Deweyho desatinné triedenie

Deweyho desatinné triedenie, skr. DDT (iné názvy: Deweyho desatinný systém, Deweyho desatinná sústava, angl. Dewey Decimal Classification – skr. DDC alebo Dewey Decimal System) je desatinný klasifikačný systém vytvorený Melvilom Deweym v 19. storočí, ktorý rozdeľuje celé spektrum ľudského poznania do 10 hlavných tried a tie na ďalšie podskupiny.

Prvý raz bol publikovaný v roku 1876. Patrí k najpoužívanejším systematickým klasifikáciám. Používajú ho najmä knižnice v anglicky hovoriacich krajinách.

Organizácia OCLC má v súčasnosti na systém licenciu a postupne ho upravuje. Posledné vydanie je z roku 2011.

Na Slovensku sa DDC priamo nepoužíva, používa sa jeho odvodená forma MDT (Medzinárodné desatinné triedenie), ktoré prešlo konkordanciou DDC na prispôsobenie európskym štandardom.

Každá hlavná trieda je ďalej rozdelená do desiatich podtried a každá podtrieda do desiatich oddielov. Každej knihe je pridelené Deweyho číslo v rozpätí 001 až 999 na základe jej témy.

Hlavné triedy DDTUpraviť

  • 000 všeobecné diela (vrátane počítačov)
  • 100 filozofia a psychológia
  • 200 náboženstvo
  • 300 sociálne vedy
  • 400 jazyky
  • 500 prírodné vedy (vrátane matematiky)
  • 600 technika (aplikované vedy)
  • 700 umenie
  • 800 literatúra a rétorika
  • 900 zemepis a história

ZdrojUpraviť