Zákon zotrvačnosti

Zákon zotrvačnosti alebo prvý pohybový zákon alebo prvý Newtonov zákon alebo princíp zotrvačnosti je jeden z Newtonových pohybových zákonov.

Znenie: Hmotný bod v inerciálnej vzťažnej sústave zotrváva v pokoji alebo v rovnomernom priamočiarom pohybe, ak naň nepôsobí žiadna sila alebo je výslednica síl naň pôsobiacich nulová.

Tento zákon:

  • hovorí, že telesá sa môžu pohybovať aj bez pôsobenia síl, no tento pohyb bude rovnomerný a priamočiary alebo sa teleso bude nachádzať v pokoji
  • platí aj obrátene: „Ak je teleso v pokoji alebo sa pohybuje rovnomerne priamočiaro, nepôsobí naň žiadna sila alebo výslednica naň pôsobiacich síl je nulová.“ To je užitočné pri určovaní síl, ktoré pôsobia na teleso.