Deformácia (mechanika)

Deformácia alebo pretvorenie (pretváranie) je zmena geometrického tvaru (rozmerov) telesa v dôsledku pôsobenia vonkajšej sily.

Pomerná deformácia upraviť

V teórií tvárnenia sa často používa pojem "pomerná deformácia", čo je číslo vyjadrujúce pomer dvoch čísiel. Prvé číslo (číslo v čitateli) vyjadruje dĺžkovú zmenu rozmeru telesa v smere x alebo y alebo z, resp. jednoducho v určitom smere. Druhé číslo (v menovateli) vyjadruje pôvodnú hodnotu rozmeru v tom istom smere ako číslo v čitateli, teda rozmer pred deformáciou. Tento pomer sa označuje gréckym písmenom  , čiže  . Ak napríklad ťaháme tyč dochádza k zmene jej dĺžky  , čiže sa tyč predĺži (alebo skráti, ak tlačíme) o hodnotu  , pomerná deformácia epsilon bude:

 

  je pôvodná dĺžka (dĺžka pred deformáciou)

  je dĺžka tyče po deformácii.

Keďže môže byť zmena rozmeru kladná (ťah) alebo záporná (tlak), môže byť aj deformácia   číslo kladné alebo záporné, a teda tak vyjadrovať zväčšenie alebo zmenšenie rozmeru v určitom smere.

Skutočná deformácia upraviť

Často (a to aj v inžinierských výpočtoch) je však namiesto zmluvnej ťažnosti potrebné použiť skutočnú deformáciu. Tá sa počíta nasledovne:

 

Pomocou skutočnej deformácie je napr. definovaný koeficient normálovej anizotrópie. Skutočne deformácie možno na rozdiel od dohovorených jednoducho sčítavať.