Darvinizmus (do roku 1953 bol kodifikovaný tvar: darwinizmus[1]) je odvetvie biológie, ktoré študuje zákonitosti historického vývoja organizmov, nazvané podľa Ch. Darwina.

Princípy darvinizmu sú:

  • 1. organizmy v prírode sa vplyvom vonkajšieho prostredia menia (variabilita);
  • 2. niektoré organizmy v danom prostredí obstoja lepšie ako iné (prírodný výber)
  • 3. vlastnosti, ktoré indivíduum získalo v ontogenéze, sa prenášajú na potomstvo (dedičnosť získaných vlastností).
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.