Akostné víno

Akostné víno môže byť vyrobené výlučne z hrozna dopestovaného na vinohradníckych plochách vo vinohradníckych oblastiach. Výrobu a predaj akostného vína na Slovensku upravuje prísna legislatíva (zákon 313/2009 Z.z.).

Na trh možno pod označením akostné víno uvádzať víno, ak

 1. hrozno, z ktorého bolo víno vyrobené, dosiahlo cukornatosť najmenej 16°NM,
 2. hrozno, z ktorého bolo víno vyrobené, bolo dopestované v jednej vinohradníckej oblasti a výroba vína bola vykonaná v tej istej vinohradníckej oblasti alebo v bezprostredne susediacej oblasti,
 3. nebol prekročený najvyšší hektárový výnos,
 4. bolo kontrolným ústavom zatriedené ako akostné odrodové víno alebo akostné značkové víno,
 5. spĺňa kvalitatívne požiadavky ustanovené osobitným predpisom.

ČlenenieUpraviť

Akostné víno možno vyrábať v týchto druhoch:

akostné odrodové víno
vyrobené z hrozna, rmutu alebo hroznového muštu jednej s prímesou iných odrôd najviac 15%,
akostné značkové víno
vyrobené z hrozna alebo zmesi hrozna jednotlivých odrôd, alebo zmiešaním rmutu, alebo hroznového muštu, alebo jednotlivých akostných odrodových vín podľa receptúry výrobcu, so stálou kvalitou a charakterom.

OznačovanieUpraviť

V označení akostného vína musí vinár uviesť:

 1. názov vinohradníckej oblasti, v ktorej bolo hrozno použité na jeho výrobu dopestované,
 2. ročník zberu, číslo výrobnej dávky,
 3. označenie akostné odrodové víno alebo akostné značkové víno ,
 4. písomný údaj o obsahu zvyškového cukru vo víne,
 5. názov odrody , z ktorej sa vyrobilo akostné odrodové víno, a obchodnú značku akostného značkového vína.

V označení akostného vína možno uviesť názov:

 1. vinohradníckeho rajónu, ak produkty použité na výrobu vína pochádzajú výhradne z tohto vinohradníckeho rajónu,
 2. vinohradníckej obce, ak produkty použité na výrobu vína pochádzajú výhradne z tejto vinohradníckej obce,
 3. odrôd použitých pri výrobe akostného značkového vína v zostupnom poradí podľa použitých množstiev.