Žilinská univerzita v Žiline: Rozdiel medzi revíziami

Odobraných 12 898 bajtov ,  pred 7 rokmi
Porušenie autorských práv
(Porušenie autorských práv)
* Národné výcvikové centrum bezpečnosti v civilnom letectve
* Ústav konkurencieschopnosti a inovácií
{{copyvio|zdroj=http://www.iklub.sk/?q=ubytko&kam=33, http://vd.internaty.sk/}}
 
== Súčasný stav ==
 
Žilinská univerzita v Žiline patrí k najvýznamnejším [[univerzitám]] v [[slovenskom]] vzdelávacom priestore. Z hľadiska kvantitatívnych i kvalitatívnych ukazovateľov sa dlhodobo udržuje na popredných miestach medzi [[slovenskými]] [[vysokými školami]] a svojím odborným profilom patrí ŽU k jedinečným na [[Slovensku]]. Jej špecifikum je vo vedných odboroch súvisiacich s dopravou a komunikáciami, ako sú všetky typy dopravy (cestná, železničná, vodná, letecká, intermodálna), dopravné a poštové služby, dopravné cesty, dopravné a pozemné staviteľstvo, strojárenstvo, bezpečnosť a zabezpečenie, informačné a komunikačné technológie, oblasť ochrany a využívania krajiny.
 
V súčasnosti je na Žilinskej univerzite akreditovaných celkom 126 študijných programov v dennej forme a 99 v externej forme vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia. Študenti inžinierskeho a magisterského štúdia popri štúdiu zvoleného študijného programu môžu na Žilinskej univerzite absolvovať doplňujúce pedagogické štúdium, ktoré je osobitným druhom štúdia zameraným na získanie kvalifikácie učiteľa odborných predmetov..
 
=== Veda a výskum ===
 
V oblasti vedeckovýskumnej činnosti tímy Univerzity, jej fakúlt a ústavov riešili počas roka 2012 úlohy základného a aplikovaného [[výskumu]], národného a medzinárodného charakteru a významu. V roku 2012 získali pracoviská Univerzity prostredníctvom grantových schém na riešenie projektov [[VEGA]], [[KEGA]], [[APVV]] celkom 2 055 674 €. Dôležitou aktivitou univerzity je úzka spolupráca s podnikateľským prostredím a štátnymi orgánmi vo forme riešenia vedeckovýskumných úloh na základe objednávok: v roku 2012 riešili pracoviská Univerzity na základe objednávky celkom 168 výskumných úloh v celkovej čiastke viac ako 1 835 000 €.
 
V roku 2012 bolo na pracoviskách univerzity riešených celkom 35 zahraničných vedeckých projektov. Vzhľadom na časovú nerovnomernosť medzi riešením a financovaním projektov, Univerzita získala zo zahraničných grantových schém finančné prostriedky na riešenie 24 projektov v celkovej čiastke 625.851 €.
 
Významnou strategickou aktivitou v posledných rokoch bolo vybudovanie centier excelentnosti - výskumných [[pracovísk]], [[laboratórií]] a [[ústavov]] na báze interdisciplinárnych tímov dosahujúcich excelentné výsledky, s výrazným zapojením doktorandov, zahraničných výskumných pracovníkov a mimouniverzitných inštitúcií. S podporou štrukturálnych fondov EÚ v rámci operačného programu Výskum a vývoj vzniklo na ŽU šesť centier excelentnosti a štyri kompetenčné centrá. Úzke prepojenie školy s podnikateľskou praxou vyústilo do vzniku troch centier aplikovaného výskumu, ktoré boli kreované s podporou [[Agentúry pre podporu výskumu a vývoja]] [[MŠ SR]] (APVV).
 
Pracoviská Univerzity zorganizovali v roku 2012 celkom 83 vedeckých a odborných podujatí, z toho 45 medzinárodných vedeckých a odborných konferencií.
 
=== Študentské mobility ===
[[File:Erasmus logo.jpeg|vpravo]]
Žilinská univerzita je dlhé roky zapojená nielen do výskumných, ale i do vzdelávacích medzinárodných programov rámci bilaterálnych a multilaterálnych programov spolupráce. Tieto programy umožňujú realizovať mobility pedagógov, doktorandov a študentov, zapájať sa do aktivít v rámci [[Európskeho výskumného priestoru]] (ERA) a [[Európskeho priestoru pre vyššie vzdelávanie]] (EHEA). Pracovníci ŽU sú či už ako koordinátori, kontraktori alebo partneri, zapojení do medzinárodných vzdelávacích programov a projektov, ku ktorým patria projekty [[Programu celoživotného vzdelávania EÚ]] ([[ERASMUS]]), [[CEEPUS]] a [[TEMPUS]]. ŽU aktívne využíva možnosti Národného štipendijného programu, programov [[DAAD]], [[Georgius –Agricola]], [[Akcia Rakúsko-Slovensko]] a ďalších. Z riešenia zahraničných vzdelávacích projektov a programov získala Univerzita v roku 2012 686 225 €.
 
V rámci programu [[ERASMUS]] patrí ŽU medzi najaktívnejšie slovenské univerzity. S celkovým počtom 164 vyslaných študentov v roku 2012 je na 4. mieste z 28 VŠ zapojených do programu. V oblasti celouniverzitnej bilaterálnej spolupráce má Univerzita rozvinutú zmluvnú spoluprácu v rámci 34 dohôd o vedeckovýskumnej a pedagogickej spolupráci na celouniverzitnej úrovni a v rámci viac ako 100 dohôd na fakultnej úrovni a to nielen s [[európskymi]], ale aj s [[ázijskými]] a [[americkými]] [[univerzitami]], [[vysokými školami]] a ďalšími [[inštitúciami]].
 
V oblasti rozvoja získala v programovacom období 2007-2013 v rámci operačného programu výskum a vývoj, v prioritnej osi č. 5 deväť celouniverzitných projektov z oblasti modernizácie infraštruktúry Žilinskej univerzity v Žiline.
 
=== Vzdelávanie ===
 
V roku 2012 sa pripravila projektová dokumentácia pre 4.výzvu Agentúry pre štrukturálne fondy EÚ v OP Výskum a vývoj, v prioritnej osi 5 - Infraštruktúra vysokých škôl, pre opatrenie 5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu. Projekt s názvom „Budovanie infraštruktúry Žilinskej univerzity v Žiline pre zlepšenie vzdelávacieho procesu“ má za cieľ vytvorenie podmienok pre zlepšenie vzdelávacieho procesu prostredníctvom ďalšej rekonštrukcie a stavebných úprav vzdelávacích, laboratórnych a ubytovacích priestorov.
V roku 2012 sa na rokovaniach s útvarom hlavného architekta mesta Žilina v súvislosti s riešením územného plánu mesta predložili návrhy základných požiadaviek ŽU pre územný plán zóny (celého areálu ŽU na Veľkom Diele), do ktorého sa predpokladá okrem výučbových priestorov aj zahrnutie priestorov pre Univerzitný vedecký park, Univerzitné výskumné centrum, pre ubytovanie, šport a iné aktivity študentov.
 
Rok 2012 bol v oblasti získavania finančných zdrojov porovnateľný s rokom 2011. Okrem dotácie zo strany ministerstva sa výraznou mierou na tejto skutočnosti podieľajú prostriedky zo Štrukturálnych fondov EÚ, projekty financované prostredníctvom Agentúry na podporu výskumu a vývoja a zahraničná spolupráca univerzity (napr. projekty v rámci 7. rámcového programu EÚ, [[ERASMUS]], [[Nórsky]] a [[Švajčiarsky finančný mechanizmus]] a pod.).
 
=== Hospodárenie ===
 
V roku 2012 ŽU dosiahla celkový hospodársky výsledok 2 964 806 € pred zdanením, čo oproti roku 2011 predstavuje zvýšenie hospodárskeho výsledku o sumu 1 499 336 €, ktorá je z hlavnej činnosti (navýšenie dotácie ministerstva).
V oblasti energetiky sa v roku 2012 realizovali ďalšie opatrenia na znižovanie výdavkov na energie univerzity. Boli vykonané práce na energetickom hospodárstve univerzity k zabezpečeniu bezporuchového režimu energetiky.
 
== Vedenie univerzity ==
 
Členmi vedenia univerzity sú rektor, prorektori, kvestor a predseda Akademického senátu.
Od roku 2010 zastáva post rektora UK prof. RNDr. [[Karol Mičieta]], PhD.
 
;Prorektori:
* doc. Ing. Milan Trunkvalter, Ph.D., prorektor pre vzdelávanie
* prof. Ing. Ján Čelko, CSc., prorektor pre vedu a výskum
* doc. Ing. Peter Fabián, Ph.D., prorektor pre zahraničné vzťahy a styk s verejnosťou
* prof. RNDr. Milan Malcho, Ph.D., prorektor pre rozvoj
 
;Kvestorka:
* Ing. Jana Gjašiková
 
;Predseda Akademického senátu UK:
* doc. Ing. Martin Vaculík, PhD.
 
== Ubytovacie zariadenia ==
Žilinská univerzita disponuje dvoma ubytovacími zariadeniami - Ubytovacím zariadením [[Veľký Diel]], ktoré sa nachádza na najväčšom žilinskom sídlisku [[Vlčince]] a Ubytovacím zariadením [[Hliny]].
 
=== Veľký Diel ===
[[Súbor:Accomo1.jpg|náhľad|vpravo|Ubytovacie zariadenie Veľký Diel]]
Ubytovacie zariadenie [[Veľký Diel]] je súčasťou Žilinskej univerzity v Žiline. Poskytuje ubytovanie pre študentov denného vysokoškolského štúdia, doktorandského štúdia, pre zahraničných študentov a pre hostí.
Ubytovacia kapacita počas akademického roka pre študentov (doktorandov, zamestnancov, zahraničných študentov) je 2330 ubytovacích miest. Ubytovacia kapacita pre ubytovanie hostí počas celého kalendárneho roka je v počte 100 miest.
 
Počas letných prázdnin (júl, august, september) je možnosť poskytnúť celú ubytovaciu kapacitu pre hromadné akcie (k dispozícii sú zasadacie miestností, klubovne, kinosála pre cca 150 osôb).
 
V bloku EF a GH sa nachádzajú [[bufet]], [[kaviareň]] a [[pizzéria]]. V areáli je možnosť parkovania aj pre autobusy. V blízkosti areálu sa nachádza [[stravovacie zariadenie]] s kapacitou cca 1000 osôb, kde je možnosť si zabezpečiť stravovanie a spoločenské posedenie. V areáli Ubytovacieho zariadenia [[Veľký Diel]] sa nachádzajú tri ubytovacie bloky:
 
*Blok A-B-C-D: dvoj-trojlôžkové izby. Sociálne zariadenia sú spoločné na každom poschodí. Na každom poschodí kuchynka.
*Blok E-F: trojlôžkové izby, sociálne zariadenie na každej izbe. Na každom poschodí kuchynka.
*Blok G-H: trojlôžkové izby, sociálne zariadenie na každej izbe. Na každom poschodí kuchynka.
*Pre ubytovaných študentov je zriadená moderná samoobslužná práčovňa v prízemí budovy bloku G
 
=== Hliny ===
[[Súbor:Internaty-hliny-v-za-blok-vi-ix-02.jpg|náhľad|vpravo|Ubytovacie zariadenie Hliny]]
Ubytovacie zariadenie [[Hliny]] poskytuje ubytovanie v 9 blokoch pre študentov denného, ale aj externého vysokoškolského štúdia, študentov celoživotného vzdelávania, pre zahraničných študentov a hráčky volejbalového klubu Slávie ŽU. Bunky sú 5 miestne (2+3), ktoré sú prepojené chodbou a WC. Sprchy sú spoločné na každom poschodí.
Ubytovanie pre zamestnancov ŽU poskytuje v bloku 10, kde má každá fakulta cca 5 bytov.
 
V UZ Hliny je v prevádzke aj budova [[Starej menzy]], kde sa v priestoroch bufetu vydáva strava pre študentov a zamestnancov ŽU. Ostatné priestory menzy slúžia na športové a spoločenské akcie.
 
V UZ Hliny sú k dispozícii televízne miestnosti, študovne, zasadačky , kuchynky, FIT centrum, posilňovňa, horolezecká stena pre športové lezenie, dva ringy pre thajský box, plocha pre aerobik, squash, parná a infra sauna, vírivá vaňa, solárium, COPY centrum.
Ďalej sa v Starej menze dá hrať basketbal, florbal, futsal, volejbal, stolný tenis - 6 stolov, tenis - 2 dvorce, bedminton. Vonku je možnosť hrania futbalu, volejbalu, tenisu. V areáli je kaderníctvo pre ženy aj mužov, zubný lekár, masážny salón, študentská brigádnická agentúra. Je tu možnosť bezplatného parkovania .
Výdaj stravy v Starej menze začína o 8:00 hod. - raňajky, obedy výberom z 5 jedál, večere do 19:00 hod, priebežne sa dá kúpiť pizza a bagety.
 
== Stravovanie ==
[[Súbor:11 3148 Cafeteria.jpeg|náhľad|vľavo|Nová menza Žilinskej univerzity v Žiline]]
Jedlá sa vydávajú na ISIC kartu, ktorá je evidovaná v databáze užívateľov systému Kredit.
Pred prvým použitím je treba ISIC kartu zaregistrovať v pokladni Nová Menza a dobiť si kredit, aktivácia objednávania cez internet je možná na adrese strava.uniza.sk.
Pokladňa je otvorená v pracovné dni od 10:00 do 13:00, tankomat na dobíjanie kreditu funguje nepretržite.
 
=== Objednávanie ===
Objednávanie obedov je možné do 19:00 predchádzajúceho dňa, na ktorý si chce stravník jedlo objednať (v piatok len do 13:00). Objednať sa dajú len obedy, ktoré si môže stravník objednať pri objednávkových termináloch alebo na informačnom mieste (PC s dotykovým displejom) - informačné miesto ponúka tie isté informácie, ako webové rozhranie pri objednávaní cez internet. Pri termináli priloží záujemca kartičku, stlačí číslo obeda, ktorý si chce objednať, priloží kartičku znova na potvrdenie a jedlo je objednané. Pokročilé možnosti objednávania sú popísané v návode priamo na mieste.
 
Pri výdajnom pulte sravník iba priloží kartičku k čítaciemu zariadeniu a zobrazí sa číslo obeda, ktorý si objednal a tento mu je následne vydaný.
 
=== Minútkový systém ===
 
Ak si stravník nechce jedlo objednávať, ale stačí mu jedlo, ktoré je momentálne k dispozícii (bežne 7 jedál), môže prísť "na minútky". Vo výkladnej skrinke si vyberiete jedlo, o ktoré má stravník záujem (podľa čísla) a pri výdajnom pulte najprv stlačí číslo obeda, až potom priloží kartičku. Na displeji sa zobrazí číslo obeda a ten mu bude vydaný. Ktoré jedlá sa vydávajú pri ktorom pulte je možné zistiť podľa vysvietených tabúľ za pultami. Na večeru stlačí záujemca vždy číslo 4 a zoberie si jedlo, ktoré je práve k dispozícii.
 
== Iné projekty ==
{{projekt|commons=Category:Žilinská univerzita}}
18 675

úprav