Devalvácia je zníženie hodnoty meny štátnym opatrením, a to buď príslušná zmena oficiálneho výmenného kurzu v režime pevného výmenného kurzu, alebo (najmä staršie) zníženie zákonom stanoveného kovového (t.j. spravidla zlatého) obsahu meny. Opakom je revalvácia. Pri režime plávajúceho výmenného kurzu je správne použiť všeobecnejší termín depreciácia či znehodnotenie či devalorizácia meny.

Devalvácia umožňuje za jednotku národnej meny nakúpiť menší počet jednotiek zahraničnej meny. Ako príklad bola v čase režimu pevného výmenného kurzu oficiálnym zásahom devalvovaná v 90. rokoch slovenská koruna; neskôr, keď slovenská koruna podliehala režimu plávajúceho výmenného kurzu, dochádzalo k zmene kurzu prevažne „samovoľne“ súhrou dopytu a ponuky a občasná zmena výmenného kurzu tak, že sa znížila reálna hodnota koruny, sa nazýva znehodnotenie alebo depreciácia slovenskej koruny.

Zdroje upraviť

  • KRUGMAN, Paul R.; OBSTFELD, Maurice. International Economics: Theory and Policy. 4th ed. Reading, Mass. : Addison-Wesley, c1997. ISBN 0673524973. s. 502.
  • devalvácia. In: Ekonomický slovník. 1. vyd. Bratislava: Pravda, 1986.
  • devaluation. In: Encyclopædia Britannica
  • BLANCHARD, Olivier. Macroeconomics. Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall, c1997. ISBN 0131480995. s. 210.