Bilót

bol menovaný kráľom, ktorému podliehal a ktorý ho poveroval svojím zastupovaním v komitáte

Bilót alebo kráľovský sudca (lat. bilotus regius, bilochus regius, iudex regis) bol menovaný kráľom, ktorému podliehal a ktorý ho poveroval svojím zastupovaním v komitáte. V každom komitáte boli dvaja. Postupne sa dostali pod právomoc hradských špánov.

Mali právo súdiť v mene kráľa nešľachticov, mali právo povolávať pred súd všetkých obyvateľov komitátu, okrem špána a vyšších predstaviteľov cirkvi. Boli tiež prísediacimi na palatínskych kongregáciách.

Táto inštitúcia bola zrušená Belom IV. v roku 1241.