Automatický externý defibrilátor

Automatický externý defibrilátor (AED) je prenosný prístroj, určený pre použitie pri laickej aj odbornej prvej pomoci pri náhlom zastavení krvného obehu v dôsledku fibrilácie komôr alebo inej závažnej srdcovej arytmie. Od obsluhy potrebuje zapnutie a nalepenie elektród na hrudník pacienta, ďalej dokáže samostatne vyhodnotiť elektrokardiogram pacienta do tej miery, aby spoľahlivo rozhodol o potrebe defibrilácie a nasledovne vyzvať obsluhu spustiť defibrilačný výboj.

Automatický externý defibrilátor
Automatický externý defibrilátor

Význam upraviť

Bolo opakovane dokázané, že skorá defibrilácia počas kardiopulmonálnej resuscitácie zvyšuje šance pacienta na prežitie. Rovnako bolo preukázané, že dosiahnuteľnosť skorej defibrilácie zlepšuje, ak je dosiahnuteľný automatický externý defibrilátor. Preto je snaha umiestňovať automatické externé defibrilátory v priestoroch, kde sa zhromažďuje väčšie množstvo ľudí a kde je teda väčšia pravdepodobnosť vzniku resuscitačnej situácie – napr. nákupné centrá, letiská, športoviská, veľké kultúrne podujatia a pod. Vybavujú sa ním aj veľké dopravné lietadlá. Zamestnanci, prítomní na týchto miestach, spravidla bezpečnostné zložky, hasiči, obslužný personál by mali byť vyškolení v ich používaní v rámci školenia v kardiopulmonálnej resuscitácii. Miesto uloženia AED je výrazne označené a prístupné.

Technický princíp upraviť

AED vyhodnocuje elektrokardiografickú krivku, snímanú z pacienta nalepovacími elektródami, spravidla na základe niekoľkých algoritmov, čím sa dosahuje vysoká pravdepodobnosť rozpoznania komorovej fibrilácie, komorovej tachykardie a iných arytmii, vyžadujúcich liečbu defibriláciou, resp. elektrokardioverziou. Istota rozpoznania rytmu, pri ktorom je aplikácia elektrického výboja nepotrebná, sa pri moderných prístrojoch blíži 100%. Aby AED mohol použiť laik, okrem písaných a obrazových inštrukcii dáva obsluhe aj hlasové pokyny. Defibrilačný výboj je spravidla bifázický a má rovnaké charakteristiky a účinok, ako manuálneho externého defibrilátora – depolarizuje súčasne celý prevodový systém srdca aj myokard a umožní nástup normálneho sínusového rytmu srdca.

Obsluha upraviť

 
Označenie umiestnenia automatického externého defibrilátora

Po otvorení prístroja je potrebné krátko vyčkať na jeho spustenie. Nasledovne prístroj vyzve obsluhu, aby umiestnila elektródy prístroja správnym spôsobom podľa zobrazenia na odhalený hrudník pacienta. Nasledovne treba krátko prerušiť resuscitáciu a nedotýkať sa pacienta, aby prístroj mohol vyhodnotiť elektrokardiogram a správne rozpoznať srdcový rytmus. Prístroj potom určí, či je potrebné aplikovať výboj, alebo bezodkladne pokračovať v kardiopulmonálnej resuscitácii. Ak je potrebná defibrilácia, prístroj sa pripraví (nabije) a požiada o spustenie defibrilačného výboja tlačidlom na prístroji. Predtým sa obsluha musí presvedčiť, či sa pacienta nikto nedotýka. Prístroj po výboji opäť vykoná analýzu elektrokardiogramu a prípadne odporučí ďalšiu defibriláciu; medzitým treba pokračovať v resuscitácii. Aj po opakovanej neúspešnej defibrilácii treba pokračovať v kardiopulmonálnej resuscitácii až do prebratia pacienta záchrannou službou (ak nie je iný vážny dôvod ukončenia resuscitácie).

Po použití prístroja je nevyhnutné doplniť nové elektródy a umiestniť prístroj do nabíjacej stanice.

Zdroje upraviť