Rýchlostná cesta: Rozdiel medzi revíziami

Pridaných 2 177 bajtov ,  pred 4 mesiacmi
celková aktualizácia článku po rozdelení pojmov rýchlostná cesta a cesta pre mot. vozidlá
Značka: sekcia Referencie
(celková aktualizácia článku po rozdelení pojmov rýchlostná cesta a cesta pre mot. vozidlá)
[[Súbor:R1-SVK-2020.svg|náhľad|Označenie rýchlostnej cesty symbolom R podľa vyhlášky 30/2020 Z.z.]]
[[Obrázok:Dopravná značka IP22a.svg|right|thumb|Dopravná značka označujúca rýchlostnú cestu]]
[[Súbor:311 Cesta pre motorové vozidlá.svg|náhľad|OznačenieDopravná cestyznačka označujúca cestu pre motorové vozidlá]]
'''Rýchlostná cesta''' je podľa §4 zákona č. 135/1961 Zb. v platnom znení (zákon o pozemných komunikáciách) pozemná komunikácia vyhradená len pre motorové vozidlá s určenou povolenou rýchlosťou, s obmedzeným pripojením a prístupom, ktorá sa svojím stavebnotechnickým vyhotovením odlišuje od [[diaľnica|diaľnice]] návrhovými prvkami<ref>{{Citácia elektronického dokumentu|titul=Zákon 135/1961 Z.z., časová verzia účinná od 01.04.2020, § 4|url=https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1961/135/20200401|dátum prístupu=2021-02-06}}</ref> (napríklad menším povoleným polomerom zákrut). Podľa zákona 135/1961 Zb. v platnom znení, zákona 8/2009 Z.z. a vyhlášky 30/2020 Z.z. sa rýchlostná cesta značí symbolom '''R'''.<ref>{{Citácia elektronického dokumentu|titul=Príloha č. 2 k zákonu č. 135/1961 Zb.|url=https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1961/135/20200401|dátum prístupu=2021-02-06}}</ref>
 
S'''Cesta platnosťoupre odmotorové 1.vozidlá''' aprílaje 2020podľa vstúpila do platnosti novelizácia§37 zákona č. 8/2009 Z.z. (zákon 393/2019 Z.z.), ktorá upustila od používania termínu ''rýchlostná cesta'' v pravidláchplatnom cestnej premávkyznení (ktorézákon boloo zmätočnécestnej vopremávke) vzťahua kv pojmuzmysle „rýchlostnámedzinárodných cesta“dohovorov podľacesta cestnéhos zákona)obmedzeným aprístupom znovu zaviedla termín '''cesta(len pre motorové vozidlá'''.), Vobmedzeným zmysle mezinárodných dohovorovpripojením (je tovylúčená cestadopravná sobsluha obmedzenýmpriľahlých prístupom, obmedzeným pripojenímnehnuteľností), ktorá je označená príslušnou dopravnou značkou. Neznamená to však cestu s nejakými určenými technickými parametrami, ako v prípade „rýchlostnejrýchlostnej cesty“ podľa cestného zákonacesty.<ref name="pravda">{{Citácia elektronického dokumentu|titul=Rýchlosť sa na rýchlostných cestách nemení. Naďalej platí 130 km/h|url=https://auto.pravda.sk/doprava/clanok/543011-rychlost-sa-na-rychlostnych-cestach-nemeni-nadalej-plati-130-km-h/|vydavateľ=Pravda.sk|dátum prístupuvydania=20212020-02-0519|dátum prístupu=2020-04-08|jazyk=sk-SK}}</ref>
'''Rýchlostná cesta''' alebo '''cesta pre motorové vozidlá''' je (podľa STN 736100) cesta pre motorové vozidlá s obmedzeným pripojením a prístupom, vyhradená na premávku motorových vozidiel s konštrukčnou rýchlosťou určenou platnými pravidlami cestnej premávky, s mimoúrovňovými, výnimočne úrovňovými križovaniami a križovatkami.
 
V minulosti boli tieto dva pojmy v slovenskom práve používané v rôznych významoch a niekedy aj ako synonymá (podrobnosti v kapitole [[Rýchlostná cesta#Dejiny|Dejiny]]).
Od [[diaľnica|diaľnice]] sa cesta pre motorové vozidlá odlišuje niektorými parametrami, napríklad menším povoleným polomerom zákrut, maximálnou povolenou rýchlosťou a podobne. Podľa zákona 135/1961 Zb. v platnom znení, zákona 8/2009 Z.z. a vyhlášky 9/2009 Z.z. sa rýchlostná cesta značí symbolom R.
 
== Dejiny ==
Od 1. apríla 2020 sú na území Slovenska stávajúce rýchlostné cesty v plnom profile označené značkou diaľnice a teda je na nich aj naďalej povolená maximálna povolená rýchlosť 130 km/h. Stávajúce rýchlostné cesty v polovičnom profile sú od 1. apríla 2020 označené novou značkou cesty pre motorové vozidlá, ktorá má štvorcový tvar, pri zachovaní doterajších rýchlostných obmedzení, najčastejšie 100 km/h mimo obce. Od 1. apríla 2020 sú však zo zákona bez náhrady vypustené ustanovenia týkajúce sa maximálnej povolenej rýchlosti na ceste pre motorové vozidlá resp. rýchlostnej ceste a preto pri jazde na takejto ceste, bez ďalšej miestnej úpravy platí mimo obce maximálna povolená rýchlosť 90 km/h a v obci 50 km/h.<ref>{{Citácia elektronického dokumentu|titul=Rýchlosť sa na rýchlostných cestách nemení. Naďalej platí 130 km/h|url=https://auto.pravda.sk/doprava/clanok/543011-rychlost-sa-na-rychlostnych-cestach-nemeni-nadalej-plati-130-km-h/|vydavateľ=Pravda.sk|dátum vydania=2020-02-19|dátum prístupu=2020-04-08|jazyk=sk-SK}}</ref>
===Podľa zákona č.o 135/1961pozemných Z.z.komunikáciách ===
Podľa §4a zákona č. 135/1961 Zb. (presnejšie podľa novely 160/1996 Z.z.) jebola '''cesta pre motorové vozidlá''' (resp. v spojení so zákonom 8/2009 Z.z. zrejme alternatívne '''rýchlostná cesta''' - pozri nižšie) pozemná komunikácia s obmedzeným pripojením a prístupom vyhradená len pre [[Motorové vozidlo|motorové vozidlá]] s určenou povolenou [[Rýchlosť|rýchlosťou]] podľa osobitného predpisu (v súčasnosti zákon č. 8/2009 Z.z.) s [[Mimoúrovňová križovatka|mimoúrovňovými]], výnimočne úrovňovými kríženiami a križovatkami s ostatnými komunikáciami.<ref>{{Citácia elektronického dokumentu|titul=Zákon 135/1961 Z.z., časová verzia účinná od 01.07.1996, § 4a|url=https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1961/135/19960701|dátum prístupu=2021-02-06}}</ref> Podľa novely (395/1998 Z.z.) toho istého zákona sa od roku 1999 na účely dopravy ako cesta pre motorové vozidlá môžemohla označiť aj polovičný profil diaľnice.<ref>{{Citácia elektronického dokumentu|titul=Zákon 395/1998 Z.z.|url=https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1998/395/|dátum prístupu=2021-02-06}}</ref>
 
===Podľa zákona 8/2009o Z.z.cestnej premávke ===
==Definície a termíny v slovenskom práve ==
[[Obrázok:Dopravná značka IP22a.svg|rightnáhľad|thumb200px|Dopravná značka označujúca rýchlostnú cestu, používaná do roku 2020]]
===Podľa zákona č. 135/1961 Z.z. ===
Podľa §4a zákona č. 135/1961 Zb. (presnejšie podľa novely 160/1996 Z.z.) je '''cesta pre motorové vozidlá''' (resp. v spojení so zákonom 8/2009 Z.z. zrejme alternatívne '''rýchlostná cesta''' - pozri nižšie) pozemná komunikácia s obmedzeným pripojením a prístupom vyhradená len pre [[Motorové vozidlo|motorové vozidlá]] s určenou povolenou [[Rýchlosť|rýchlosťou]] podľa osobitného predpisu (v súčasnosti zákon č. 8/2009 Z.z.) s [[Mimoúrovňová križovatka|mimoúrovňovými]], výnimočne úrovňovými kríženiami a križovatkami s ostatnými komunikáciami. Podľa toho istého zákona sa na účely dopravy ako cesta pre motorové vozidlá môže označiť aj polovičný profil diaľnice.
 
Z hľadiska cestnej premávky jebol rozhodujúci zákon č. 8/2009 Z.z., ktorý nahradil zákon 315/1996 Z.z.:
S platnosťou od 1. apríla 2020 (podľa novely 393/2019 Z.z.) boli zo zákona vypustené ustanovenia týkajúce sa rýchlostných ciest a zároveň bola rýchlostná cesta definovaná ako stavebnotechnická kategória [[diaľnica|diaľnice]] (v širšom zmysle), ktorá sa svojím stavebnotechnickým vyhotovením od diaľnice (v užšom zmysle) odlišuje návrhovými prvkami.<ref>{{Citácia elektronického dokumentu|titul=Zákon 135/1961 Z.z., časová verzia účinná od 01.04.2020, § 4|url=https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1961/135/20200401|dátum prístupu=2021-02-05}}</ref>
* Zákon 315/1996 Z.z. (rovnako ako všetky ostatné zákony do roku 2009 na rozdiel od technických noriem) používal výlučne termín "cesta„cesta pre motorové vozidlá"vozidlá“ a tento pojem na svoje účely definoval ako cestu označenú značkou "cesta„cesta pre motorové vozidlá". <ref>{{Citácia elektronického dokumentu|titul=Zákon 315/1996 Z.z., § 2|url=https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1996/315/|dátum prístupu=2021-02-06}}</ref>
* Zákon 8/2009 Z.z. nahradil vo svojom texte (podobne jeako tomuvykonávací vo vykonávacom predpisepredpis 9/2009 Z.z.) termín "cesta„cesta pre motorové vozidlá" termínom '''rýchlostná cesta'''.<ref>{{Citácia elektronického dokumentu|titul=Zákon 8/2009 Z.z. vo vyhlásenom znení, § 144|url=https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/8/vyhlasene_znenie.html|dátum prístupu=2021-02-06}}</ref> Zákon 8/2009 navyše (a) obsahujeobsahoval paragraf, ktorý hovoríhovoril ''Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pojem "cesta„cesta pre motorové vozidlá"vozidlá“, rozumie sa tým "rýchlostná„rýchlostná cesta"cesta“ '', (b) do zákona 315/1996 Z.z. vsúvavsunul časti textu obsahujúce spojenie "rýchlostná„rýchlostná cesta", (c) nechávaponechal (však) bez zmeny samotný paragraf §4a 135/19961961 Z.zZb. a tým aj v ňom obsiahnutý názov "cesta„cesta pre motorové vozidlá", (d) pojem "rýchlostná„rýchlostná cesta"cesta“ (na rozdiel od staršieho zákona 315/1996 Z.z.) vôbec priamo nedefinujenedefinoval. Úmysel bol, zdá sa, nahradiť paušálne pojem "cesta„cesta pre motorové vozidlá" pojmom "rýchlostná„rýchlostná cesta"cesta“ (s cieľom zjednotiť terminológiu zákonov s terminológiou technických noriem), výsledok však je pri danej formulácii textu predpis, podľa ktorého sa pojmom cesta pre motorové vozidlá najnovšie "rozumie"„rozumel“ pojem rýchlostná cesta, ale tento pojem "rýchlostná„rýchlostná cesta"cesta“ nienebol je v zákone definovaný. Tento rozpor odstránila až novela 106/2018 Z.z., ktorá s platnosťou od 20. mája 2018 v zákone 135/1961 Zb. nahradila pojem „cesta pre motorové vozidlá“ pojmom „rýchlostná cesta“.<ref>{{Citácia elektronického dokumentu|titul=Zákon 106/2018 Z.z., časová verzia účinná od 20.05.2018, § 172|url=https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/106/20180520.html|dátum prístupu=2021-02-06}}</ref>
 
==Definície a termíny v súčasnom slovenskom práve ==
===Podľa zákona 8/2009 Z.z. ===
Z hľadiska cestnej premávky je rozhodujúci zákon č. 8/2009 Z.z., ktorý nahradil zákon 315/1996 Z.z.:
* Zákon 315/1996 Z.z. (rovnako ako všetky ostatné zákony do roku 2009 na rozdiel od technických noriem) používal výlučne termín "cesta pre motorové vozidlá" a tento pojem na svoje účely definoval ako cestu označenú značkou "cesta pre motorové vozidlá".
* Zákon 8/2009 Z.z. nahradil vo svojom texte (podobne je tomu vo vykonávacom predpise 9/2009 Z.z.) termín "cesta pre motorové vozidlá" termínom '''rýchlostná cesta''' . Zákon 8/2009 navyše (a) obsahuje paragraf, ktorý hovorí ''Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pojem "cesta pre motorové vozidlá", rozumie sa tým "rýchlostná cesta" '', (b) do zákona 315/1996 Z.z. vsúva časti textu obsahujúce spojenie "rýchlostná cesta", (c) necháva (však) bez zmeny samotný paragraf §4a 135/1996 Z.z. a tým aj v ňom obsiahnutý názov "cesta pre motorové vozidlá", (d) pojem "rýchlostná cesta" (na rozdiel od staršieho zákona 315/1996 Z.z.) vôbec priamo nedefinuje. Úmysel bol, zdá sa, nahradiť paušálne pojem "cesta pre motorové vozidlá" pojmom "rýchlostná cesta" (s cieľom zjednotiť terminológiu zákonov s terminológiou technických noriem), výsledok však je pri danej formulácii textu predpis, podľa ktorého sa pojmom cesta pre motorové vozidlá najnovšie "rozumie" pojem rýchlostná cesta, ale tento pojem "rýchlostná cesta" nie je v zákone definovaný.
 
===Podľa novelizáciezákona zákonomo 393/2019pozemných Z.z.komunikáciách ===
S platnosťou od 1. apríla 2020 (podľa novely 393/2019 Z.z.) boli zo zákona 135/1961 Zb. vypustené ustanovenia týkajúce sa rýchlostných ciest a zároveň bola rýchlostná cesta definovaná ako stavebnotechnická kategória [[diaľnica|diaľnice]] (v širšom zmysle), ktorá sa svojím stavebnotechnickým vyhotovením od diaľnice (v užšom zmysle) odlišuje návrhovými prvkami.<ref>{{Citácia elektronického dokumentu|titul=Zákon 135/1961 Z.z., časová verzia účinná od 01.04.2020, § 4|url=https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1961/135/20200401|dátum prístupu=2021-02-05}}</ref>, napr. užšími jazdnými a predovšetkým odstavnými pruhmi, menšími povolenými polomermi zákrut alebo prudšími stúpaniami.<ref name="pravda"/>
[[Súbor:311 Cesta pre motorové vozidlá.svg|náhľad|Označenie cesty pre motorové vozidlá]]
 
S platnosťou od 1. apríla 2020 vstúpila do platnosti novelizácia zákona 8/2009 Z.z. (zákon 393/2019 Z.z.), ktorá upustila od používania termínu ''rýchlostná cesta'' v pravidlách cestnej premávky (ktoré bolo zmätočné vo vzťahu k pojmu „rýchlostná cesta“ podľa cestného zákona) a znovu zaviedla termín '''cesta pre motorové vozidlá'''. V zmysle mezinárodných dohovorov je to cesta s obmedzeným prístupom, obmedzeným pripojením, ktorá je označená príslušnou dopravnou značkou. Neznamená to však cestu s nejakými určenými technickými parametrami, ako v prípade „rýchlostnej cesty“ podľa cestného zákona.<ref name="pravda">{{Citácia elektronického dokumentu|titul=Rýchlosť sa na rýchlostných cestách nemení. Naďalej platí 130 km/h|url=https://auto.pravda.sk/doprava/clanok/543011-rychlost-sa-na-rychlostnych-cestach-nemeni-nadalej-plati-130-km-h/|dátum prístupu=2021-02-05}}</ref>
===Podľa zákona o cestnej premávke ===
S platnosťou od 1. apríla 2020 vstúpila do platnosti novelizácia zákona 8/2009 Z.z. (zákon 393/2019 Z.z.), ktorá upustila od používania termínu ''rýchlostná cesta'' v pravidlách cestnej premávky (ktoré bolo zmätočné vo vzťahu k pojmu „rýchlostná cesta“ podľa cestného zákona) a znovu zaviedla termín '''cesta pre motorové vozidlá'''. V zmysle mezinárodných dohovorov je to cesta s obmedzeným prístupom, obmedzeným pripojením, ktorá je označená príslušnou dopravnou značkou. Neznamená to však cestu s nejakými určenými technickými parametrami, ako v prípade „rýchlostnej cesty“ podľa cestného zákona. Pri jazde na takejto ceste, bez ďalšej miestnej úpravy dopravnou značkou platí mimo obce maximálna povolená rýchlosť 90 km/h a v obci 50 km/h.<ref name="pravda"/>
 
Existujúce rýchlostné cesty (podľa cestného zákona) v plnom profile sú po tomto dátume označené značkou „diaľnica“ a teda je na nich aj naďalej povolená maximálna povolená rýchlosť 130 km/h. Existujúce rýchlostné cesty v polovičnom profile označené novou značkou „cesta pre motorové vozidlá“, ktorá má štvorcový tvar, pri zachovaní doterajších rýchlostných obmedzení.<ref name="pravda"/>
 
Na ceste pre motorové vozidlá platia tieto osobitosti premávky:
* je zakázané zastavenie a státie (s výnimkou núdzového státia), otáčanie, cúvanie a vchádzanie na stredný deliaci pás
* vlečenie je dovolené len vtedy, ak je to nevyhnutné na jeho odstránenie z cesty a to len k najbližšiemu parkovisku alebo výjazdu <ref>{{Citácia elektronického dokumentu|titul=Zákon č. 8/2009 Z. z. - verzia účinná od 01.04.2020, §37|url=https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/8/20200401.html|dátum prístupu=2021-02-05}}</ref>
 
 
===Dohovor o hodnotení vplyvov na životné prostredie presahujúcich štátne hranice===
 
==Definície a termíny podľa technických noriem ==
'''Rýchlostná cesta''' alebo '''cesta pre motorové vozidlá''' je podľa STN 736100 cesta pre motorové vozidlá s obmedzeným pripojením a prístupom, vyhradená na premávku motorových vozidiel s konštrukčnou rýchlosťou určenou platnými pravidlami cestnej premávky, s mimoúrovňovými, výnimočne úrovňovými križovaniami a križovatkami. Pojem "rýchlostná„rýchlostná cesta"cesta“ sa vyskytuje v novších [[Slovensko|slovenských]] technických normách z oblasti [[Cesta|ciest]] od roku [[1985]] ako (takmer) ekvivalent vyššie uvedeného pojmu "cesta„cesta pre motorové vozidlá"vozidlá“, ktorý výlučne používa slovenské právo (stav [[2007]]). Technické normy uprednostňujú názov rýchlostná cesta. V bežných textoch sa často možno nesprávne stretnúť s nahradením pojmu rýchlostná cesta pojmom [[rýchlostná komunikácia]]; takýto pojem sa však v technických normách nevyskytuje a vyskytuje sa len staršej vyhláške v širšom význame než rýchlostná cesta.
 
==Pozri aj==
* [[Zoznam rýchlostných ciest na Slovensku]]
 
== Referencie ==
{{referencie}}
 
==Externé odkazy==
877

úprav