Derivácia frazémy

Derivácia frazémy je proces, pri ktorom je frazeologická jednotka modifikovaná buď derivačnou zmenou komponentu frazeologickej jednotky, paradigmatickou zmenou v štruktúre frazémy alebo rozšírením spojenia o ďalší, funkčne odlišný (veľmi často verbalizačný) komponent, pričom dochádza k zmene jej syntaktickej funkcie. Príkladom prvého typu derivácie je spojenie anjelská trpezlivosť – anjelsky trpezlivý, plávať proti prúdu – plavba proti prúdu, príkladom druheho spôsobu derivácie sú frazeologizmy dlhá chvíľa – z dlhej chvíle, a príkladom tretieho typu derivácie sú frazémy: veľká voda – prihrnúť sa ako veľká voda, dlhá chvíľa – čítanie na dlhú chvíľu, Scylla a Charybda – preplávať medzi Scyllou a Charybdou. Niekedy sa derivácia označuje aj termínom → transformácia (Filipec – Čermák, 1985). Od frazeologickej derivácie treba odlišovať → defrazeologickú deriváciu, pri ktorej ide o vznik slov z frazeologických jednotiek. Často sa však pod pojem frazeologická derivácia zahŕňa aj tento jav. (Rojzenzon, 1973, s. 84-85, Bierich a kol., 1993, s. 14). Porov. gramatická derivácia, kategoriálna polyfunkčnosť, kategoriálno-synkretická frazéma, transpozícia

LiteratúraUpraviť

  • W. Fleischer, 1982, V. L. Archangeľskij, 1964.
Článok pôvodne čerpal z diela ĎURČO, Peter (ed.). Frazeologická terminológia (1995) uverejneného na webe Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied.