Projektovanie pomocou počítača: Rozdiel medzi revíziami

chýba zhrnutie úprav
Bez shrnutí editace
Značky: sekcia Referencie možný vandalizmus
Bez shrnutí editace
==Názvy ==
Slovenské názvy môžu byť:
*<small>názvy typu "...pomocou počítača":</small> '''projektovanie pomocou počítača'''<ref name=B>CAD. In: [[Encyclopaedia Beliana]] 2, S. 428</ref><ref>Anglicko-nemecko-francúzsko-rusko-slovenský slovník Spracovanie informácií. Bratislava: Alfa. 1979, S. 50</ref><ref>[https://www.suptn.sk/studijne-odbory/priemyselny-dizajn/]</ref><ref>nariadenie Komisie (EÚ) č. 371/2010 zo 16. apríla 2010, ktorým sa nahrádzajú prílohy V, X, XV a XVI k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES, ktorou sa zriaďuje rámec pre schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (rámcová smernica)</ref>, '''navrhovanie pomocou počítača'''<ref name=NS>Nemecko-slovenský technický slovník 1. diel. Bratislava: Alfa. 1993, S. 187</ref>, '''návrh pomocou počítača'''<ref name=AČ>Anglicko-český slovník výpočetní techniky. 1986, S. 93</ref><ref name=NČ>MINIHOFER, O. Německo-český slovník výpočetní techniky. 1989, S. 180</ref>, '''konštruovanie pomocou počítača'''<ref>[https://normy.unms.sk/eshop/public/standard_ics.aspx]</ref><ref>[http://pk-info.spsepn.edu.sk/studium/ucebtext/aj/ajvyt1r.pdf]</ref>, '''konštrukcia pomocou počítača'''<ref>KOBLEN I., SZABO S. Manažment životného cyklu leteckej techniky II. 2017 [https://www.researchgate.net/profile/Stanislav-Szabo/publication/320336164_Manazment_zivotneho_cyklu_leteckej_techniky_II/links/59de93e1458515376b29e676/Manazment-zivotneho-cyklu-leteckej-techniky-II.pdf]</ref>, '''kreslenie pomocou počítača'''<ref name=Ragan/>, '''dizajn pomocou počítača'''<ref>[http://www.adesper.com/wp-content/uploads/fontes_guide_sk.pdf] ([http://www.adesper.com/wp-content/uploads/guide_fontes.pdf])</ref>, (Poznámka: Niekedy sú namiesto slov '''pomocou počítača''' slová '''za pomoci počítača''')
*<small>názvy typu "...podporované počítačom":</small> '''projektovanie podporované počítačom'''<ref>TNI ISO/TR 10623</ref>, '''navrhovanie podporované počítačom'''<ref>STN ISO 6707-1:2008</ref>, '''návrh podporovaný počítačom'''<ref>[http://www.gymrv.sk/edupage/halkova/monitory.htm]</ref>, '''konštruovanie podporované počítačom'''<ref name=BS>SLOVENSKO - ANGLICKÝ A ANGLICKO - SLOVENSKÝ SLOVNÍK BIOSYSTÉMOVÉHO INŽINIERSTVA. 2015 [http://ves.uniag.sk/files/pdf/goiois2xqzpr5a1710axdrdbjlp5s2.pdf]</ref>, '''konštrukcia podporovaná počítačom'''<ref>[https://docplayer.cz/1214807-Cad-softwary-ve-vyrobe-obalu.html]</ref>, '''dizajn podporovaný počítačom'''<ref>http://student.fiit.stuba.sk/~gregor04/PMS_projekt/vr/implementation.html</ref>,
*<small>názvy typu "počítačom podporované...":</small> '''počítačom podporované projektovanie'''<ref>[https://www.eset.com/sk/o-nas/press-centrum/eset-tlacove-spravy/eset-odhalil-pripad-moznej-priemyselnej-spionaze-desattisice-autocad-nakresov-uniklo-do-ciny/]</ref>, '''počítačom podporované navrhovanie'''<ref>NÔTA, Roman. Počítačom podporované navrhovanie: Computer aided design : distortion of reality in virtual space : skreslenie reality vo virtuálnom priestore. Tvorivosť v dizajne III.: zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2017, , 62-66. ISBN 978-80-228-2996-0</ref>, '''počítačom podporovaný návrh'''<ref>KŘÍŽ, J. Velký frekvenční slovník počítačů. 1995, S. 91</ref><ref>https://www.minzp.sk/files/api/api_opz_final.pdf</ref>, '''počítačom podporované konštruovanie'''<ref>[http://priemyslovka.sk/wp-content/uploads/2019/08/01_-CAD-syst%C3%A9my.pdf]</ref><ref name=BS/>, '''počítačom podporovaná konštrukcia''' <ref>[https://arl.ujep.cz/arl-ujep/en/detail/?&idx=ujep_us_auth*a0002601&iset=1]</ref>, '''počítačom podporovaný dizajn'''<ref>[https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/6f932b01-4457-4721-8006-d1f9de552ce7/Module%206%20-%20e-LIFE%20CADD%20Course%20PORTRAIT%20SK.pdf]</ref>,