Metrológia: Rozdiel medzi revíziami

Odobraných 2 769 bajtov ,  pred 6 mesiacmi
d
Doplnenie aktuálnych údajov.
(Doplnenie údajov podľa zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.)
d (Doplnenie aktuálnych údajov.)
 
== Slovenská legálna metrológia, n. o. (SLM) ==
[[Slovenská legálna metrológia, n. o.]] (SLM) je nezisková organizácia zriadená Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR k 1. 1. 1994 so sídlom v Banskej Bystrici s tromi pracoviskami umiestnenými na piatich miestach na území Slovenska. SLM je organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby v oblasti metrológie založená Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR na základe uznesenia vlády SR č. 1203 aj jej rozhodnutia o transformácii štátnej príspevkovej organizácie Slovenská legálna metrológia.
 
Súčasné postavenie SLM v metrologickej infraštruktúre na Slovensku a jej hlavné úlohy vyplývajú z Rozhodnutia [[ÚNMS SR]] č. 2005/000557/00357 o organizácii určenej úradom, ktorým [[ÚNMS SR]] podľa § 92 ods.písmeno 5s) zákona č. 142157/20002018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 431/2004 Z. z. určil Slovenskú legálnu metrológiu, n. o., na výkon metrologickejčinnosti kontrolypodľa meradiel a ďalších činností vyplývajúcich zotohto zákona o metrológii.
 
=== Hlavné úlohy Slovenskej legálnej metrológie, n. o. ===
'''SLM rozvíja svoje aktivity v nasledujúcich oblastiach:'''
 
* prenos hodnôt jednotiek a stupníc národných etalónov na etalóny používané na overovanie a kalibráciu meradiel;
* poskytovanie metrologických služieb v oblasti regulovanej zákonom o metrológii – ide predovšetkým o overovanie určených meradiel, používaných v oblastiach dôležitých z hľadiska ochrany záujmov občana, spotrebiteľa, ochrany majetku, zdravia, bezpečnosti, životného prostredia a v iných oblastiach verejného života, kde môžu vzniknúť konfliktné záujmy na výsledku merania. SLM ako nezisková organizácia vykonáva tieto služby prísne nestranne a dôveryhodne a bez rušivého vplyvu iných záujmov;
* výkon technických skúšok vzoriek meradiel na účely schválenia typu;
* preverovanie splnenia podmienok uznania metrologickej kontroly vykonanej v zahraničí;
* posúdenie predpokladov na výkon činností, ktoré sú predmetom autorizácie podľa zákona o metrológii, vrátane kontroly u žiadateľa o autorizáciu;
* kontrola splnenia podmienok registrácie u podnikateľov;
* výkon úradného merania podľa zákona o metrológii, výkon služieb osobnej dozimetrie predovšetkým pre zdravotnícke organizácie;
* poskytovanie metrologických služieb v neregulovanej sfére – ide najmä o kalibráciu referenčných a pracovných etalónov a kalibráciu meradiel pre potreby hospodárstva SR.;
* posudzovanie zhody výrobkov podľa zákona č. [https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/56/20180401 56/2018 Z. z.] o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako autorizovaná osoba SKTC – 177, akreditovaný orgán prevádzkujúci certifikačný systém váh s neautomatickou činnosťou a [https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=country.nb&refe_cd=EPOS_54808&body_type=NB notifikovaná osoba č. 1432] na certifikáciu meradiel podľa Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/31/EÚ a Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/32/EÚ;
* vykonávanie dohľadu nad systémom kvality výrobcu určených meradiel;
* poskytovanie služby outsourcingu v oblasti starostlivosti o meradlá;
* organizovanie programov medzilaboratórnych porovnávacích meraní v oblasti kalibrácie a overovania meradiel a úradného merania;
* meranie a kontrola množstva výrobku v obale spotrebiteľsky balených výrobkov;
* expertízna, poradenská a školiaca činnosť;
* dvojstranná a mnohostranná medzinárodná spolupráca v oblasti metrológie.
 
== Určené meradlá ==
8

úprav