Bubienková dutina - cavum tympani, je malý štrbinovitý priestor tvaru bikonkávnej šošovky; orientovaná je rovnako ako bubienok (membrana tympani). Najužšia je v strede (2 mm), pri dolnej strane sa rozširuje na 4 mm a pri hornej na 6 mm. Vonkajšiu stenu bubienkovej dutiny tvorí z väčšej časti bubienok prehnutý dovnútra - do blanitej steny bubienkovej dutiny (paries membranaceus). Mediálna stena je kostná, oddeľuj stredné ucho od vnútorného ucha a promontórium (predhorie) sa vyklenuje do bubienkovej dutiny - bludisková stena bubienkovej dutiny (paries labyrinthicus). Okrem toho cavum tympani oblkopuje horná stena - strop bubienkovej dutiny (paries tegmentalis), zadná stena - hlávková stena blubienkovej dutiny (paries mastoideus), dolná stena - hrdlová stena bubienkovej dutiny (paries jugularis), a predná stena - krčnicová stena bubienkovej dutiny (paries caroticus).

Paries membranaceus (blanitá stena bubienkovej dutiny) tvorí bubienok a pri okrajoch kosť pokrytá sliznicou. Pri hornom obvode bubienka sa vyklenuje nahor a laterálne do nadbubienkového záhybu (recessus epitymphanicus), do ktorého vyčnievajú najobjemnejšie časti sluchových kostičiek.

Paries labyrinthicus (bludisková stena bubienkovej dutiny) tvorí časť facies anterior partis petrosae (predná ploch skalnej kosti).

Paries tegmentalis (strop bubienkovej dutiny) tvorí tenká kostná lamela - strieška bubienkovej dutiny (tegmen tympani), ktorá je niekedy prederavená. Touto stenou susedí stredné ucho so strednou lebečnou jamou.

Paries mastoideus má komôrkovité zloženie. Pri hornom obvode tejto steny sa vyklenuje bubienková dutina do hlávkovej dutiny bubienkovej dutiny (antrum mastoideum); je to pomerne priestranná dutina a tvorí prechod do hlávkových komôrok (cellulae mastoidae). Asi v strede tejto dutiny zo začiatku vzostupnej časti canalis facialis vyčnieva kužeľovitá ihlanovitá vyvýšenina (eminentia pyramidalis) s ostrovčekom, ktorým vstupuje šľacha musculus stapedius (sval strmienka). Približne v rovnakej výške, nepatrne laterálne, je otvor kanálika struny bubienka (apertura tympanica canaliculi tympani), kadiaľ sa do bubienkovej dutiny dostáva chorda tympani (struna bubienka). Pokračovaním recessus epitympanicus vzniká pri strope dutiny plytká, hladká, dozadu zahrotená nákovková jama (fossa incudis), do ktorej vybieha krátky výbežok nákovky (crus breve incudis); upína sa tu pomocou zadného väzu nákovky (ligamentum incudis posterius).

Paries jugularis (hrdlová stena bubienkovej dutiny) sa nachádza asi 2 mm pod úrovňou dolného obvodu bubienka. Tvorí ju tenká kostná lamela, ktorá oddeľuje bubienkovú dutinu od fossa jugularis, a tým za živa od rozšírenia hornej hrdlovej žily (bulbus venae jugularis superior). Smerom dozadu a mediálne sa mierne vyklenuje, pod promontóriom (predhorie) je v nej malý otvorček, ktorým vstupuje bubienkový nerv (nervus tympanicus); vetva jazykovohltanového nervu (nervus glossopharyngeus); a dolná tepna bubienka (arteria tympanica inferior); vetva vzostupnej tepny hltanu (arteria pharyngea ascendens) z bubienkového kanálika (canaliculus tympanicus).

Paries caroticus (krčnicová stena bubienkovej dutiny) tvotí tenká kosť len pri dolnom obvode oproti vyklenujúcemu sa krčnicovému kanálu (canalis caroticus). Obsahuje krčnicovobubienkové kanáliky (canaliculi caroticotympanici), ktorými vstupujú do bubienkovej dutiny rovnomenné nervy z vnútorného krčnicového pleteňa (plexus caroticus internus). Na hornej časti tejto steny je bubienkové ústie sluchovej trubice (ostium tympanicum tubae auditivae), ktorý vedie do canalis muculotubarius. Z tohto kanlálika vybieha do bubienkovej dutiny zvyšok priečnej kostnej hrany (septum canalis musculotubarii), ktorá delí canalis musculotubarius na dve etáže: hornú - polokanálik naťahovača bubienka (semicanalis musculae tensoris tympani) a širšiu dolnú etáž - polkanálik sluchovej trubice (semicanalis tubae auditivae). Kostná hrana vybieha až nad promontórium, kde tvorí výbežok slimákovitého vynutia (processus cochleariformis).