Výtvarná výchova: Rozdiel medzi revíziami

korektúra
(korektúra)
(korektúra)
Do rozpadu Československa sa študoval na pedagogických fakultách odbor výtvarná výchova vo štvorročnom aj päťročnom štúdiu, ktorý sa v tom istom názve vyučoval na 1. a 2. stupni základných škôl aj na školách stredných, tiež pod špecifickými názvami ako dejiny umenia, dejiny kultúry či estetická výchova (gymnázia). V Českej a Slovenskej republike ide teraz o povinný predmet na 1. a 2. stupni základných škôl aj na školách stredných, pričom nezastupiteľné miesto má už v predškolskom vzdělavaniu - materských školách aj tiež v základnom umeleckom školstve, skvor LŠU. Študuje sa na pedagogických fakultách príslušných univerzít ako dvojodborova aprobácia či jednoodborový predmet v študíjnom programe ''Učiteľstvo pre 2. stupeň ZŠ'', rovnako aj ako ''Učiteľstvo pre SŠ'' alebo ''Učiteľstvo pre 2. stupeň ZŠ a SŠ'', prípadne ''Učiteľstvo pre 2. stupeň ZŠ, SŠ a ZUŠ'' (Česká republika), na Slovensku ide o ''Učiteľstvo umelecko-výchovných aj výchovných predmetov'' (teda kvalifikácia pre druhý stupeň vzdelávania i pre strednú školu, vrátane základných umeleckých škôl). Ako ''Učiteľstvo výtvarnej výchovy'', ktoré obsahuje vlastne aj výchovu estetickú, sa pod pojmom výtvarná výchova študujú tieto disciplíny v ČR aj SR (v SR ako ''Učiteľstvo výtvarného umenia'' alebo ''Učiteľstvo výtvarnej výchovy'' aj ''Učiteľstvo estetickej výchovy)''.
 
'''SpecifikáŠpecifiká estetickej výchovy:'''
 
Estetická výchova je na Slovensku samostatným aprobačním odborom (rešpektive programom), ktorý obsahuje ak výtvarnú, tak hudobnú, literárnú či dramatickú alebo kinetickú zložku, odbor vychádza predovšetkým z filozofie (v priebehu štúdia sa poslucháč profiluje v tej ktorej umeleckej zložke), pričom výtvarná výchova je odborom predovšetkým výtvarným - obsahuje disciplíny praktické (kresba, maľba, grafika, modelovanie, fotografia, dizajn, písmo a pod.), teoretické (dejiny a teória umenia a kultúry, dizajn, filozofia umenia a kultúry), pedagogické (didaktika aj metodika výtvarnej výchovy, galerijna pedagogika, múzejna didaktika). V obidvoch predmetoch ide o formovanie estetického vkusu u dětí a adolescentov, rozpoznanie umeleckých hodnôt na orientáciu v súčasnom umení, architektúre aj kultúre. Vo výtvarnej výchove je posilnená tiež zložka praktických zručností ako zážitková pedagogika. Zvláštnym študijným programom je ''Učiteľstvo pre prvý stupeň základných škôl'' (v Českej republike)'','' kde sa poslucháči môžu na výtvarnú výchovu špecializovať v päťročnom štúdiu a získavajú tak možnosť vyučovať okrem všeobecných predmetov tiež výtvarnú výchovu na 1. stupni ZŠ v Českej republike (obdobou je aj slovenský vzdelávací program). V kvalifikácii pre materské školy aj domy detí a mládeže existuje na pedagogických fakultách v Českej republike obdobný program, špecializovaný na výtvarnú výchovu, avšak Iba v bakalárskom stupni vzdelania, kde sa výtvarná výchova uplatní predovšetkým ako predmet zážitkovej pedagogiky pre včasné formovanie estetického cítenia dieťaťa aj ako rozvoj senzomotorických zručností. U kvalifikácie pre vyššie odborné školy (VOŠ) je v Českej republike potrebná spôsobilosť ''Učiteľstvo pre SŠ'', pretože VOŠ spadajú do stredoškolského systému výučby (na slovenskom sú v súčasnosti tieto školy zrušené).
Anonymný používateľ