Atribút (informatika)

Atribút je v počítačovej terminológii špecifikácia, ktorá definuje vlastnosť objektu, prvku alebo súboru. Atribút objektu sa zvyčajne skladá z mena a hodnoty, atribút prvku z typu alebo mena triedy, atribút súboru z mena a prípony.

Pozri aj upraviť