Distribúcia frazém

Distribúcia frazém je okolie frazém, dané sumou všetkých jej výskytov vo vzťahu k iným prvkom. Pri distribúcii frazém možno určiť jej kvantitatívnu zložku – frekvenčnú charakteristiku a kvalitatívnu zložku – sémantickú povahu záväzných valenčných prvkov alebo minimálneho okolia frazém. Niekedy sa rozlišuje tzv. vonkajšia distribúcia frazém (vzťahy komponentov a samotnej frazémy k jej slovnému okoliu) a tzv. vnútorná distribúcia (vzťahy medzi komponentmi frazém navzájom). Ďalej sa niekedy rozlišuje reálna distribúcia (schopnosť frazém vystupovať v reálnom slovnm okolí pri konkrétnej realizácii v reči) a potenciálna distribúcia (schopnosť frazém vystupovať v lexikálnom okolí istého typu alebo štruktúry, napr. v jednoduchej vete a v zloženom súvetí.

LiteratúraUpraviť

  • O. S. Achmanova, 1969; V. L. Archangeľskij, 1964.
Článok pôvodne čerpal z diela ĎURČO, Peter (ed.). Frazeologická terminológia (1995) uverejneného na webe Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied.