pracovnej zmluvy je zamestnávateľ povinný oboznámiť fyzickú osobu s právami a povinnosťami, ktoré pre ňu vyplynú z pracovnej zmluvy, s pracovnými podmienkami a mzdovými podmienkami, za ktorých má prácu vykonávať.''
 
''(2) Ak osobitný právny predpis vyžaduje na výkon práce zdravotnú spôsobilosť na prácu, psychickú spôsobilosť na prácu alebo iný predpoklad, zamestnávateľ môže uzatvoriť pracovnú zmluvu len s fyzickou osobou zdravotne spôsobilou alebo psychicky spôsobilou na túto prácu alebo s fyzickou osobou, ktorá spĺňa iný predpoklad.''
 
''(3) Zamestnávateľ môže uzatvoriť pracovnú zmluvu s mladistvým iba po predchádzajúcom lekárskom vyšetrení mladistvého.''
 
''(4) Na uzatvorenie pracovnej zmluvy s mladistvým je zamestnávateľ povinný vyžiadať si vyjadrenie jeho zákonného zástupcu.''
 
''(5) Zamestnávateľ môže od fyzickej osoby, ktorá sa uchádza o prvé zamestnanie, vyžadovať len informácie, ktoré súvisia s prácou, ktorú má vykonávať. Zamestnávateľ môže od fyzickej osoby, ktorá už bola zamestnávaná, požadovať predloženie pracovného posudku a potvrdenia o zamestnaní.''
 
''(6) Zamestnávateľ nesmie vyžadovať od fyzickej osoby informácie.''
 
== ==
 
a) o tehotenstve,
b) o rodinných pomeroch,
c) o bezúhonnosti s výnimkou, ak ide o prácu, pri ktorej sa podľa osobitného predpisu vyžaduje bezúhonnosť, alebo ak požiadavku bezúhonnosti vyžaduje povaha práce, ktorú má fyzická osoba vykonávať,
d) o politickej príslušnosti, odborovej príslušnosti a náboženskej príslušnosti.
 
(7) Fyzická osoba je povinná informovať zamestnávateľa o skutočnostiach, ktoré bránia výkonu práce alebo ktoré by mohli zamestnávateľovi spôsobiť ujmu, a o dĺžke pracovného času u iného zamestnávateľa ak ide o mladistvého.
 
(8) Zamestnávateľ pri prijímaní fyzickej osoby do zamestnania nesmie porušiť zásadu rovnakého zaobchádzania, ak ide o prístup k zamestnaniu (§ 13 ods. 1 a 2).
 
(9) Ak zamestnávateľ pri vzniku pracovného pomeru poruší povinnosti ustanovené v odsekoch 5, 6 a 8, fyzická osoba má právo na primeranú peňažnú náhradu.
 
 
 
{{výhonok}}
[[Kategória:Pracovné právo]]
131 809

úprav