Štátovky alebo štátne papierové peniaze sú papierové peniaze emitované panovníkom alebo vládou, ktoré majú nútený kurz. K emisii (vydávaniu) štátoviek dochádzalo obvykle pri nedostatku mincí z drahých kovov (zlato, striebro) a zvýšených výdavkoch štátneho rozpočtu (najčastejšie v období vojen). Štát chýbajúce zlaté a strieborné mince doplňoval vydávaním papierových štátoviek. Množstvo štátoviek v obehu určoval panovník, resp. vláda daného štátu, napr. na základe výšky schodku v štátnej pokladni.

Štátovky boli v dobe mincí vyrábaných z drahých kovov prijímané len veľmi neochotne. Emitent preto stanovoval nútený kurz a každý subjekt musel štátovky prijímať pod hrozbou trestu. Emitent sa taktiež zaväzoval, že štátovky po určitej dobe odkúpi späť za mince z drahých kovov. Tento záväzok však mohol splniť len v prípade prebytku drahých kovov v štátnej pokladni. To sa väčšinou nedialo a naopak narastajúce schodky štátnych rozpočtov viedli k ďalšej emisii štátoviek, ich znehodnocovaniu a vzostupu cenovej hladiny (inflácia). Niektoré krajiny priviedla nadmerná emisia štátoviek až k štátnemu bankrotu. Z týchto dôvodov je dnes krytie schodkov štátnych rozpočtov pomocou štátoviek zakázané. Na území Slovenska boli posledné štátovky stiahnuté z obehu v 1. polovici 70. rokov.